BS Natuurlijk!

Vossenerlaan 57 5924 AC Venlo

  • Schoolfoto van BS Natuurlijk!
  • Schoolfoto van BS Natuurlijk!
  • Schoolfoto van BS Natuurlijk!
  • Schoolfoto van BS Natuurlijk!
  • Schoolfoto van BS Natuurlijk!

Het team

Toelichting van de school

Ons team is een groot en divers team. We maken steeds meer gebruik van elkaars kwaliteiten. Zo zijn er interne experts op het gebied van coaching, lezen, ICT, vreedzaam, muziek, NT2 (Nederlands als tweede taal). Daarnaast ontwikkelen we komend jaar experts op het gebied van rekenen en de ontwikkeling van het jonge kind.
We hebben medewerkers met bijzondere talenten die we ook inzetten. Dit doen we incidenteel of tijdens talenten- of creamiddagen. Denk hierbij aan workshops kinderyoga, dans, fotografie, programmeren of andere bijzondere ICT-opdrachten en kookworkshops.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij het vervangen van leerkrachten bij ziekte of verlof zoeken we intern naar personeel met flexibele taken om te vervangen. Bekijken we of personeel extra wil komen vervangen of verdelen we leerlingen over andere groepen.

Uiterste maatregel is dat een groep een dag thuis blijft.

Het kan dus voorkomen dat ouders een bericht ontvangen met de vraag om het kind de volgende dag thuis te houden. Uiteraard streven we ernaar de groep de eerste dag op te vangen, maar er kunnen altijd momenten zijn waarop dit niet mogelijk is.

Duurt dit probleem meerdere dagen, dan hebben telkens andere groepen kinderen geen school.

Dit protocol wordt gezien als een noodoplossing. Het vervangen van leerkrachten bij verlof of ziekte kan in de toekomst een groot probleem opleveren. Dit zal in de komende jaren alleen maar toenemen. Als school vinden wij het lerarentekort in het onderwijs zeer zorgwekkend. Op stichtingsniveau vinden er allerlei initiatieven plaats ter voorkoming van het lerarentekort.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Organisatie van ons onderwijs:
We werken in het leerstofjaarklassen systeem. Dit systeem gaat er van uit dat kinderen in (ongeveer) dezelfde leeftijd dezelfde ontwikkeling doormaken en hetzelfde aanbod nodig hebben. De praktijk en recente wetenschap leert ons echter anders. Er zijn kinderen die in groep 2 al klaar zijn om te lezen, er zijn ook kinderen die halverwege groep 3 het lezen pas goed kunnen oppakken. Immers is de taalgevoelige periode tot 7 jaar. Dit maakt dat we binnen dit systeem zoeken naar manieren om aan te kunnen sluiten op al die verschillende niveaus. We werken met niveaugroepen binnen een klas, we zetten onderwijsassistenten in om met kleine groepjes te werken. Dit zijn kleine groepjes die extra hulp of extra uitdaging nodig hebben. Verder is er een co-teacher en een NT2-expert die meekijkt en meedraait in de klas.

Overige organisatorische zaken omtrent:

Verjaardagen

De verjaardag van uw kind wordt op school gevierd, we maken er een feestelijk moment van. Kinderen trakteren niet op school, maar het kind wordt uiteraard wel deze dag in het zonnetje gezet. Eens per jaar viert de leerkracht zijn verjaardag. Op deze dag wordt met de groep een aantal leuke feestelijke activiteiten georganiseerd. Bij de verjaardagen van de leerkrachten is het niet de bedoeling dat de kinderen allerlei gekochte cadeaus meebrengen. Elke leerkracht is blij met zelfgemaakte cadeaus.

Schoolplaatsing; wanneer uw kind in dezelfde jaargroep blijft
De school geeft zorgvuldig advies aan de ouders met betrekking tot de plaatsing van de leerling in de groep. We baseren ons advies op de beelden in de klas en de resultaten in breedste zin. We hebben altijd het uitgangspunt om het kind in de setting te plaatsen waarvan wij denken dat hij/zij meeste ontwikkelkansen krijgt. De school bepaalt de plaatsing van de leerling in de groep. Ouders bepalen wanneer hun kind schoolverlater wordt. Ouders en school stemmen groepsplaatsing van de leerling passend af. Het belang van het kind staat hierbij voorop.

Schoolplaatsing; groepsindeling
We werken in jaargroepen en hebben over het algemeen van elke jaargroep 2 klassen. Dus 2 groepen 3, 2 groepen 4 etc. We evalueren elk jaar opnieuw of de groepen evenredig verdeeld zijn. Dit wil zeggen, of de leerkrachten in beide klassen evenredig goed kunnen aansluiten op dat wat de groep nodig heeft. Voorbeeld: uw kind zit in groep 3 en heeft moeite met lezen, naast uw kind zitten nog 10 kinderen met moeite met lezen. In de andere groep 3 zitten maar 5 kinderen die moeite hebben met lezen. Met onze huidige organisatievorm betekent dit dat de ene leerkracht dezelfde extra hulp moet bieden aan 13 kinderen, terwijl de andere leerkracht dit voor 3 kinderen doet. Dit betekent nu nog dat de 13 kinderen minder leerkrachtnabijheid krijgen dan de 3 in de andere groep. 
Daarom wegen we elk jaar af of de basisgroepen evenredig verdeeld zijn. 
We baseren dit op de interacties in de klas, leerkrachten observeren dit. We bevragen kinderen met wie ze graag in de klas zijn. We geven ouders in oudergesprekken de mogelijkheid om persoonlijke belangen van het kind toe te lichten. Zo nemen we alle individuele belangen zo goed mogelijk mee. Uiteindelijk kijken we naar de hele groepen als geheel en het groepsbelang; evenredig verdeelde groepen waarin kinderen een context krijgen waarin ze zich optimaal kunnen (blijven) ontwikkelen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We werken bij de kleutergroepen thematisch. Dat wil zeggen; we kiezen een thema dat past bij de belevingswereld van kinderen. Bijvoorbeeld thema lente / groeien en bloeien. Daaraan koppelen we de inhoud op taalgebied (prentenboeken, woordenschat uitbreiden, we richten de hoeken in waarin spel en taal uitgedaagd wordt) of op rekengebied. (spelenderwijs wordt het tellen aangeleerd, vormen, kleuren, etc.)
Afhankelijk van het thema en vooral afhankelijk van hetgeen we zien wat kinderen nodig hebben, passen wij ons aanbod (en dus de tijden) aan.
De tijden zijn dus bij benadering en worden structureel geëvalueerd en afgezet tegen hetgeen wat de betreffende groepen nodig hebben.
Binnen dit thematisch kleuteronderwijs is er dagelijks veel aandacht voor beweging (in de speelzaal en/of buiten), taal en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We timen de lestijd per vak niet. We kijken vooral naar wat er op dat moment nodig is. Zien we een achterstand met lezen, dan wordt er meer geoefend en dus meer tijd besteed. Zien we dat er meer nodig is bij rekenen, dan verhogen we die tijd. De bewegingstijd blijft elk jaar hetzelfde, hier zullen we niet op inleveren omdat kinderen ontzettend veel behoefte aan beweging hebben.
De tijden zijn dus bij benadering en afhankelijk van wat er op dat moment, in die groep, nodig is.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij zeggen niet vooraf dat een bepaalde groep kinderen niet naar onze school kan. Wanneer we een vooraanmelding binnen krijgen bekijken we het individuele kind en bekijken we of wij kunnen bieden wat dit kind nodig heeft. Dit is per kind en per situatie anders. Het hangt ook af van de groep waar het kind geplaatst zou worden. Zit deze al vol, of is er een andere reden waardoor wij mogelijk extra hulp niet kunnen bieden? Daarnaast kijken we of we genoeg kennis en ervaring hebben om tegemoet te komen aan de behoeften van het kind. 
We willen voor alle kinderen kwalitatief goed onderwijs bieden, voor de huidige kinderen en de nieuw aangemelde kinderen.

Als we vragen hebben kunnen we deze stellen aan de Commissie Bovenschoolse Ondersteuning, het CBO. Zij kijken ook mee in het kader van Passend onderwijs Passend Onderwijs

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij gaan van een team met 'allemaal dezelfde leerkrachten', waarbij we bedoelen dat alle leerkrachten hetzelfde moeten kunnen, naar een team waar meer specifieke expertises uitgebouwd worden en ingezet worden. 
De specialist van lezen of NT2 die in andere groepen gaat observeren en leerkrachten coacht, soms met kleine groepjes kinderen werk, de docent met affiniteit en expertise op het gebied van muziek, kinderyoga, fotografie die in de crea-middagen of talentenmiddagen dit als workshop aanbiedt. De leerkracht die ICT expert is en nieuwe ICT middelen toevoegt aan ons aanbod en leerkrachten dit aanleert.

Meerjarenperspectief:
We gaan van een divers team leerkrachten, naar een multidisciplinair team. Een team dat niet alleen uit leerkrachten bestaat, maar ook de vakdocenten die projectmatig hun vakgebied komen aanbieden, de pedagogisch medewerker die kindgesprekken of in kleine groepjes gaat werken, de leraarondersteuner die een deel van de groep of de les overneemt zodat de leerkracht nog intensiever kan werken met een klein groepje. De onderwijsassistenten die kinderen extra ondersteuning en begeleiding geven. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We werken niet volgens een integraal erkend VVE-programma. 
Wel hebben we extra NT2 ondersteuning georganiseerd waardoor kinderen die de Nederlandse taal niet goed beheersen, structureel extra ondersteuning krijgen in kleine groepjes.
Onze NT2 expert heeft het overzicht van kleuters die binnenkomen met een VVE-indicatie (vanuit consultatiebureau) en heeft zicht op alle leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben.

Terug naar boven