Sterrenpad 't Ven

Noordervaartlaan 45 5916 SR Venlo

 • Samen ontdekken, ervaren en leren in een veilige en positieve sfeer met al onze talenten.
 • We investeren in leesbeleving en leesplezier voor een goede taalontwikkeling.
 • We dagen kinderen uit zich vol energie met plezier te ontwikkelen en te stralen.
 • Kinderen zijn nieuwsgierig naar nieuwe kennis, mensen en de wereld om ons heen.
 • We geven vorm aan eigentijds onderwijs door taal en talent te koppelen aan technologie.

Het team

Toelichting van de school

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team op school.
Het team bestaat uit:
- het Management Team: directeur en teamleider onderbouw en bovenbouw
- Onderwijzend Personeel: dat zijn de leerkrachten die voor de klas staan.
- Onderwijs Ondersteunend Personeel: onderwijsassistenten, conciërge, administratief medewerker.

Onze school heeft ook enkele leerkrachten die zijn opgeleid tot specialist. Op Sterrenpad 't ven zijn de volgende specialisten aanwezig:
- gedragsspecialist;
- rekenspecialist;
- taalspecialist.

Daarnaast hebben we ook een opgeleide I-coach, die verantwoordelijk is voor de technische en onderwijsinhoudelijke inzet van ICT, en hebben we een kartrekker onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen.

We vinden het ook belangrijk dat we school gebruiken als stageplek. Op school hebben we dan ook stagiaires van de PABO, Onderwijsassistenten en Sportkunde. Deze stagiaires worden begeleid door onze schoolcoach. We zien stagiaires ook als onderdeel van het team en betrekken hen dan ook bij tal van activiteiten.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een leerkracht ziek is, zorgen we diezelfde dag voor vervanging. Indien een leerkracht langdurig ziek zou zijn, stellen we ons ten doel om gedurende de langere periode dezelfde vervanger te hebben. 

Leerkrachten kunnen ook afwezig zijn i.v.m. schoolse zaken buiten de school (nascholing, overleg extern, studie, enz.). Hiervoor willen we tijdig een vervanger inschakelen. Er wordt een verzoek ingediend bij Clooser. Clooser regelt vervolgens dat er een vervang(st)er komt.

Helaas komt het voor dat er nauwelijks of geen vervangers zijn. We handelen dan als volgt om toch de klas onderwijs die dag te geven:

 • we vragen een parttime leerkracht of een ander personeelslid van de eigen school om een extra dag te komen werken.
 • we delen de groep op, dat betekent dat de kinderen van de groep waarvan de leerkracht ziek is worden verdeeld over de andere groepen.
 • we zetten 2 groepen bij elkaar, met een aangepast programma (met ondersteuning van onderwijsassistentie/stagiaires ter ondersteuning als deze beschikbaar zijn)

Het kan zo zijn dat we in het uiterste geval niet tot een oplossing komen. Ouders worden dan zo vroeg mogelijk op de hoogte gesteld dat de kinderen een dag thuis moeten blijven. We hebben als doel dit tijdig te communiceren, minimaal een dag van tevoren.

Wanneer een leerkracht i.v.m. (ziekte-)verlof een keer afwezig is wordt hij/zij vervangen door de duo-collega (indien van toepassing en indien de duo-collega beschikbaar is) of wordt er een verzoek ingediend bij Clooser.Clooser regelt vervolgens dat er een vervang(st)er komt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het gebouw
Basisschool Sterrenpad ´t Ven ligt in de kern van buurtschap ’t Ven.        
Het is een middelgrote school met ongeveer 165 leerlingen.
Ons schoolgebouw beschikt over 9 leslokalen, een schoolbibliotheek, een teamruimte en 3 kantoorruimtes. Het speellokaal voor de onderbouw bevindt zich in de MFA (Bantuin). In het gebouw bevindt zich tevens een kinderdagverblijf (Kinderdienstencentrum Van Harte)    

De lokalen
Ons schoolgebouw beschikt over 8 ruime leslokalen, die het werken binnen de groep extra mogelijkheden bieden. Denk hierbij aan verschillende groeperingsvormen, het werken in hoeken en het werken aan de computer.
In lokalen boven beschikken we over 2 mobiele tussenwanden. Vrij snel kunnen we van 2 grote lokalen één grote ruimte maken, waardoor er ruimte is en we diverse groeperingsvormen hierdoor goed kunnen hanteren. Bovendien hebben alle leslokalen een dubbele tussendeur waardoor contact met de naastgelegen groepen bevorderd wordt.

De speelplaats
Onze school beschikt over een semi-openbare speelvoorziening. Dat wil zeggen dat buiten de schooltijden kinderen gebruik kunnen maken van de speelvoorzieningen om er te spelen. Dit geldt voor kinderen t/m 12 jaar en alleen van 08.00 uur ’s morgens tot 20.00 uur ’s avonds. Na 20.00 uur is het schoolterrein in alle gevallen verboden terrein voor onbevoegden.
In de keuze van de speeltoestellen hebben we rekening gehouden met de interesse en beleving van kinderen t/m 12 jaar.
Het beheer van de speelvoorziening is in handen van de Stichting Beheer Speelvoorziening  MFA ’t Ven, waarin school en ouders zitting hebben. De stichting is via school bereikbaar.

De Bieb Op School (DBOS)
Op de benedenverdieping bevindt zich onze schoolbibliotheek ‘HieperdeBieb’. Aan de hand van het uitleenreglement kunnen kinderen onder schooltijd, maar ook na schooltijd, boeken gratis lenen.  We vinden het belangrijk dat er een breed aanbod van boeken en teksten zijn en dit wordt dan ook 2x per schooljaar vernieuwd en aangevuld. Een omgeving vol rijke teksten en aantrekkelijke boeken.  Boekentips voor in onze 'HieperdeBieb', kunnen doorgegeven worden bij de groepsleerkracht.  Dankzij dit aanbod van gevarieerde boeken, kunnen wij onze lessen hiermee verrijken. Leerkrachten lezen voor, halen boeken in de klas passend bij een thema en lezen zelf ook van tijd tot tijd boeken, om zo ook goede boekentips te kunnen geven aan de leerlingen.  Dit alles doen we met de hulp van onze Biebconsulente. Zij tipt ons en helpt mee in het zoeken naar passende boeken. Ook werkt zij regelmatig met groepjes leerlingen of komt ze in de klas om boeken te promoten.  Ten slotte wordt de bieb ook vaak gebruikt als bron bij het maken van werkstukken/spreekbeurten e.d. en zijn er regelmatig kinderen aan het werk in de bieb van diverse groepen. Kortom een belangrijke spil in ons onderwijs. Kom gerust een keer kijken samen met uw zoon/dochter en zoek samen een boek uit om thuis lekker uit voor te lezen.

Speellokaal
Tussen de lokalen van beide groepen 1-2 wordt een lokaal als speel- en werklokaal gebruikt. Waar de kinderen van beide groepen zich tijdens het spelen en werken ontmoeten.

MFA
Binnen onze multifunctionele accommodatie werken we inhoudelijk en/of organisatorisch samen met de Michaëlkerk (vieringen) en gemeenschapshuis de Bantuin (zaalgebruik).

Kinderdienstencentrum Van Harte
Van Harte Kinderopvang biedt ook op verschillende manieren opvang voor 0-13 jaar. Naast kinderdagopvang voor 0-3 jarigen, 3-4 jarigen verzorgt Van Harte ook de VSO (Voorschoolse Opvang) en BSO voor 4-13 jarigen. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De aangegeven uren zijn gemiddelde en na te streven uren per groep. Het zijn de uren lestijd en pauzetijd.  Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke eisen met betrekking tot het aantal uren onderwijs minus de dagen dat de kinderen vrij hebben i.v.m. een studie (mid)dag: 3520 voor de groepen 1 t/m 4 (bij ons 3960) en 3760 voor de groepen 5 t/m 8 (bij ons 3976).
Tijdens de periode gr.1 t/m 8 dienen de kinderen tenminste 7520 uren les te krijgen, op onze school zijn dat er 7936.  

Sinds schooljaar 2021-2022 werken we met een continurooster van 5 gelijke dagen voor de groep 1 t/m 8 van 8.30 tot 14.00 van maandag t/m vrijdag. De lunchtijd van de kinderen is ingevuld met een onderwijskundige activiteit, waardoor dit onder onderwijstijd valt.

Toelichting op de vakgebieden:
Lezen bestaat uit technisch en begrijpend lezen/luisteren.
Taal bestaat uit taalverzorging, spelling en en schrijven en in groep 7/8 ook Engels. 
Bewegingsonderwijs onderwijs bestaat uit een gymles en bewegend leren geïntegreerd in het dagelijks programma..


