Groeneveldschool

Wethouder Receveurlaan 5 5913 SR Venlo

Schoolfoto van Groeneveldschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op basis van de resultaten vanuit de M-toetsen (cito-toetsen, afgenomen in maart) van het leerlingvolgsysteem Cito worden diepte-analyses gemaakt en besproken. Vanuit deze gegevens worden plannen van aanpak opgesteld. Dit kan betrekking hebben op individuele leerlingen, groepen van leerlingen, of een hele jaargroep.

Op basis van de behoefte van leerlingen vindt de instructie door de leerkracht plaats.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Jezelf mogen zijn: je mag zijn en worden wie je bent met respect naar de ander. De school biedt kansen daartoe. Leerkrachten stimuleren de talenten van hun leerlingen. Verschillen tussen leerlingen worden positief gewaardeerd. Iedereen wordt geaccepteerd zoals hij is. We stimuleren persoonlijke bijdragen van leerlingen. Talenten worden gestimuleerd en ontwikkeld.

Veiligheid: onze school biedt een veilige basis voor kinderen. Elk kind wordt gewaardeerd om wat het kan. Leerkrachten en leerlingen werken bewust elke dag aan een positieve sfeer in de groep waarin iedereen zich thuis voelt. Regels en afspraken worden samen gemaakt en afgestemd. De consequente uitvoering draagt bij aan de veiligheid.

Vertrouwen: vertrouwen ontstaat wanneer we werken vanuit verbondenheid, veiligheid en verantwoordelijkheid. Vertrouwen betekent ook dat we uitgaan van een pedagogisch optimisme. We hebben vertrouwen in de ontwikkeling van elk individueel kind. Daar waar nodig, sturen we tijdig bij.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Jezelf mogen zijn
  • Veiligheid
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven