Basisschool De Ark

Populierstraat 43 4131 AR Vianen (Utrecht)

  • Schoolfoto van Basisschool De Ark
  • Schoolfoto van Basisschool De Ark
  • Schoolfoto van Basisschool De Ark
  • Schoolfoto van Basisschool De Ark
  • Schoolfoto van Basisschool De Ark

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf groep 3 worden alle leerlingen twee keer per jaar gevolgd met behulp van Cito-toetsen. Dit gebeurt in januari en juni. De resultaten van de cito-toetsen worden op leerling-, groeps- en schoolniveau geanalyseerd. Op basis van deze analyse wordt bepaald hoe het onderwijs er de komende periode uit gaat zien. De resultaten worden meegegeven in het rapport en, indien nodig, besproken met de ouders.

Daarnaast worden er regelmatig methodegebonden toetsen afgenomen om na te gaan of de leerling de stof die behandeld is, begrijpt en beheerst. Zo nodig wordt op basis van deze uitkomsten, op individueel- of groepsniveau, actie ondernomen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het advies van De Ark wordt door de scholen voor voortgezet onderwijs betrouwbaar gevonden. Onze leerlingen worden voor 100% aangenomen in de vorm van voortgezet onderwijs die wij hen adviseren.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het meest recente oordeel van de inspectie voor het onderwijs over De Ark kunt u vinden onder 'Overige rapporten', '18-04-2012: Rapport Vierjaarlijks onderzoek'.

Om een indruk te krijgen van de ontwikkeling die we sindsdien hebben doorgemaakt verwijzen we u naar onze website: www.arkvianen.nl

Terug naar boven