School voor Speciaal Basisonderwijs De Schans

Albert Verweystraat 4 5921 AZ Venlo

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Schans

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders, leerlingen en bezoekers,

Welkom op de site van SBO De Schans. De school ligt in de wijk Hazenkamp in Venlo-Blerick en gevestigd in Boulevard Hazenkamp. De Schans is een school voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO). Ze is de voorziening voor speciaal basisonderwijs voor de basisscholen uit het Samenwerkingsverband Over de Maas. Samen met 16 basisscholen en één andere SBO school uit het NoordLimburgse, valt De Schans onder het bestuur “Kerobei”.

In Boulevard Hazenkamp is ook basisschool De Regenboog gevestigd, een school voor regulier basisonderwijs. Beide scholen zoeken de samenwerking met elkaar op en maken gebruik van elkaars expertise. Wilt u meer weten?

Bezoek onze website, raadpleeg onze schoolgids of maak vrijblijvend een afspraak.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Eigenaarschap
 • Passend en afstemmen
 • Samen
 • Zelfredzaamheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
92
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school vanaf het maart 2018 een rookvrij schoolterrein. Er mag dan nergens meer op het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd. 

Waarom een rookvrij schoolterrein? Vanaf 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Onze school wil leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken. Wij vragen u ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van het plein of/en bij het hek, in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen.

Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Onze school werkt intensief samen met het buurtteam van de gemeente Venlo. Petra Beelen is als maatschappelijk werkster betrokken bij onze wijk. 

U kunt terecht met vragen die gaan over de opvoeding van uw kind, algemene informatie en advies over de opvoeding, vragen over zorgroutes binnen de gemeente, vragen over financiën. Zij zal proberen u snel te helpen. Als u gebruik wilt maken van deze dienst, kunt u via de teamleider of leerkracht van uw kind uw telefoonnummer of e-mailadres doorgeven. Petra zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Boulevard Hazenkamp wil zowel fysiek (het gebouw) als met haar activiteiten een middelpunt in de wijk vormen. Door een integrale aanpak en aanbod van activiteiten is Boulevard Hazenkamp de plaats waar kinderen, ouders, ouderen, bewoners en buurtbewoners samenkomen. Het streven is dat gedurende de gehele dag en het gehele jaar door, jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. In Boulevard Hazenkamp zijn de volgende functies/organisaties gehuisvest:

 • basisschool de Regenboog (Kerobei)
 • school voor speciaal basisonderwijs de Schans (Kerobei)
 • buurthuisfunctie De Vleugel (Wel.kom)
 • Incluzio
 • peuterspeelzaal Spring
 • buitenschoolseopvang (Spring)
 • sportzaal (gemeente)
 • woon-zorgcomplex (Zorggroep)
 • Resto van Harte/Grand Café (Incluzio)
 • Huis van de Wijk
 • Centrum voor Jeugd en Gezin
 • Logopedisch Centrum Blerick (LCB)

Daarnaast zijn er vele andere instanties waarmee wij samenwerken of waar wij contacten mee onderhouden. Te denken valt hierbij aan Bureau Jeugdzorg, STERKR, MEE, Incluzio, Rubicon, de Leerplichtambtenaar, de wijkagent, Mutsaersstichting, het Kinder- en Jeugdpsychiatrisch team van Karakter, Boei-Limburg Psychomotorische training Strael, ergotherapie Venlo, jeugdarts GGD, etc. 

Zowel Strael (psychomotore training) als Mutsaersstichting (Neuro psychologische behandeling) behandelen kinderen indien nodig op school; er zijn ruimtes ter beschikking gesteld. Ook de ergotherapeuten van ergotherapie Venlo behandelen de kinderen op school.

Terug naar boven