IKC De Koperwiek

Broekhofstraat 2 5912 TP Venlo

  • Schoolfoto van IKC De Koperwiek
  • Schoolfoto van IKC De Koperwiek
  • Schoolfoto van IKC De Koperwiek
  • Schoolfoto van IKC De Koperwiek
  • Schoolfoto van IKC De Koperwiek

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle scholen binnen de stichting Akkoord!-po nemen de eindtoets af bij leerlingen in groep 8. Dit doen we volgens de regels die de onderwijsinspectie daar voor heeft opgesteld.

Onze school neemt de eindtoets af als objectief meetinstrument van een aantal resultaten van het onderwijs op onze school. Het gaat om cognitieve (kennis) resultaten op een beperkt aantal vakken. Met name rekenen, taal en (begrijpend) lezen. Alle andere resultaten hebben we ook in beeld en zijn tevens belangrijk voor het schooladvies wat elke ouder ontvangt vóór de uitslag van de CITO-eindtoets. De eindtoets zien we dan ook als een objectieve bevestiging van ons schooladvies. 

CITO (het bureau dat deze eindtoets maakt), geeft aan dat op basis van de uitslag van de CITO eindtoets géén uitspraak gedaan mag worden over de kwaliteit van een school. Wat het CITO hierover zelf precies zegt kunt u HIER bekijken. De onderwijsinspectie beoordeelt de onderwijskwaliteit door scholen te bezoeken en nauwkeurig te kijken hoe een school functioneert. Het rapport van de inspectie van onze school is via dit schoolvenster te downloaden (zie Waardering inspectie).

Onze CITO opbrengsten liggen rondom het landelijk gemiddelde en de behaalde resultaten van de individuele kinderen van onze school passen bij het beeld dat wij, de ouders én de kinderen hebben.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school hecht waarde aan de bevindingen van ouders, leerlingen en inspectie. Hieronder kunt u ons inspectierapport bekijken. Tevens wordt elke twee jaar onder ouders en leerlingen een tevredenheidonderzoek gehouden. Het meest recente onderzoek dateert van 2012-2013 en werd uitgevoerd door Van Beekveld & Terpstra (een organisatieadviesbureau dat beschikt over een groot bestand van resultaten van de Kwaliteitsvragenlijst, afgenomen bij vele scholen in Nederland). Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat ouders en leerlingen zeer tevreden zijn over de school. Op de vraag: 'welk rapportcijfer krijgt De Koperwiek?', geven beide responsgroepen de school gemiddeld iets hoger dan een 8.De volledige onderzoeksresultaten treft u aan op onze website (of klik hier).

Terug naar boven