IKC De Ark

Lissabonweg 8 + Baarnhoeve 4 3137 LR Vlaardingen

  • In de sensorische binnentuin worden peuters en kleuters uitgedaagd om te voelen, proeven, ruiken, zien en horen.
  • Schoolfoto van IKC De Ark
  • Schoolfoto van IKC De Ark
  • Schoolfoto van IKC De Ark
  • ICT is een geïntegreerd onderwijsmiddel

Het team

Toelichting van de school

De Ark kent een professioneel team, met oog voor elk kind en zet dit om in een daadkrachtige aanpak. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van elkaars kwaliteiten. De school leidt zoveel mogelijk haar eigen medewerkers op en zet sterk in op hoogwaardige teamscholing, aansluitend bij het meerjarig kwaliteitsbeleid. De slogan: Doen wat werkt!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het streven van het IKC is om afwezige medewerkers te vervangen door eigen personeel. Daarmee wordt de duidelijkheid, voorspelbaarheid en dus veiligheid voor kinderen bewaard.

In noodgevallen wordt er gebruik gemaakt van externe invallers.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op IKC De Ark hebben wij de volgende specialisten in huis:

- Leerkrachten basisonderwijs

- Pedagogisch medewerkers kinderopvang

- Coördinator zorg en onderwijs

- Coördinatoren taal, rekenen, lezen

- Coördinator meerpresteerders

- Coördinatoren (ICC-ers) Kunst- en cultuureducatie

- Orthopedagogie

- Gymnastiek

- Dans, Zang, muziek

- Logopedie (extern, in het IKC)

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Hiervoor verwijzen wij naar het ondersteuningsprofiel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven