Taal & Lent

Leutherweg 197 5915 CG Venlo

Schoolfoto van Taal & Lent

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffend vak in kaart brengen.

Op basis van de resultaten vanuit de M-toetsen worden diepte analyses gemaakt en besproken. Vanuit deze gegevens worden plannen van aanpak opgesteld. Dit kan betreffende individuele leerlingen; betreffende groepen van leerlingen; of betreffende een hele jaargroep.Op basis van de behoefte van leerlingen vindt de instructie door de leerkracht plaats.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Jezelf mogen zijn: je mag zijn en worden wie je bent met respect naar de ander. De school biedt kansen daartoe. Leerkrachten stimuleren de talenten van hun leerlingen. Verschillen tussen leerlingen worden positief gewaardeerd. Iedereen wordt geaccepteerd zoals hij is. We stimuleren persoonlijke bijdragen van leerlingen. Talenten worden gestimuleerd en ontwikkeld.

Veiligheid: Onze school biedt een veilige basis voor kinderen. Elk kind wordt gewaardeerd om wat het kan. Leerkrachten en leerlingen werken bewust elke dag aan een positieve sfeer in de groep waarin iedereen zich thuis voelt. Regels en afspraken worden samen gemaakt en afgestemd. De consequente uitvoering draagt bij aan de veiligheid.

Vertrouwen: Vertrouwen ontstaat wanneer we werken vanuit verbondenheid, veiligheid en verantwoordelijkheid. Vertrouwen betekent ook dat we uitgaan van een pedagogisch optimisme. We hebben vertrouwen in de ontwikkeling van elk individueel kind. Daar waar nodig, sturen we tijdig bij.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Jezelf mogen zijn
  • Veiligheid
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven