Taal & Lent

Leutherweg 197 5915 CG Venlo

Schoolfoto van Taal & Lent

Het team

Toelichting van de school

De groepsindeling is als volgt:

Groep 1-2: Juffrouw Carin van Dijk en juffrouw Regien Saris 

Groep 3-4: Juffrouw Gerti Faessen en juffrouw Carin van Dijk

Groep 5-6: Juffrouw Anne-Marie Grutters en juffrouw Margriet Noppeney 

Groep 7-8: Juffrouw Monique van de Koppel en juffrouw Benita van der Weijden 

Taalklas:    Juffrouw Sally Pennaertz en juffrouw Monique van de Koppel 

Onderwijsassistenten: Juffrouw Caroline Sax en juffrouw Natasja Hermans

Administratie: Juffrouw Caroline Sax

Concierge: Juffrouw Jose Verhaegh

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof van leerkrachten wordt op de eerste plaats ingevuld door medewerkers vanuit de vervangerspool van onze Stichting Fortior. Dit zijn medewerkers in vaste dienst met in de meeste gevallen de nodige ervaring binnen het onderwijs, in verschillende jaargroepen. Als dat niet lukt wordt vervanging gezocht via de systematiek van Clooser. Daarnaast kunnen we terugvallen op enkele parttime medewerkers die in de jaarlijkse inventarisatie aangegeven hebben, te willen vervangen voor hun duo-collega; of voor bepaalde jaargroepen binnen onze school. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werken we met het leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat leerlingen worden gegroepeerd op basis van hun leeftijd. Het uitgangspunt is dat aan kinderen van dezelfde leeftijd, dezelfde prestatie-eisen kunnen worden gesteld. De praktijk leert ons dat kinderen erg verschillen in hun ontwikkelingstempo. Dat betekent dat de leerkrachten in hun groep op allerlei manieren gedifferentieerd werken. Bij het leerstofjaarklassensysteem kan het voorkomen dat kinderen een jaar doubleren. Als hier sprake van is, dan wordt dit tijdig met ouder(s)/verzorger(s) gecommuniceerd.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In beginsel bieden we aan alle kinderen van 4 tot 13 jaar basisonderwijs aan; uitgezonderd blinde en ernstig lichamelijk gehandicapte kinderen. Per individuele leerling wordt bekeken of we een verantwoord aanbod kunnen realiseren op de hulpvraag van het betreffende kind. Waar nodig wordt ambulante begeleiding vanuit een vorm van S.O. ingezet; of vindt een verwijzing naar S.(B.)O. plaats.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven