PCB de Schakel

Pijlstaartlaan 1 3645 GR Vinkeveen

  • Op de Schakel geloven we in goed en gedegen onderwijs. We zijn een kleinschalige, protestants christelijke school met een open karakter.
  • Door middel van informatietechnologie met hoogwaardig apparatuur houden we de lessen aantrekkelijk en interactief.
  • In 2013 is er een compleet nieuwe school gebouwd met veel licht, kleur en een lekker groot schoolplein. De school telt 120 leerlingen.
  • Op de Schakel geven we persoonlijke zorg en aandacht aan iedere leerling als individu. We komen per kind tegemoet aan de onderwijsbehoefte.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Per groep wordt er per basisvak een plan opgesteld waarin een streefdoel is opgenomen. Aan de hand van de CITO-resultaten evalueren we het streefdoel. De leerlingen twee keer per jaar een rapport mee naar huis. De voorgang wordt meerdere keren per jaar besproken. Met behulp van methodetoetsen en observaties worden de resultaten tussen de rapportperiodes gemeten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Schakel verwijst de leerlingen naar hun mogelijkheden. In de persoonlijke gesprekken met de ouders en leerlingen worden de kansen duidelijk verwoord.

Het Voortgezet Onderwijs weet waar men aan toe is als zij een leerling van de Schakel ontvangen. 95% van de leerlingen maakt zijn/haar advies waar. Een mooi resultaat.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Samenvatting van de Inspectie uit het rapport van 3 april 2018

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit jaar uitgevoerd bij het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Vinkeveen. We hebben onderzocht of het bestuur op zijn school zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.

Wat gaat goed? Het bestuur is sterk bij de school betrokken. Het wil alles doen om de leerlingen goed onderwijs te geven, wat over het algemeen ook lukt. Deze houding is er ook op de school. Het bestuur helpt de directeur en de leraren om keuzes te maken. Daarnaast weet het bestuur goed met geld om te gaan en wordt dit besteed aan het onderwijs.

Wat kan beter? Het bestuur is steeds planmatiger gaan werken. Toch kan het bestuur beter duidelijk maken wat het met de school binnen enkele jaren wil bereiken aan de hand van concrete doelen. En op welke manier het bestuur dit wil doen. De directeur en de leraren weten dan ook beter wat er van hen wordt verwacht en wat ze moeten (en kunnen) doen.

Wat moet beter? Het bestuur en de school die we onderzocht hebben voldoen aan de wet. Er zijn daarom geen onderdelen die vanuit de wettelijke eisen vragen om verbetering.

Terug naar boven