KleurRijk

Wolweversstraat 1 5914 PG Venlo

  • Schoolfoto van KleurRijk
  • Ouders van BS kleur-Rijk en Kinderopvang SamSam ontbijten samen
  • Leesbevordering in elke groep
  • Verschillende culturen
  • De Bieb op school

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Kwaliteitsverbetering door een leerlingvolgsysteem

Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen is het werken met toetsen. Om onze leerlingen acht jaar lang zo goed mogelijk te kunnen volgen in hun ontwikkeling, maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. Het systeem levert waardevolle aanvullende informatie op over een leerling. Het laat zien hoeveel een kind in een bepaalde periode heeft bijgeleerd.De toetsen die wij gebruiken, worden afgenomen bij leerlingen op andere basisscholen verspreid over het hele land. Daardoor is het mogelijk de vorderingen van uw kind te vergelijken met leeftijdsgenoten in ons land.De vakken rekenen, lezen en taal worden op verschillende onderdelen getoetst. De resultaten van de toetsen bespreekt de leerkracht met de teamleider. Ook op schoolniveau worden deze resultaten gevolgd en besproken. Wanneer de resultaten tegenvallen, wordt overlegd op welke manier hier verbetering in aan te brengen is. Mogelijke verbeteringen kunnen zijn: een andere manier van lesgeven, aanschaf van nieuwe lesmethoden volgens de laatste inzichten of extra ondersteuning in de groep. De toetsresultaten worden altijd met de ouders besproken tijdens de 15-minutengesprekken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schoolverlaters van onze school redden zich goed op het voortgezet onderwijs. Ze stromen uit naar diverse richtingen zoals vmbo en havo/vwo.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven