Avonturijn

van Hogendorplaan 1027 3135 BK Vlaardingen

Schoolfoto van Avonturijn

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het zijn kinderen met IQ lager dan 80.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op Avonturijn zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden ingevoerd in het LVS ParnasSys. Voor een toets overzicht: zie bijlage. De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde agenda en de Cito-voorschriften (aangevuld met schoolvoorschriften). Ouders worden op de rapportenavonden geïnformeerd over de toets resultaten. Alle leerlingen in groep 8 doen mee aan de Centrale Eindtoets (CET) voor het basisonderwijs. Ouders krijgen in dit jaar ook een VO-advies voor hun kind. Het advies van de leerkracht is bepalend en wordt voor de afname van de CET al in januari vastgesteld. Binnen het samenwerkingsverband (SWV) is er een digitale overdracht van relevante gegevens van de overgang van PO naar VO. Naast de CET maken kinderen met extra zorg een Drempel en een NIO toets om tot een zorgvuldig schooladvies te komen.

Als school hebben wij 2 keer per jaar de PDCA - cyclus. Deze is schoolbreed en de leerkracht maakt een goede analyse van de groep. De leerkrachten kunnen reflecteren op hun eigen handelen, hun eigen handelen in lesgevende vaardigheden. Dit doen zijn gericht a.d.h.v. de volgende punten:1. Onvoldoende effectief onderwijs 2. Leerkrachtgedrag/vaardigheid t.a.v. het DIM model 3. Werkhouding/taakopvatting van de leerlingen 4. Methode voldoet niet 5. Samenstelling van de groep 6  Werken met systeem week- dagtaken/ zelfstandig werken Bij het evalueren van de leeropbrengsten op schoolniveau maakt de intern begeleider een analyse van de opbrengsten van de totale school. Het doel is om schoolbreed inzicht te krijgen in het leerrendement van de leerlingen (per groep en per vakgebied) ten opzichte van de inspectienormen en de eigen school specifieke streefdoelen. Uiteraard interpreteren we de resultaten van de analyse en stellen de nodige interventies op die we vervolgens verwerken in het jaarplan. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze eindtoets geeft een mooie weergave van de eindresultaten van het onderwijs op Avonturijn.

Accenten van ons onderwijs zijn: 

  • goed pedagogisch klimaat
  • doorlopende leerlijnen
  • werken met thema's 
  • onderzoekend leren
  • de wereld van buiten naar binnen halen

          

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspectie heeft in maart 2019 Avonturijn bezocht voor een themabezoek: Didactisch handelen.

De school heeft het hoogste cijfer gekregen wat een school kan halen. GOED Daar zijn wij heel trots op.

Terug naar boven