Kind Centrum Werelds

Het Slijk 7 4133 EA Vianen (Utrecht)

 • Schoolfoto van Kind Centrum Werelds
 • Schoolfoto van Kind Centrum Werelds
 • Schoolfoto van Kind Centrum Werelds
 • Schoolfoto van Kind Centrum Werelds
 • Schoolfoto van Kind Centrum Werelds

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het laatste jaar van de basisschool maken alle leerlingen een doorstroomtoets. Deze is verplicht. De leerkracht geeft de leerling een voorlopig advies voor het onderwijsniveau in het voorgezet onderwijs. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. Na de toets geeft school een definitief advies.

Voor de afname van deze eindtoets heeft de stamgroepleider al een advies voor het voortgezet onderwijs gegeven. de resultaten van ons leerlingvolgsysteem worden altijd meegenomen in het vormen van het schooladvies. Daarnaast bekijken we iedere leerling als individu en bepalen we gezamenlijk de beste uitstroombestemming.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden landelijk genormeerde toetsen afgenomen naast de toetsen die de methodes aanreiken. Hiermee volgt onze school of de individuele,- de groeps,- en schoolresultaten van de kinderen voldoen aan de te verwachten leerontwikkeling. Zo wordt het onderwijs voortdurend aangepast aan wat nodig is.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De basisschool baseert het schooladvies op toetsresultaten, de sociaal emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie en gedrag. Het adviestraject begint al in groep 7 en komt tot stand in overleg met de Intern begeleider.

In groep 8 ziet de route er als volgt uit:

 • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
 • Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets, op papier en digitaal gelden andere momenten.
 • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
 • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op school proberen we de leerlingen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te laten dragen voor hun leren en handelen. Eén van de doelen is de kinderen zelfrespect te laten ontwikkelen. Tegelijkertijd leggen we de nadruk op respect voor anderen. We schenken aandacht aan de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind. De kinderen worden gestimuleerd gebruik te maken van hun eigen mogelijkheden en die van hun omgeving.

We leren kinderen samen te werken.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Samenwerken
 • Respect voor anderen en jezelf
 • Betrouwbaarheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven