Avonturijn

van Hogendorplaan 1027 3135 BK Vlaardingen

 • Schoolfoto van Avonturijn
 • Schoolfoto van Avonturijn
 • Schoolfoto van Avonturijn
 • Schoolfoto van Avonturijn
 • Schoolfoto van Avonturijn

Het team

Toelichting van de school

Op Avonturijn verzorgen wij onderwijs met een team waarin leerkrachten, ondersteunend personeel en pedagogisch medewerkers en samenwerken om zo onze kinderen optimaal te laten ontwikkelen.

De formatie is gedeeld met de ouders via de schoolapp. Bij de formatie houden we o.a. rekening met de groepsgrootte en koppelen we startende leerkrachten aan een ervaren leerkracht.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht ziek is, proberen wij een andere leerkracht voor de groep te plaatsen. We proberen dit in eerste instantie intern op te lossen. In veel gevallen is dit al een bekend gezicht voor de kinderen. We streven ernaar om zoveel mogelijk dezelfde leerkracht voor te groep te plaatsen.  Wanneer dit niet lukt, dan proberen wij een leerkracht te vinden via SIKO.  Alleen wanneer er geen leerkracht beschikbaar is zijn wij genoodzaakt de groep te verdelen. De kinderen werken die dag, met eigen werk, in een andere groep onder begeleiding van de leerkracht van die groep. In het laatste geval zullen de leerlingen gevraagd worden thuis te blijven en zal de school de leerlingen werk meegeven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wat biedt Avonturijn u en uw kind:

 • Een doorgaande lijn op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling.
 • Een doorgaande leerlijn in ons lesgeven van de peutergroep tot en met groep 8.
 • Een school waar leerlingen vanuit een veilige basis de wereld van buiten naar binnen kunnen halen. We werken vanuit thema's die door middel van basisontwikkeling en WOWO in ons lesgeven zijn verweven. 
 • Peuterspeelzaal Avonturijn. Uw kind is welkom vanaf 2 1/2 jaar.
 • Er is twee keer in de week bewegingsonderwijs door een vakleerkracht voor de groepen 3 t/m 8. De peuters en de groepen 1 en 2 krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs in het speellokaal van hun eigen leerkracht.
 • Op school is er de mogelijkheid voor logopedie, fysiotherapie en ondersteuning van een JeugdProfessional op school.
 • Bij extra zorg rondom de ontwikkelingen van uw kind waar meerdere partijen bij betrokken zijn, bespreken wij dit met u en alle betrokkenen (=het ondersteuningsteam) in het Kind In Beeld Overleg = KIBO. 
 • Voor de ontwikkeling van de weerbaarheid van de kinderen en de sociale vaardigheden zijn er verschillende activiteiten onder schooltijd. In groep 2, 3 en 5 worden er judolessen gegeven, in groep 4 is er 'De leuke klas', in groep 6 weerbaarheidstraining en in groep 7 Take care.
 • Kinderen die op het taal-/ leesgebied onvoldoende ontwikkeld zijn kunnen in groep 3 in een plusklas worden geplaatst. De leerkracht of onderwijsassistent geeft uw kind extra aandacht, begeleiding en oefentijd om het leerproces succesvol te laten verlopen. 
 • In groep 7 & 8 is de mogelijkheid om mee te doen aan de verlengde schooldag. Er is op deze manier extra aandacht, begeleiding en oefentijd op het gebied van taal en woordenschat.  Eis: geselecteerde, maar zeker gemotiveerde leerling. Voor de leerlingen van groep 7 is er ook studiekring. Hier wordt aandacht besteedt aan studievaardigheden.
 • Voor alle kinderen, vanaf groep 3, is er de mogelijkheid om mee te doen aan muzieklessen na schooltijd.
 • In het kader van beweging en sociaal- emotionele ontwikkeling worden er naschoolse activiteiten georganiseerd zoals circus, dans en muziek. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij zijn erg trots dat we ook een peutergroep hebben. De peuters gaan 2 tot 5 dagdelen naar school. De groep wordt begeleid door  2 pedagogische medewerkers. De 2-  en 3 jarigen zijn gesplitst in aparte groepen. De peutergroep is aangesloten bij KomKids. Verder werkt de peutergroep op dezelfde manier als de kleutergroepen van Avonturijn. De materialen en de pedagogische/didactische visie zijn op elkaar afgestemd.  Hierdoor ontstaat een doorgaande ontwikkelingslijn voor de kinderen van de peutergroep naar groep 1. Na de peutergroep kunnen de kinderen doorstromen naar groep 1 van onze school.   

Met de peuters en kleuters werken we met thema's die aansluiten bij de beleving van het jonge kind. Kleuters leren tijdens hun spel. Bij elk thema bieden we woorden aan. Deze woorden komen op een “woordmuur” te staan.  Het zijn de woorden die kinderen gaan ontdekken in allerlei verschillende hoeken. De activiteiten die de bij peuter- en kleutergroepen aangeboden worden sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen.

Overgang van groep 2 naar groep 3

De overgang van groep 2 naar groep 3 is een bijzondere overgang binnen de basisschool en krijgt daarom wat extra aandacht. Hierbij kijken we naar de cognitieve, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling, én naar de taakgerichtheid en werkhouding van het kind. Een belangrijke leidraad hierin vormt ook de beginnende geletterdheid en gecijferdheid. In deze fase krijgt het kind onder andere inzicht in de functies van geschreven taal en het verband tussen gesproken en geschreven taal. De keus om door te stromen naar groep 3 wordt dus voornamelijk gebaseerd op de individuele ontwikkeling van het kind op alle ontwikkelingsgebieden.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wanneer de kinderen naar groep 3 gaan verandert er best veel. De eerste grote veranderingen zijn het zitten aan een “echte” tafel, het schrijven met potlood in een schrift en wat minder beweegmomenten. Het spelend leren verandert naar doelgericht leren. De kinderen spelen nog wel, maar het accent wordt steeds meer gelegd op de doelen die ze moeten behalen. Ieder leerjaar wordt er steeds meer verwacht van een kind. Al deze doelen zijn beschreven in de kerndoelen van het primair onderwijs. Wij proberen onze kinderen hierop zoveel mogelijk voor te bereiden, zodat ze uiteindelijk een zelfstandige en verantwoordelijke houding krijgen. 

Rekenen/ wiskunde   

Voor het vak rekenen gebruiken we de methode "De wereld in getallen 5". Wij richten ons intensief op het automatiseren om zo de basisvaardigheden goed in te slijpen. Ook komen de verhaalsommen dagelijks aan bod. De strategie om deze verhaalsommen op te lossen staat  hierbij centraal. 

Taal 

Sinds het schooljaar 2023/2024 gebruiken we de methode TaalActief5 in de groepen 4 tot en met 7. Pit is nog de oude methode die wij op school gebruiken in groep 8. Deze methode zal het schooljaar erna gaan uitstromen. De methodes besteden veel aandacht aan woordenschat, stellen en woord- en zinsontleding. 

Spelling 

De methode Spelling op Maat wordt gebruikt in de groepen 4 t/m 8. Hier leren de kinderen welke regels ze moeten toepassen om woorden goed te kunnen schrijven. In groep 3 maken ze vanaf januari een begin met spelling met de methode strategisch spellen.  

Begrijpend luisteren/ lezen

In de peutergroepen starten we al met begrijpend luisteren. Door middel van het maken van een mindmap (wie, waar, probleem, oplossing) analyseren we prentenboeken met de kinderen. Hier gaan we mee door tot en met groep 4.

Vanaf januari starten we in groep 3 met "Strategisch Begrijpend Lezen" en dat loopt door tot?oktober groep 4. Voor het begrijpend lezen van groep 4 t/m 8 gebruiken we de methode “Nieuwsbegrip XL” en "Blits", waarbij aan de hand van actuele thema’s de kinderen strategieën leren te gebruiken waardoor ze teksten goed kunnen begrijpen. 

Lezen/ bouw!

In groep 3 beginnen we met ons leesonderwijs. Op onze school gebruiken wij de methode “Strategisch Lezen”.   Van groep 4 t/m 8 gebruiken wij de leesmethode “Estafette”. Kinderen kunnen in hun eigen tempo en op eigen niveau zelfstandig werken. Bij kinderen die moeite hebben met het leesproces zetten we het online leesprogramma Bouw! in. 
Om de week gaan de leerlingen naar de schoolbibliotheek. Ze kiezen onder begeleiding van bibliotheek moeders een boek uit om in de klas te lezen.

Engels  

Beheersing van de Engelse taal vinden we belangrijk, omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. De groepen 7 en 8 krijgen 1 keer in de week Engels. De methode heet: “Groove me”.

Schrijven  

Vanaf gr. 3 t/m gr. 8 gebruiken we de methode “Pennenstreken”. De kinderen leren eerst schrijven met een driekantpotlood en later met een pen. De kinderen leren eerst de leesletters en daarna het blokschrift. Bij de kleutergroepen zetten we schrijfdans (schrijfbewegen op muziek) in om de fijne motoriek te stimuleren. 

Wereldoriëntatie (WOWO)

Onderwijs is meer dan taal en rekenen en we willen dat onze leerlingen breed ontwikkelen. Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, en natuuronderwijs. Deze vakken vallen samen onder een gezamenlijk woord WOWO. Dit staat voor Woordenschat Ontwikkeling in Wereld Oriënterende vakken. Dit vak wordt gegeven in de groepen 5 t/m 8.  

Creatieve vakken  

In alle groepen wordt handvaardigheid, tekenen en muziek gegeven. De onderwerpen en materialen zijn steeds verschillend evenals de technieken.

Bewegingsonderwijs

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen les in het gymlokaal.  De gymlessen worden door onze vakleerkracht bewegingsonderwijs gegeven. Groep 5 gaat een half jaar lang één keer per week schoolzwemmen. De kleutergroepen gaan 2 keer in de week onder begeleiding van de eigen leerkracht naar het speellokaal. 

Burgerschap

Ons team ziet het als onze opdracht om de leerlingen voor te bereiden op een actieve deelname aan onze maatschappij. Avonturijn is een oefenplaats voor belangrijke, algemeen aanvaarde normen en waarden in onze samenleving.

De drie basiswaarden die hierbij centraal staan zijn:

 • vrijheid
 • gelijkheid
 • solidariteit

Wij kunnen niet volstaan met het aanbieden van traditionele kennis uit de schoolvakken. Dit betekent dat wij het burgerschap actief moeten integreren binnen ons onderwijs en op deze manier leerlingen te ontwikkelen tot actief participerende burgers van de toekomst. Om burgerschap binnen ons onderwijs vorm te geven, maken we gebruik van de methode "Kwink". In de lessen burgerschap ontwikkelen leerlingen de competenties die hen in staat stellen om actief mee te doen aan (school)gemeenschap en samenleving. Gedrag vormt zich altijd in contact met anderen. Met deze aanpak komt de ontwikkeling van democratisch burgerschap en democratische vaardigheden vanzelf aan de orde. In de school dragen de leerlingen geen petten, zonnebrillen en capuchons. In verband met het weer mogen ze dit buiten wel dragen.

Doel van de lessen burgerschap:

 • leert kinderen kennis, vaardigheden en houding aan om volwaardig te kunnen meedoen aan onze samenleving;
 • laat kinderen ontdekken dat ze zelf een rol spelen in het vormgeven van onze samenleving;
 • geeft inhoud aan de basiswaarden van onze democratische, pluriforme samenleving: vrijheid, gelijkheid en solidariteit;
 • leert kinderen in gesprek te gaan met anderen en elkaars standpunten te bevragen waardoor kinderen hun eigen opvattingen kunnen ontwikkelen;
 • leert kinderen met respect te luisteren naar de standpunten van anderen, ook als die standpunten afwijken van de eigen opvattingen;
 • sluit aan op de nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs op basisscholen en middelbare scholen (juni 2021).

Vanuit het ministerie van OCW heeft ieder samenwerkingsverband (SWV) de opdracht gekregen een Ouder- en Jeugdsteunpunt op- en in te inrichten. In dit traject is nu de Kleine Ambassade gestart met een Kinderraad ODP voor leerlingen uit groep 7. Leerlingen kunnen daarin meedenken over hoe het steunpunt het beste kan functioneren om aan hun vragen te voldoen. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden vanaf 2014 Passend Onderwijs. De onderwijsbehoeften van het kind staan centraal, we gaan uit van talenten, capaciteiten en de eigenheid van kinderen. Uitgangspunten voor het onderwijs: Alle kinderen zoveel mogelijk onderwijs en ondersteuning op maat bieden binnen het pedagogisch en didactisch kader van de school. Wij praten over een ondersteuningsleerling als er sprake is van een leerling met een specifieke hulpvraag waarvoor het reguliere aanbod niet toereikend is. Er wordt dan een beroep gedaan op specialisten in of om de school zoals SMW, Samenwerkingsverband, logopedie en fysiotherapie. Heeft de hulp niet het beoogde effect dan zal het KIBO op zoek gaan naar een vorm van onderwijs dat beter past bij het kind.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Alle kinderen zullen zoveel mogelijk in de wijk naar school gaan. Op deze manier hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en om mee te doen in de samenleving. Onze leerkrachten worden steeds geschoold in bovengenoemde onderwerpen daardoor zijn ze in staat om leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte nog beter te begeleiden. Bovendien is er in alle groepen ondersteuning aanwezig zodat alles uit het onderwijs gehaald kan worden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De peuterspeelzaal is in onze school aanwezig. De peuterspeelzaal werkt op dezelfde manier als onze kleutergroepen. De peuterspeelzaal wordt geleid door pedagogisch medewerkers. Deze pedagogisch medewerkers worden met alle scholingen meegenomen met het team van Avonturijn. Hierdoor is er een mooie doorgaande lijn binnen ons onderwijs
Het beleid van de peuterspeelzaal wordt samengesteld door KomKids.

Terug naar boven