Kind Centrum Werelds

Het Slijk 7 4133 EA Vianen (Utrecht)

 • Schoolfoto van Kind Centrum Werelds
 • Schoolfoto van Kind Centrum Werelds
 • Schoolfoto van Kind Centrum Werelds
 • Schoolfoto van Kind Centrum Werelds
 • Schoolfoto van Kind Centrum Werelds

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan gebeuren dat de vaste leerkracht niet voor de klas kan staan door ziekte of verlof. Doorgaans wordt een afwezige leerkracht dan vervangen door een invalleerkracht. Om zo veel mogelijk goede invalleerkrachten beschikbaar te hebben, werft O2A5 actief voor de eigen invallerspool.

Mocht er toch niet meteen een invalleerkracht beschikbaar zijn, dan zal de directie een weloverwogen keuze maken uit de volgende opties:  

 • Een eventuele duo collega komt één of meerdere dagen extra;
 • Een gepensioneerde leerkracht wordt gevraagd om in te vallen;
 • Soms kunnen leerlingen ondergebracht worden in andere groepen (of dit mogelijk is, hangt bijvoorbeeld af van de groepsgrootte en het lesprogramma);
 • Wanneer er een onderwijsassistent of bekwame vierdejaars student beschikbaar is, kan deze soms de klas overnemen onder toezicht van een andere leerkracht;
 • Bij langdurige afwezigheid van een leerkracht, met wisselingen van invallers, kan ervoor gekozen worden de invallers te laten rouleren bij de andere groepen om meer stabiliteit te creëren.

Ongeacht welke oplossing er gekozen wordt, de kwaliteit van het onderwijs moet gegarandeerd zijn. Er kan sprake zijn van overmacht. Dan kan u gevraagd worden uw kind een dag thuis te houden. Hierover wordt u zo vroeg mogelijk geïnformeerd. Mocht u opvang voor uw kind(eren) nodig hebben en dit niet kunnen organiseren, dan zal de school in het uiterste geval voor opvang zorgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Omdat Werelds onderdeel uitmaakt van een cluster, hebben we de mogelijkheid om specialisten te laten 'invliegen'. Zo zijn er o.a. specialisten uit de Maxklas die begeleiding bieden, maar ook leerkrachten die begeleiding kunnen bieden op het gebied van autisme. Ook samenwerkingsverband ProfiPendi biedt meer dan voldoende ondersteuning d.m.v. arrangementen en specialisten waar wij gebruik van mogen maken.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Totaal aantal uren per week groep 1 en 2: 23 uur en 15 minuten

Leerstofaanbod: In de onderbouw zijn de doelen van BOSOS richtinggevend voor het aanbod. Kinderen hebben zo hun eigen interesses en wij haken hierop in met “spelend leren”. Natuurlijk is er aandacht voor beginnende taalontwikkeling en rekeninteresse. In groep 2 wordt ook de weektaak aangeboden. Er is structurele aandacht voor grove en fijne motoriek, taalontwikkeling, mondelinge vaardigheden, sociale en emotionele ontwikkeling en kan een kind op eigen niveau werken. 

Totaal aantal uren per week groep 3 en 4 :  23 uur en 15 minuten

Leerstofaanbod: In de onderbouw (groep 3 en 4) werkt de leerling aan de vaardigheden die het nodig heeft om de wereld te ontdekken. Technisch lezen staat in groep 3 vooral in de eerste maanden veel op het programma. Er wordt gewerkt met de methodes Veilig Leren Lezen (groep 3) en Rekenzeker (groep 3) voor rekenen. Vanaf groep 4 rekenen we met Snappet. In de loop van het schooljaar komen schrijven, spelling en rekenen meer op de weektaak.

Totaal aantal uren per week groep 5 t/m 8:  26 uur en 15 minuten

In groep 5 en 6 wordt het leerstofaanbod uitgebreid met begrijpend lezen en topografie. Wereldoriëntatie komt in de verschillende projecten uitgebreid aan bod.

In groep 7 en 8 ligt de nadruk op de voorbereiding van het voortgezet onderwijs. Dat betekent meer aandacht voor zelfstandig werken, planning van werk, werkhouding en het ontwikkelen van een eigen kijk op de maatschappij. Huiswerk maken wordt een steeds belangrijker middel om het ontwikkelen van een leerhouding te bevorderen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Kindcentrum Werelds (jenaplanschool) zit in het samenwerkingsverband Profi Pendi en hier zijn de ondersteuningsprofielen afgesproken.

Alle leerlingen worden 3 keer per jaar besproken tijdens een groepsbespreking. Bij deze groepsbespreking zijn de groepsleerkracht, intern begeleider en directie aanwezig. 

Na de groepsbespreking volgt er een zorgteam overleg. Deze vindt ook 3 keer per jaar plaats. Bij dit overleg zijn de leerkracht, intern begeleider, directie, orthopedagoog en eventueel andere externen zoals een logopedist, een fysiotherapeut e.d. aanwezig.

Remedial Teaching door externen onder schooltijd 

Het kan zijn dat u, als ouder, te kennen geeft de diensten van een externe remedial teacher ten behoeve van uw kind te willen inzetten. Zolang dit buiten de lestijd gebeurt, is dit de verantwoordelijkheid van de ouder zelf. Het wordt echter een andere zaak als de remedial teaching onder schooltijd zou moeten plaatsvinden.Dit kan alleen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Er is een rapport aanwezig van de externe deskundige (orthopedagoog, onderwijskundige of   psycholoog).
 • De externe onderzoeker is lid van een beroepsgroep binnen zijn/haar vakgebied.
 • De leerling kan niet effectief het onderwijs in de groep volgen zonder aanpak van de gerezen problematiek.
 • De externe deskundige adviseert expliciet dat de extra hulp niet na schooltijd, maar tijdens de lessen dient te worden gegeven.
 • De externe deskundige geeft een afgebakend tijdspad aan, zodat duidelijk wordt wanneer het effect van de extra hulp wordt geëvalueerd en de extra hulp (eventueel gefaseerd) afgebouwd dan wel verlengd kan worden. De hulp mag geen langdurig structureel karakter hebben.
 • De remedial teacher beschikt over de juiste bekwaamheid, certificaten en/of diploma’s (LBRT gecertificeerd).

De school verwacht hiermee tegemoet te komen aan de wens van sommige ouders, zonder daarbij haar verantwoordelijkheid ten opzichte van het voor de betrokken leerling bestemde, reguliere onderwijsaanbod uit het oog te verliezen. De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit beleid ligt bij de directie van de school. Wanneer kinderen in aanmerking komen voor externe RT onder9schooltijd, nemen de ouders hierover contact op met de schoolleiding.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kindcentrum Werelds ontwikkelt zich tot een kindcentrum dat: 5 dagen per week een compleet dagprogramma biedt voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. We doen dit vanuit een gedeelde visie op een goede dagbesteding voor kinderen. Daarnaast is het voor ouders heel praktisch, omdat zij hun kinderen naar één locatie kunnen brengen. Kindcentrum Werelds heeft een breed aanbod bestaande uit kinderdagopvang, een peuterclub, basisschool en buitenschoolse opvang.

In ons kindcentrum zijn de grenzen tussen onderwijs en opvang, spelen en leren en taken van de leerkracht en pedagogisch medewerker vervaagd. Dit maakt het mogelijk een doorgaande leerlijn te bieden die bijdraagt aan een evenwichtige en ononderbroken ontwikkeling van de kind(eren). Op deze manier maken we ook de overstap van kinderdagverblijf naar de basisschool minder groot.

Wanneer een kind een VVE volgt, zorgen wij middels een warme overdracht voor een goede opvolging. 

Terug naar boven