Basisschool 'de Vijfsprong'

Baarsjesweg 1 2141 VJ Vijfhuizen

Schoolfoto van Basisschool 'de Vijfsprong'

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In juni/juli, aan het einde van groep 7, houden wij voorlopig advies gesprekken zodat de leerlingen en ouders weten waar nog ontwikkeling mogelijk is. Tevens geeft het richting aan de keuze voor de ‘Open Dagen’ van het voortgezet onderwijs. In februari plannen wij de definitief advies gesprekken. Het advies is gebaseerd op de werkhouding, motivatie, huiswerkhouding, doorzettingsvermogen, jarenlange ontwikkeling op onze school alsmede de resultaten van de toetsen en testen van de leerling.

Bij de overstap naar het voortgezet onderwijs spelen vier zaken een belangrijke rol:

1. Het basisschooladvies (dit advies is leidend).

2. Een onderbouwing van de toetsresultaten van het kind vanuit het LVS (IEP) op de vakken Rekenen (vanaf eind groep 6 t/m midden groep 8) en Begrijpend lezen (vanaf midden groep 6 t/m midden groep 8).

3. Het onderwijskundig rapport.

4. Maar ook kenmerken als o.a. zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, huiswerkhouding, tempo, taakgerichtheid, vermogen om samen te werken en verantwoordelijkheidsbesef.

De procedure om te komen tot een weloverwogen advies wordt met de ouders gedeeld d.m.v. het beleidsdocument ‘Beleid advisering PO-VO’

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven