KleurRijk

Wolweversstraat 1 5914 PG Venlo

 • Schoolfoto van KleurRijk
 • Schoolfoto van KleurRijk
 • Schoolfoto van KleurRijk
 • Schoolfoto van KleurRijk
 • Schoolfoto van KleurRijk

In het kort

Toelichting van de school

Wanneer je basisschool Kleur-Rijk binnenstapt is direct de warme sfeer en het positieve klimaat voelbaar. Vanuit de principes van de Vreedzame school is er veel aandacht voor de omgang met elkaar. Kinderen worden op onze school optimaal gestimuleerd en begeleid om hun creativiteit te prikkelen en goede leerresultaten te behalen.  In de wereld om ons heen verandert van alles en dit gaat heel snel. We willen dat de kinderen daar kennis mee maken en ontdekken waar ze goed in zijn: hun talenten. Elk kind is uniek! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veiligheid
 • Respect
 • Verantwoordelijkheid
 • Talenten
 • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal laat de laatste jaren een duidelijke groei zien. Schooljaar 2023-2024 verwachten we deze groei vast te houden en licht te stijgen. De komende jaren liggen in dezelfde lijn.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
115
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het veiligheidsbeleid bestaat uit 4 aspecten:
• Beleidsaspecten (visie, doelen, middelen, afspraken)
• Sociale aspecten (omgang en gedrag van leerlingen en medewerkers)
• Grensoverschrijdende aspecten (afwijking, incidenten en delicten)
• Ruimtelijke aspecten (de veiligheid in en om het schoolgebouw)

Beleidsaspecten: Onze school beschikt over een actuele risico-inventarisatie. Hierbij geldt de afspraak dat kwetsbare punten direct de aandacht krijgen. Onze school beschikt over een preventiemedewerker die zorg draagt voor de veiligheid en gezondheidszorg binnen de school. De school houdt zich aan verplichtingen in kader van Arbo, CAO en leerplicht. Afgelopen?januari/februari?2023 is de 4-jaarlijkse update van de RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie) voor onze school uitgevoerd door de preventiemedewerker, de directeur en een extern veiligheidskundige.? De aandachtspunten zijn verwerkt in een plan van aanpak. De belangrijkste aandachtspunten voor onze school zijn:?

 • Bestrating van het schoolplein
 • Kapstokken/ opbergruimte voor tassen
 • Noodverlichting buiten

Deze punten zijn inmiddels afgehandeld of hebben de aandacht.? Onze school beschikt over een eigen BHV-organisatie van? 10 medewerkers. Jaarlijks wordt dit aantal gecontroleerd. Indien nodig worden er nieuwe BHV-ers opgeleid. De zittende BHV-ers volgen jaarlijks een herhalingscursus. Daarnaast wordt er op onze school?ieder jaar een ontruimingsoefening gedaan.? 

Sociale aspecten: Op school is een gedragsprotocol aanwezig. In dit protocol staan afspraken die een veilig  klimaat bevorderen en ongewenst seksueel, agressief of gewelddadig gedrag voorkomen. Op school is een pestprotocol aanwezig dat voorziet dat er t.a.v. pesten stelling wordt genomen. Op stichtingsniveau beschikken we over een internetprotocol. Ook bij het digitale verkeer willen we gedragsregels respecteren. Tevens werken we op onze school volgens de het privacyreglement (zie bijlage).
Onze school kent een gestructureerde en methodische benadering om de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Dit wordt ondergebracht in het sociale veiligheidsplan (zie bijlage)

Grensoverschrijdende aspecten: De school heeft een klachtenregeling  en is aangesloten bij een landelijke onafhankelijke klachtencommissie. De school kent een regeling voor schorsing en verwijdering van leerlingen (zie bijlage). De school houdt zich aan regels en wetten die inspectie voor het onderwijs en de arbeidsinspectie uitvaardigen. De arbo-wetgeving maakt hiervan deel uit. Onze school houdt een incidenten- en delictenregistratie bij. De school heeft een contactpersoon voor leerlingen, ouders en personeel. De school heeft een (extern) vertrouwenspersoon. De werkgever, stichting Fortior, is verplicht aangifte te doen van misdrijven tegen kinderen en personeel. Inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand is er de zgn. ‘Klokkenluidersregeling Fortior’ (zie bijlage)

Ruimtelijke aspecten: In het kader van de Arbo en risico-inventarisatie zal onze school zich ook in fysieke zin houden aan eisen en voorschriften. Onze school beschikt over een bedrijfshulpverlener (BHV’er). Er zijn afspraken gemaakt m.b.t. toezicht/surveillance. De school tracht de omgevingsveiligheid (schoolomgeving, verkeersveiligheid) goed in te richten, verkeerseducatie draagt hieraan bij.

Terug naar boven