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op basisschool Sterrenpad ‘t Ven werken wij met HGPD. De principes van HGPD denken en werken worden door ons team onderschreven en we zijn ons hiervan voldoende bewust. We kijken hoe we de leerling zo goed mogelijk in ontwikkeling krijgen op korte, maar ook op langere termijn.  De leerkracht is eigenaar van dit proces en legt deze ontwikkeling en voortgang vast in het digitale format binnen Parnassys.
Ouders worden actief betrokken. Ze sluiten aan bij de gesprekken over hun kind. Acties die worden ingezet om een doel te behalen worden, waar mogelijk, afgestemd met de ouders.  In de uitvoering is met name op het onderdeel eigenaarschap van kinderen nog winst te behalen is. Leerlingen betrekken bij het eigen ontwikkel- en leerproces is een aandachtspunt.  We gaan daar concreet invulling aan geven, zodat kinderen een goed en realistisch zelfbeeld krijgen. We doen dit o.a. door kind- en leergesprekken te plannen, kinderen te leren om zelf doelen te stellen, kinderen feedback te geven op het ontwikkel- en leerproces. 
Vanuit HGPD denken staat het pedagogisch optimisme en de ontwikkelkracht van kinderen centraal. Hierbij willen we de kansen en mogelijkheden van de leerling en de omgeving beter benutten. Wat gaat al goed en hoe kunnen we dit inzetten op de momenten dat het nog niet zo goed gaat.   Het HGPD wordt ingezet als een cyclisch proces. Doelen en acties worden een paar keer per jaar geëvalueerd en bijgesteld. Het is niet altijd mogelijk om een doel snel te behalen.  Er zijn meerdere factoren die hierbij meegenomen dienen te worden. Waarbij je ook afhankelijk bent van financiën en externe instanties, die het proces vertragen.   Ons team laat een mooie ontwikkeling zien in het concreet opstellen van korte en lange termijn doelen.  

Voor alle kinderen, die voor één of meerdere vakgebieden een eigen leerlijn volgen en het eindniveau groep 7 niet halen, wordt i.o.m. de ouders een OPP opgesteld. In dit plan beschrijven we de onderwijsbehoeften en het leerarrangement en van daaruit wordt de uitstroom beschreven.  Vergroting van betrokkenheid en eigenaarschap van leerlingen bij het OPP verdienen verbetering. De rol van de leerlingen is nog te beperkt.  
Ouders zijn actief betrokken, maar kunnen nog meer deelgenoot worden gemaakt van het OPP en de acties die worden ingezet.   

Voor verdere inhoudelijke toelichting verwijzen we naar het schoolondersteuningsprofiel.

Rijke en gezonde leeromgeving

Dit schooljaar heeft het team kennis gemaakt en is het enthousiast geraakt met de verschillende mogelijkheden hoe je Technologie kunt koppelen aan Taal en Talent. Zo hebben ze o.a. het Maaklab op de Kempel bezocht. Ook heeft een professional van de Kempel in de verschillende groepen voorbeelden laten hoe je verschillende technologieën kunt inzetten bij de dagelijkse lessen/thema's. Het team heeft onder leiding van de kartrekker een lijn uitgezet richting de toekomst. De bedoeling is dat er in het extra lokaal op de bovenverdieping werkplekken worden gecreëerd waar kinderen kunnen werken met gereedschappen en creatieve materialen. Maar hier is ook plek voor technologische leermiddelen. In de toekomst zal dit verder worden uitgebreid. Ook komt in deze ruimte een presentatieplek waar kinderen met elkaar kunnen delen wat ze hebben bedacht, gemaakt, etc.
Alle klassen krijgen extra middelen/materialen op het gebied van techniek/technologie in de eigen klas. Denk hierbij aan: Extra ipads (inclusief statief), Greenscreenbox, knikkerbanen, Osmo little Genius, Lego, Little Genius en bouw en constructiematerialen. In schooljaar 22-23 is er nieuw schoolmeubilair voor de kinderen aangeschaft, de binnen- en de buitenkant van het schoolgebouw geverfd en het gehele schoolgebouw voorzien van LED-verlichting. Dit in combinatie met het aangename binnenklimaat zorgt ervoor dat we een fris schoolgebouw en omgeving hebben (ook bij warme dagen)  waar kinderen en personeel zich goed voelen en kunnen ontwikkelen.
De keuzes rondom gezonde voeding en leefstijl krijgt ook steeds meer vorm. Hierbij zijn we met een werkgroep bezig met het herinrichten van de speelplaats en in te richten als een groene gezonde speelplaats en aandacht te hebben voor een gezonde leefstijl en het afwisselen van leren en bewegen in en rondom de school.

Passend Onderwijs
Ouders worden altijd betrokken bij gesprekken over hun kind. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een goede afstemming is van essentieel belang voor het welbevinden en de ontwikkeling van een kind.
We werken met ParnasSys. Dit programma heeft heel veel mogelijkheden die we ons door scholing steeds meer eigen aan het maken zijn.
ParnasSys is ook een programma waarmee we de groepen en individuele kinderen goed kunnen monitoren. Voor groep 1-2 wordt het leerlingvolgsysteem ‘De leer- en ontwikkelingslijnen voor het jonge kind’ ingezet. De leerkrachten hebben studiemiddagen gericht op de inzet van dit leerlingvolgsysteem gehad en worden hier steeds vaardiger in. In het kader van een doorgaande lijn met de voorschoolse voorziening is er een locatieplan opgesteld door de teamleider van Sterrenpad 't Ven en Van Harte. Volgend schooljaar gaat er scholing en verdere uitvoering van het plan plaatsvinden. Waarbij er een doorgaande lijn in aanbod, afstemming, ouderbetrokkenheid en kwaliteitszorg plaatsvindt.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Afgelopen jaren hebben we ervaren dat er een noodzaak is om het leren anders te organiseren.
We willen met deze innovatie:

 • aansluiten bij de eigentijdse ondersteuningsbehoeften en leerontwikkeling van ieder kind om eruit te halen wat erin zit. Het werken met leerlijnen, leerdoelen en referentieniveaus staat centraal;
 • zorgen voor stabiliteit bij de groepsverdeling;
 • samenwerking realiseren tussen leerkrachten en groepen: onderwijs en het creëren van een lerende organisatie;
 • eigentijds onderwijs vormgeven  (samenwerken en eigenaarschap en het kind meer betrekken bij de eigen ontwikkeling);
 • de organisatie minder kwetsbaar maken van de vervangingsproblemen die er zijn. De inzet van de onderwijsassistentie speelt een belangrijke rol bij het invullen en uitvoeren van deze innovatie.

Een gedragen visie is de leidraad bij het vormgeven van onderwijs en leidt tot weloverwogen en stabiele keuzes. Op basis van inhoud komen we tot een onderwijsvorm die stevig fundament  biedt op basis van eigenaarschap, samenhang en samenwerken in een professionele cultuur.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Van Harte Kinderopvang biedt ook op verschillende manieren opvang voor 0-13 jaar. Naast kinderdagopvang voor 0-3 jarigen, 3-4 jarigen en TSO verzorgt Van Harte ook de VSO (Voorschoolse Opvang) en BSO voor 4-13 jarigen. In een prachtig gebouw komen kinderen van verschillende scholen na school bij elkaar. De BSO is de schakel tussen school en thuis. De kinderen worden door de pedagogisch medewerkers van Van Harte lopend van school gehaald.
Bij Van Harte voelen kinderen zich thuis. Kinderen krijgen tijd en ruimte om allereerst lekker te spelen. Dit kan buiten of bij binnenspeeltuin Ballorig, gelegen in hetzelfde gebouw. Aansluitend wordt er in verschillende leeftijdsgroepen fruit gegeten en gedronken. Hierna is er een zeer gevarieerd aanbod van activiteiten, denk bijvoorbeeld aan sport- en spelactiviteiten, creatieve activiteiten, kook- en/of bak activiteiten, (bord-) spelletjes of vrij spelen. 
De faciliteiten zijn volledig afgestemd op alle leeftijden. Dit geeft de kinderen de mogelijkheid zich zowel persoonlijk als sociaal te ontwikkelen in een huiselijke sfeer waarbij ze maximaal hun fantasie, energie en ontdekkingslust kwijt kunnen. Voor de allerjongsten zijn er speel- ontdekruimtes, de oudere jeugd vermaakt zich in de soos.
U kunt gebruik maken van de BSO, dagelijks aansluitend na school tot 18.30 uur. Tijdens de vakanties van 7.30 uur tot 18.30 uur biedt Van Harte een afwisselend, sprankelend programma.                                 

Van Harte Kinderopvang Straelseweg 331a, 5916 AA Venlo
T   077 3512005
W http://www.vanhartekinderopvang.nl
E  info@vanhartekinderopvang.nl  

Terug naar boven