KleurRijk

Wolweversstraat 1 5914 PG Venlo

  • Schoolfoto van KleurRijk
  • Ouders van BS kleur-Rijk en Kinderopvang SamSam ontbijten samen
  • Leesbevordering in elke groep
  • Verschillende culturen
  • De Bieb op school

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht afwezig is i.v.m. (ziekte)verlof proberen we z.s.m. een vervanging te regelen. De stichting heeft een eigen vervangerspool. Daar wordt het eerste naar een vervanger gezocht. Lukt dit niet dan wordt de vraag breder uitgezet via Clooser. Onze school vraagt ook eigen personeel om te vervangen bij afwezigheid van een duo-collega.

Indien er een andere maatregel getroffen dient te worden (opdelen van een groep of een groep geen les kunnen aanbieden) zullen wij ouders vooraf in kennis stellen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school werkt met jaargroepen en combinatiegroepen. In schooljaar 2020-2021 werken we met 2 gecombineerde groepen en 4 jaargroepen. Onze groepen zijn klein waardoor we kinderen optimaal kunnen begeleiden.

Wij houden rekening met die verschillen tussen kinderen. Daarbij gaan we zoveel mogelijk uit van datgene wat een kind al kan. Een kind kan gemakkelijker leren wanneer we aansluiten bij datgene wat het kind al kan of weet. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt binnen het thematisch werken sterk het accent gelegd op voorbereidende lees-, taal- en rekenactiviteiten. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) staat onder andere dat er sprake moet zijn van een ononderbroken ontwikkelingsproces voor kinderen, dat er aandacht moet zijn voor een brede persoonsontwikkeling en dat scholen hun leerlingen systematisch moeten volgen. Het leerstofaanbod is hierbij gebaseerd op wettelijk voorgeschreven kerndoelen voor alle vak- en vormingsgebieden

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op basisschool Kleur-Rijk werken wij  met HGPD. Vooral ouders van leerlingen met speciale zorg hebben hier in het verleden iets van gemerkt. In de schoolgids en tijdens zorggesprekken worden ouders geïnformeerd over het belang van HGPD bij het vormgeven van Passend Onderwijs. Ook het komend schooljaar willen we hier aandacht voor hebben. Ouders van leerlingen met speciale hulpvragen willen wij vooral in een eerder stadium betrekken bij handelingsplannen (HGPD's, OPP's (ontwikkelingsperspectief), groepsplannen). Vanuit “HGPD denken” steken wij vooral in op kansen en mogelijkheden van de leerling en zijn omgeving. Wij blijven bewust werken aan ‘autonomie’, ‘relatie’ en ‘competentie’ van de leerlingen tijdens nieuwe ontwikkelingen binnen de school, zoals (begrijpend) lezen, gedrag, woordenschat en rekenen.In het nieuwe schoolondersteuningsplan staat precies beschreven wanneer er een HGPD wordt opgesteld.

Terug naar boven