Avonturijn

van Hogendorplaan 1027 3135 BK Vlaardingen

 • Schoolfoto van Avonturijn
 • Schoolfoto van Avonturijn
 • Schoolfoto van Avonturijn
 • Schoolfoto van Avonturijn
 • Schoolfoto van Avonturijn

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De kinderen die niet meegeteld zijn in het eindtoetsresultaat zijn kinderen met IQ lager dan 80.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op Avonturijn zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting.

Peuters, groep 1 en groep 2

In de eerste jaren van de basisschool wordt bij kinderen de grondslag gelegd voor de verdere ontwikkeling op school. Daarom is het belangrijk dat die ontwikkeling zo duidelijk en zorgvuldig mogelijk in kaart wordt gebracht. Op basis van deze zorgvuldige werkwijze kan de leerkracht juiste beslissingen nemen die voor de toekomst van een leerling van essentieel belang zijn. Daarvoor moeten diverse zorgonderdelen worden geïntegreerd.

De leerkracht volgt de leerling en weet wanneer hij de leerling in de gaten moet houden of wanneer hij in actie moet komen. De intern begeleider kan de leerkracht daarin volgen en indien nodig adviseren en begeleiden. Zo komt de individuele leerling goed tot zijn recht maar zijn er mogelijkheden om vanuit de rapportages en de analyse daarvan naast het individuele aanbod te komen tot een beredeneerd aanbod voor groepjes.

Groep 3 t/m groep 8

Tussentijds meten we de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden ingevoerd in Leerling in beeld en ParnasSys. De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde agenda en de Cito-voorschriften (aangevuld met schoolvoorschriften). Ouders worden op de rapportenavonden geïnformeerd over de toets resultaten. 

Als school hebben wij 2 keer per jaar de PDCA (Plan-Do-Check-Act)- cyclus. Deze is schoolbreed en de leerkracht maakt een goede analyse van de groep. De leerkrachten kunnen reflecteren op hun eigen handelen, hun eigen handelen in lesgevende vaardigheden. Dit doen zijn gericht a.d.h.v. de volgende punten:

 1. Onvoldoende effectief onderwijs
 2. Leerkrachtgedrag/vaardigheid t.a.v. het DIM model 
 3. Werkhouding/taakopvatting van de leerlingen
 4. Methode voldoet niet 
 5. Samenstelling van de groep 
 6. Werken met systeem week- dagtaken/ zelfstandig werken 

Bij het evalueren van de leeropbrengsten op schoolniveau maakt de intern begeleider een analyse van de opbrengsten van de totale school. Het doel is om schoolbreed inzicht te krijgen in het leerrendement van de leerlingen (per groep en per vakgebied) ten opzichte van de inspectienormen en de eigen school specifieke streefdoelen. Uiteraard interpreteren we de resultaten van de analyse en stellen de nodige interventies op die we vervolgens verwerken in het jaarplan. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het einde van groep 7 krijgen de leerlingen een volggesprek voor een richting in het voortgezet onderwijs. 

In groep 8 maken de leerlingen in november de M8 toetsen van Leerling in beeld. In januari zal er dan een voorlopig advies volgen. In februari maken de leerlingen van groep 8 de doorstroomtoets. Na deze toets volgt er een definitief advies voor in het voortgezet onderwijs.

          

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Ons onderwijs is gericht op de mens en de wereld. We vinden het belangrijk dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. We richten ons op jezelf kennen met de executieve functies en de cirkel van invloed. Met de middelen Deugdenboom, de sociaal-emotionele methode Aventurijn maken we verbinding met de ander. Trefwoord zetten we in als methode voor onze geestelijke stromingen en specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging. Wij kunnen met trots zeggen dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • aandacht voor elkaar
 • respect
 • eerlijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspectie heeft in maart 2019 Avonturijn bezocht voor een themabezoek: Didactisch handelen.

De school heeft het hoogste cijfer gekregen wat een school kan halen. GOED Daar zijn wij heel trots op.

Terug naar boven