KleurRijk

Wolweversstraat 1 5914 PG Venlo

  • Schoolfoto van KleurRijk
  • Schoolfoto van KleurRijk
  • Schoolfoto van KleurRijk
  • Schoolfoto van KleurRijk
  • Schoolfoto van KleurRijk

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Kwaliteitsverbetering door een leerlingvolgsysteem

Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen is het werken met toetsen. Om onze leerlingen acht jaar lang zo goed mogelijk te kunnen volgen in hun ontwikkeling, maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. Het systeem levert waardevolle aanvullende informatie op over een leerling. Het laat zien hoeveel een kind in een bepaalde periode heeft bijgeleerd.De toetsen die wij gebruiken, worden afgenomen bij leerlingen op andere basisscholen verspreid over het hele land. Daardoor is het mogelijk de vorderingen van uw kind te vergelijken met leeftijdsgenoten in ons land.De vakken rekenen, lezen en taal worden op verschillende onderdelen getoetst. De resultaten van de toetsen bespreekt de leerkracht met de teamleider. Ook op schoolniveau worden deze resultaten gevolgd en besproken. Wanneer de resultaten tegenvallen, wordt overlegd op welke manier hier verbetering in aan te brengen is. Mogelijke verbeteringen kunnen zijn: een andere manier van lesgeven, aanschaf van nieuwe lesmethoden volgens de laatste inzichten of extra ondersteuning in de groep. De toetsresultaten worden altijd met de ouders besproken tijdens de 15-minutengesprekken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schoolverlaters van onze school redden zich goed op het voortgezet onderwijs. Ze stromen uit naar diverse richtingen zoals vmbo en havo/vwo.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Vreedzame School is een programma voor sociale competenties en democratisch burgerschap. Het programma helpt onze school een gemeenschap te vormen waarin we leerlingen actief aanspreken op hun verantwoordelijkheden voor elkaar, hun omgeving, de schoolgemeenschap en de samenleving. Wij willen een bijdrage leveren aan de sociale en maatschappelijke vorming van kinderen. We streven naar een positief sociaal klimaat, waarin ieder kind zich veilig voelt, waarin respect is voor elkaar en waarin iedereen gemakkelijk samenwerkt met iedereen.

De school moet proberen pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of pesten wel of niet aan de orde is. Het onderwerp pesten wordt met de kinderen bespreekbaar gemaakt, waarna met hen regels worden vastgesteld.  Als pesten zich voordoet, moeten leerkrachten samen met de kinderen (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen. We handelen bij pesten volgens het pestprotocol. Ouders worden geattendeerd op dit protocol, maar kunnen hier ook zelf naar vragen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven