Basisschool Op de Top

Vijlenberg 139 6294 AT Vijlen

Schoolfoto van Basisschool Op de Top

In het kort

Toelichting van de school

Wij hebben deze schoolpagina samengesteld om voor ouders, partners en andere belangstellenden een duidelijk beeld te schetsen over onze school. Wij streven naar een compacte weergave van deze informatie.

De verwijzingen naar uitgebreidere informatie rondom een bepaald onderwerp kunt u vinden via de link: https://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html.

Een goede communicatie vinden wij daarnaast erg belangrijk. Mochten onderdelen onduidelijk zijn, dan horen wij het graag. In een persoonlijk gesprek geven wij dan graag een nadere toelichting. We wensen u veel leesplezier.

Jordi Jaeqx en Sanne Bisscheroux

Directie BS Op de Top

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen verantwoordelijk
  • Eigenaarschap
  • Talentontwikkeling
  • Gedegen
  • Respectvol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Als u informatie wenst over de school, dan gaat onze adjunct-directeur of intern begeleider graag met u in gesprek. Zij geven u meer informatie en verzorgen een rondleiding door de school. Als u besluit om uw zoon/dochter aan te melden, dan zullen zij het aanmeldingsproces met u doorlopen. Voor de intake kunnen ouders telefonisch (043-3061785), per mail (info.opdetop@innovo.nl) of mondeling een afspraak maken.   

Aanmelding leidt niet automatisch tot inschrijving. Er wordt vooraf door ons altijd informatie over het kind ingewonnen bij de peuterspeelzaal of de school van herkomst. Dit doen wij om ervoor te zorgen dat kinderen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Onze zorgcommissie (intern begeleider, adjunct-directeur en directeur) overlegt intern of onze school de benodigde zorg en/of expertise kan bieden. Dit wordt vervolgens beargumenteerd en aan de ouders medegedeeld. Is binnen de school de expertise voor de benodigde zorg niet of in onvoldoende mate aanwezig, dan kan de school niet overgaan tot plaatsing van de betreffende leerling. Samen met de ouders wordt dan naar een school gezocht die deze zorg wel kan bieden. Als onze school de zorg voor het kind wel kan bieden, dan wordt de nieuwe leerling bij ons ingeschreven.   

De wet biedt de kinderen de gelegenheid om een aantal kennismakingsochtenden te laten meedraaien. Bij ons op school bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor 5 ochtenden, voorafgaand aan de vierde verjaardag. Wij overleggen dit met de ouders. Leerlingen die op onze school starten moeten zindelijk zijn en zelfstandig naar het toilet kunnen. Als dit niet van toepassing is, dan kan een leerling niet starten. Als de leerling op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf heeft gezeten, dan vindt er een warme overdracht plaats. Aan de hand van het kinderontwikkelboek wordt er samen met u en de toekomstige leerkracht van uw kind gesproken over de peuterperiode en de instroom van uw kind op de basisschool. Als ouders tot aanmelding overgaan, mag het kind op de dag van zijn vierde verjaardag starten in de groep. Oudere leerlingen worden zo snel als mogelijk geplaatst in de groep waar ze thuis horen. Dit kan ook in de loop van het schooljaar plaatsvinden. Echter altijd pas nadat het informatie-inwinningstraject is doorlopen.  

Als uw kind tussentijds de school gaat verlaten, dan verzoeken wij u om dit kenbaar te maken bij de leerkracht van uw kind. Vervolgens doorlopen wij gezamenlijk met u de uitschrijfprocedure. De intern begeleider zal u informeren over dit proces. Wij maken de overdrachtspapieren in orde en dragen de informatie over aan de nieuwe school. Tot slot zal de administratief medewerker uw kind uitschrijven. 

Voor meer informatie over aanmelding en toelating verwijzen wij naar de volgende website van schoolbestuur Innovo: https://www.innovo.nl/regels-voor-aanmelding-en-toelating.html

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband verwijzen wij naar de volgende website van schoolbestuur Innovo: https://www.innovo.nl/informatie-samenwerkingsverbanden.html 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
122
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven