Talentencampus Venlo Bao

Rijnbeekstraat 8 5913 GB Venlo

Schoolfoto van Talentencampus Venlo Bao

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het is niet meer zoals vroeger dat een leerkracht vijf dagen in dezelfde groep werkt en daarmee de enige leerkracht van die groep is. Bijna alle leerkrachten op onze school werken parttime, waardoor alle groepen twee vaste leerkrachten hebben. Daarnaast heeft elke leerkracht recht op compensatieverlof en sommige leerkrachten zijn gedurende enkele dagdelen vrij geroosterd van lesgeven i.v.m. speciale taken, b.v. ICT, Meerbegaafdheid of coaching van studenten.  Om bij te blijven in hun vakgebied, volgen veel leerkrachten nascholing, die vaak in de avonduren maar ook wel overdag gegeven wordt. Wij streven ernaar om niet meer dan 2 verschillende leerkrachten in de groep te latenwerken. Dit is helaas niet altijd mogelijk.  Het wordt steeds moeilijker om leerkrachten te vinden als vervanger bij ziekte en verlof van de vaste groepsleerkrachten. In het uiterste geval kan dit betekenen dat een groep kinderen geen les krijgt. Wij hanteren in dit soortsituaties de volgende procedure: De eerste dag worden de kinderen altijd op school opgevangen. Is er ook voor de daaropvolgende dag geenvervanging dan krijgen de kinderen een brief mee waarin staat dat ze de volgende dag geen school hebben. Als er ook voor de derde dag geen vervanging is dan zullen kinderen uit een andere groep een brief meekrijgen dat zij de volgende dag geen  school hebben. Op deze manier is het nooit dezelfde groep die thuis komt te zitten

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepsleerkracht blijft natuurlijk de meest centrale figuur: hij/zij heeft de directe verantwoordelijkheid over uw kind. Bijna alle contacten vanuit de school naar u als ouders lopen via hem of haar. De teamleider is nauw betrokken bij de realisatie van goede leerlingenzorg. Zij bespreekt de leerlingen met de leerkrachten en draagt er zorg voor dat de organisatie van de groepen rechtdoet aan de zorgbehoeften van alle kinderen. 

Onze school heeft 2 collega's die taak hebben als unitregisseur. De unitregisseur is een belangrijk spil tussen leerkrachten en management.

Onderwijsassistente Jeanne Thijssen speelt een belangrijke rol in de extra instructie aan onze meer- en hoogbegaafde kinderen. Inhouden voor deze kinderen stemt ze af met Liesbeth Brunken ( specialisthoogbegaafdheid van Fortior) en de deelteamleider.

In de school zijn 3 onderwijsassistentes werkzaam. Zij wordt binnen de groepen ingezet om te helpen bij de klassen-organisatie, zodat de groepsleerkracht meer tijd en ruimte krijgt om kinderen te begeleiden of zij werkt met kinderen onder supervisie van de leerkracht.

Passend arrangeren. 

Op Talentencampus Venlo denken en handelen we vanuit het ontwikkelingsperspectief van elk kind. Het ontwikkelingsperspectief wordt gezien als de opdracht aan school, ouders én kind om samen een zo optimaal mogelijke leerontwikkeling te realiseren (Talentencampus Venlo, Handboek Talentencampus Venlo, interne notitie, 2014).Uit het ontwikkelingsperspectief  komende onderwijsbehoeften van de leerling voort: wat heeft deze leerling nodig omzich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen? Al naar gelang de onderwijsbehoeften volgt de leerling onderwijs binnen één van de vier expertises van Talentencampus Venlo. Elke leerling maakt deel uit van een basisgroep van één van de vier expertises. In deze basisgroep stemt de leerkracht af op de onderwijsbehoeften van de leerling door middel van handelingsgericht werken.  Soms heeft een leerling een zodanige onderwijsbehoefte dat het aanbod voor een bepaald onderdeel in een andere groep beter aansluit. De betreffende leerling sluit voor dat deel aanbij de andere groep. Hiervoor wordt op Talentencampus Venlo de term passendarrangeren gebruikt.  

Er zijn twee mogelijkheden:

-de leerling krijgt onderwijsaanbod in een lagere of hogere groep binnen de eigen expertise(verticaal passend arrangeren).

-de leerling krijgt onderwijsaanbod in een andere expertise (horizontaal passend arrangeren).

Momenteel vinden ook verkenningen plaats tussen kinderopvang en basisonderwijs, tussen reguliere enspeciale kinderopvang en tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs om tekijken of passend arrangeren ook daar tegemoet kan komen aan deontwikkelingsvragen van kinderen.

Voor meer achtergrond over passend arrangeren, zie de bijlage.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij onze jonge kind groepen wordt integraal gewerkt waarbij spelen een heel belangrijk deel van de dag is. In dit spelen worden alle ontwikkelingsgebieden aangeboden.

Onze visie op leren van jonge kinderen:

Spel/ spelen is binnen onze Talentencampus de leidendeactiviteit voor jonge kinderen. Jonge kinderen leren het meest door te spelen,het spelen van onderwerpen die in hun belevingswereld liggen. Dit omdat jongekinderen leren door te doen, door te handelen.De leerkrachten nemen veel tijd om de kinderen goed te lerenkennen. Dit doen wij door met kinderen te praten, naar hen te kijken, mee tespelen maar ook door vaak met jullie, ouders, in gesprek te gaan. Daarom kiestTalentencampus Venlo ook voor een uitgebreid aanmeldgesprek en een goedeoverdracht met voorschoolse aanbieders (de kinderopvang). Want zoveel te beteren sneller we jullie kind kennen, zoveel te sneller kunnen wij, leerkrachten, eenspeelomgeving creëren die aansluit bij de belevingswereld van jullie kinderen.Het inrichten van deze speelomgeving doen wij samen met de kinderen uit degroep. Kinderen worden vaak uitgenodigd om spullen/ materialen mee te brengendie aansluiten bij de speelhoeken. Het is altijd leuk als jullie thuis ook nogeens praten (met elkaar en met je kind) over de mogelijkheden tot spelen die opschool worden gecreëerd. Zo wordt de schoolwereld en thuis steeds meer 1 wereldvoor de kinderen. En als vervolgens de omgeving zo is ingericht dat de kinderenwíllen spelen, ontstaat hoge betrokkenheid. Kinderen die betrokken spelen, zijn kinderen die leren! Als eenkind speelt, ‘met de tong een stukje uit zijn mond’, ‘op het puntje van zijnstoel’, ‘geen oog heeft voor alles om hem heen’, dan is hij betrokken, dan iseen kind de grenzen van zijn mogelijkheden aan het opzoeken, dan is er de wilom te leren.Uiteraard is spelen geen vrijblijvendheid. Onder elkeactiviteit die kinderen spelend doen, liggen doelen die wij vanuit deTalentencampus stellen. Doelen die kinderen stimuleren in hun ontwikkeling. Wijproberen zoveel mogelijk de kinderen te inspireren, te prikkelen. Zo stimulerenwij kinderen binnen de Talentencampus steeds een stapje verder in hunontwikkeling. Onze leerkrachten doen dit door eerst te zorgen voor eenkrachtige en veilige speel- leeromgeving. Krachtig door de omgeving aan telaten sluiten bij de belevingswereld van kinderen. Veilig door duidelijkeregels en afspraken te maken en door dichtbij de kinderen te blijven. Dit doenwij bijvoorbeeld door zelf mee te gaan spelen, door kinderen denkvragen testellen, door taal te geven aan handelingen van kinderen. Daarmee zij wij als leerkrachtsoms de toneelmeester, soms regisseur van het spel, soms de souffleur, maar ookhet speelmaatje en de bemiddelaar. Met een basishouding van verbondenheid; elkkind doet er toe voor een ander! Mochten wij zien dat de betrokkenheid van een kind te vaak telaag is, dan gaan wij  onszelf allerleivragen stellen: Voelt jullie kind zich prettig, sluit de omgeving aan bij debelevingswereld, passen de vragen die de omgeving stelt bij de speelbehoeftevan jullie kind, moeten wij vanuit de Talentencampus materialen toevoegen? Antwoordenop deze vragen proberen wij te vinden door met het kind in gesprek te gaan, teobserveren en door in gesprek te gaan met jullie ouders. Samen wordt gezochthoe wij de omgeving beter kunnen laten aansluiten bij een kind. Aanpassingenkunnen gericht zijn op het geven van meer tijd zodat jullie kind zich beter kanontwikkelen, maar aanpassingen kunnen ook liggen in het versnellen van bepaaldezaken. Wij proberen altijd aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften vankinderen. Meer tijd geven om te ontwikkelen mag zodat een kind bijvoorbeeldlanger kan blijven toekijken en leren van anderen, maar zo mogelijk ookversnellen. Bij sommige kinderen verloopt de ontwikkeling zo snel dat dit ookweer  bepaalde acties van ons vraagt. Leerkrachtenbinnen de Talentencampus blijven voortdurend op zoek naar de speelbehoeften vaneen kind.Uiteraard hoeft een leerkracht dit alles niet alleen tedoen. Binnen onze school zijn er veel gespreksmomenten waarbij alle kinderenworden besproken. In deze gesprekken wordt de ontwikkeling besproken en gezochtnaar nog betere afstemming van omgeving en de ontwikkelingsbehoeften van eenkind. Binnen onze Talentencampus is ontzettend veel expertise, gericht opkinderen met een langzamere ontwikkeling maar ook met een snellere ontwikkeling(hoogbegaafdheid). Voorop staat dat wij vanuit de Talentencampus er aan hechtenom samen met jullie ouders de ontwikkeling van de kinderen te volgen en tebespreken……..om daarmee het optimale aan jullie kinderen te kunnen bieden.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Talentencampus Venlo werkt met zogenaamde Kernconcepten. In een 6 wekelijks thematisch aanbod worden wereldoriënterende vakken aangeboden, met daarin verweven een fors aantal creatieve vakken.

Wanneer leerlingen echt gemotiveerd op zoek gaan naar kennis, kunnen ze in korte tijd veel leren. Bovendien vinden ze leren dan ook leuk. Tegelijkertijd willen we leerlingen meer zicht geven op processen in de natuur en techniek en in mens en maatschappij. Het gaat hierbij minder omspecifieke feitenkennis, maar meer om inzicht in mechanismen en overzicht oververschillende verschijningsvormen. Bij het werken met kernconcepten gaan leerlingen, in een aantrekkelijke en uitdagende leeromgeving, zelf op zoek naar deze kennis. Aan het werken met kernconcepten liggen twee belangrijke kennis- en leeropvattingen ten grondslag.

Kennisopvatting De kinderen groeien op in een samenleving waarin hetgebruik van de computer en andere hulpmiddelen gemeengoed zijn en allerlei feitelijke kennis snel kan worden opgezocht. Om straks in een dergelijke samenleving te functioneren is het van belang dat leerlingen inzichten en begrippen leren, dat ze overzicht krijgen en ‘gevoel voor’. Op deze wijze ontwikkelen leerlingen mentale modellen die hen een kader bieden om allerlei nieuwe feitenkennis snel en betekenisvol op te kunnen nemen.Om goed te kunnen functioneren in onze moderne samenleving is het ook van groot belang om relaties aan te kunnen gaan, te netwerken en voor jezelf op te kunnen komen. Daarom hechten we ook veel belang aan wat we noemen persoonlijke vaardigheden, namelijk: samen werken, zelfstandig werken, relaties aangaan en onderhouden, communiceren, informatieverwerven en verwerken. En dit alles kan natuurlijk niet zonder kennis.

Leeropvatting Uit onderzoek is gebleken dat kinderen meer leren als ze (intrinsiek) gemotiveerd zijn voor een bepaald onderwerp. Dit betekent niet dat leerkrachten het geheel aan de leerlingen over laten wat ze moeten leren. Leerlingen kunnen namelijk pas ergens belangstelling voor krijgen als ze er ermee in aanraking zijn gekomen. Als leerkracht zul je dus moeten zorgen voor een aanbod en ervoor moeten zorgen dat er bij de leerlingen verwondering en nieuwsgierigheid ontstaat naar het aangebodene. De uitdaging van het nieuwe leren is om leerlingen binnen de kaders van het Kernconcept uitdaging en ruimte voor eigen invullingenen vragen te bieden.  

Kernconcepten zijn verzamelingen van aan elkaar gerelateerde inzichten die leerlingen in staatstellen een verklaring te geven voor verschijnselen in de natuur, techniek ende samenleving. Inzichten nemen in het leerproces een centrale plaats in. Kernconcepten geven antwoord op de inzichten die kinderen nodig hebben om:

-         goed voorbereid te zijn op vervolgonderwijs

-         goed te kunnen functioneren in de maatschappij 

Kernconcepten bieden verklaringsmodellen/perspectieven om verschijnselen in de samenleving/natuur te verklaren. Leerlingen kijken steeds door een andere bril naar de dingen/verschijnselen om hen heen. De doelen staan vast, leerkrachten maken passende leerarrangementen. Leerkrachten leggen vast aan welke doelen is gewerkt en of deze ook bereikt zijn, zodat een andere leerkracht daarop verder kan werken.

Het gehele domein van wereldoriëntatie (natuur, techniek, aardrijkskunde, mens en maatschappij en geschiedenis) zijn geïntegreerd in de kernconcepten. Daarnaast ook een groot deel van taal en rekenen, in het toepassen van de vaardigheden.   

Kernconcepten zijn grofweg in te delen in 2 groepen:

-       kernconcepten behorend tot het domein van natuur en techniek

-       kernconcepten behorend tot het domein van mens en samenleving

In de kerndoelen zijn deze domeinen de hoofddomeinen van Orientatie op jezelf en de ander.

Natuur en techniek:

-       Energie ( bijvoorbeeld “Waarom ‘werkt’ iets)

-       Materie ( bijvoorbeeld “Waar is het van gemaakt”)

-       Groei en leven ( bijvoorbeeld “Wat is leven en hoe ontwikkelt iets/iemand zich?”)

-       Evenwicht en kringloop ( bijvoorbeeld “Waarom zien we steeds hetzelfdepatroon?”)

Mens en samenleving:

-       Macht ( bijvoorbeeld “wie is de baas?”)

-       Binding ( bijvoorbeeld “Bij wie hoor ik?”)

-       Communicatie ( bijvoorbeeld “Hoe breng ik mijn boodschap over”?)

-       Tijd en ruimte ( bijvoorbeeld “Hoe groot is onze planeet en onze ruimte?”)

Binnen de kernconcepten wordt er gewerkt in drie units.

Unit 1 (4-6 jarigen)

die zich vooral richt op de groep, leeftijdsgenootjes, familie: voor zichzelf.

Unit 2 (6-9jarigen)

richt zich naast de items van unit 1 op de omgeving (school/wereld)dichtbij: voor zichzelf en de ander.

Unit 3 (9-12jarigen)

richt zich naast de items van unit 1 en 2 op de maatschappij, reflectie/beschouwing. natuur en techniek: Materie, Energie, Groei en leven

Algemeen het rooster

Het lesrooster is voor de hele TCV gelijk. Dit betekent dat zo veel als mogelijk de hele school een vak gelijktijdig gegeven wordt. Hierdoor kunnen kinderen profiteren van aanbod van andere schooldelen als dit beter aansluit bij een kind. Dit is het zgn. Passend arrangeren.

In grove lijnen ziet het lesrooster er zo uit: ( voor de groepen 4-8)

8.30-8.40 dagopening

8.40-9.10 technisch lezen/ ander vak als Engels,studievaardigheden etc

9.10-9.55 rekenen

9.55-10.15 zelfstandig werken

10.30-10.55 spelling

10.55 -11.45 begrijpend lezen/ taal

11.35-12.15 HPGD tijd/ zelfstandig werken. In deze tijd maken kinderen alles van de dag af, krijgen verdieping of verbreding. Leerkracht werkt met kleine groepjes.

12.15-12.45 lunchen en buiten spelen

12.45-14.00 Kernconcepten waaronder creatieve vakken.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze basisschool is onderdeel van TalentencampusVenlo. Waarbij er veel expertise is wat gedeeld wordt en waar samen onderwijs wordt verzorgd aan alle kinderen.

Middels Passend arrangeren kunnen we kinderen breed ondersteunen als de onderwijs en ondersteuningsbehoeften dit vragen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven