Sterrenpad 't Ven

Noordervaartlaan 45 5916 SR Venlo

 • Samen ontdekken, ervaren en leren in een veilige en positieve sfeer met al onze talenten.
 • We investeren in leesbeleving en leesplezier voor een goede taalontwikkeling.
 • We dagen kinderen uit zich vol energie met plezier te ontwikkelen en te stralen.
 • Kinderen zijn nieuwsgierig naar nieuwe kennis, mensen en de wereld om ons heen.
 • We geven vorm aan eigentijds onderwijs door taal en talent te koppelen aan technologie.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Bij de AMN-Eindtoets zijn de volgende resultaten behaald:

PrO/VSO 0%
VMBO Basisberoeps 0% 
VMBO Basis/Kader 26% 
VMBO Kader/Theoretisch 26%
VMBO Theoretisch/HAVO 26%
HAVO/VWO 13%
VWO  9%

Bij de Eindtoets waren er 3 scores hoger dan het afgegeven schooladvies. Deze adviezen zijn heroverwogen en i.o.m. ouders, leerling en school is besloten 2 adviezen aan te passen. Ook is er contact met het Voortgezet Onderwijs om dit af te stemmen.

We zijn tevreden met het behaalde resultaat, aangezien de groep een roerig jaar achter de rug had i.v.m. de afwezigheid van de groepsleerkracht.
Op het gebied van lezen, taalverzorging en rekenen stroomt iedereen minimaal op 1F uit. We constateren ook dat enkele kinderen niet de score heeft behaald als verwacht waardoor de norm van 2F/1S niet wordt behaald.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen. Deze onafhankelijke toetsen hebben een landelijke normering en worden vaak twee keer per jaar afgenomen: in het midden van het schooljaar en aan het eind van het schooljaar.

De Onderwijsinspectie gebruikt de resultaten op de volgende tussentijdse toetsen als één van de onderdelen van haar toezicht op de kwaliteit van het onderwijs:

Technisch lezen groep 3

Technisch lezen groep 4

Rekenen en wiskunde groep 4

Rekenen en wiskunde groep 6

Begrijpend lezen groep 6

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Groep 7
De kinderen maken in de periode mei-juni van het schooljaar de AMN-Aansluiting toets, als voorloper op de AMN doorstroomtoets die in groep 8 gemaakt wordt. Het is een brede toets gericht op taal, rekenen, de capaciteiten van een kind en het gedrag en werkhouding. Uit de rapportage komt een pré-advies voor het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt door school, ouders en kind samen besproken om te kijken of het advies herkenbaar en passend is bij het kind. 

Groep 8 en de overgang naar het Voortgezet Onderwijs
Dit adviseringsprotocol heeft betrekking op het geven van schooladviezen voor kinderen die basisschool Sterrenpad ´t Ven verlaten en naar het Voortgezet Onderwijs gaan.

 • de adviesvormen, die zijn afgesproken in het overleg Commissie Schoolleiders, worden door ons gehanteerd;
 • deze adviezen worden besproken in een overleg tussen de leerkrachten van de groepen 7, 8 en de teamleider;
 • daaruit volgt een voorlopig advies en dat wordt in november besproken met de ouders en kinderen. Tijdens dit oudergesprek worden de ontwikkelingen op sociaal-emotioneel gebied  en op de leergebieden besproken.
  Eind januari/begin februari worden alle ouders van de kinderen van groep 8 uitgenodigd voor een adviesgesprek met een definitief schooladvies;
 • het schooladvies wordt op basis de volgende gegevens/criteria bepaald:
  - ervaringen basisschoolperiode;
  - evaluaties en praatpapieren ingevuld door kinderen en gesprekken die met hen gevoerd zijn over hoe ze hier zelf over denken en wat ze willen;
  - AMN-Aansluiting in groep 7, 1e Verslag van groep 8 en de resultaten van Cito-LIB B8.
  Vanwege de overgang van de kinderen van groep 8 naar het voortgezet onderwijs krijgen zij in november hun eerste verslag.

Groep 8 maakt begin februari de AMN-doorstroomtoets. Mocht bij de doorstroomtoets het advies hoger zijn dan het schooladvies dan heroverwegen we het schooladvies. Dat wil niet zeggen dat het schooladvies automatisch wordt aangepast. Dit vindt in overleg met ouders en kind plaats en daar waar het passend is, wordt dit advies ook aangepast.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Sociale Veiligheid
 • Positieve samenwerking
 • (zelf)vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven