Groeneveldschool

Wethouder Receveurlaan 5 5913 SR Venlo

Schoolfoto van Groeneveldschool

Het team

Toelichting van de school

De groepsverdeling voor het schooljaar 2021-2022

Groep 1-2A: Juffrouw Robin Vermeulen

Groep 1-2B: Juffrouw Lisette Roebers en juffrouw Angeliek Hunnekens

Groep 1-2C: Juffrouw Sanne Verstegen

Groep 3:      Juffrouw Anouk Ittman en Juffrouw Daniëlle Orval

Groep 4:      Juffrouw Margriet Noppeney en juffrouw Margriet Schweitzer

Groep 5:      Juffrouw Inge van der Velden en juffrouw Nicole Smeets

Groep 6:      Juffrouw Anieck Engelen

Groep 7:      Juffrouw Jacquelien Kaandorp en juffrouw Nicole Smeets

Groep 8:      Juffrouw Anita Heijnens en juffrouw Cécile Cootjans

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof van leerkrachten wordt op de eerste plaats ingevuld door medewerkers vanuit de vervangerspool van onze Stichting Fortior. Dit zijn medewerkers in vaste dienst met in de meeste gevallen de nodige ervaring binnen het onderwijs, in verschillende jaargroepen. Als dat niet lukt wordt vervanging gezocht via de systematiek van Clooser. Dit bureau regelt de vervangingen voor verschillende besturen. Daarnaast kunnen we terugvallen op enkele parttime medewerkers die in de jaarlijkse inventarisatie aangegeven hebben te willen vervangen voor hun duo-collega, of voor bepaalde jaargroepen binnen onze school. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werken we met het leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat leerlingen worden gegroepeerd op basis van hun leeftijd. Het uitgangspunt is dat aan kinderen van dezelfde leeftijd, dezelfde prestatie-eisen kunnen worden gesteld. De praktijk leert ons dat kinderen erg verschillen in hun ontwikkelingstempo. Dat betekent dat de leerkrachten in hun groep op allerlei manieren gedifferentieerd werken. 

Bij het leerstofjaarklassensysteem kan het voorkomen dat kinderen een jaar doubleren. Als hier sprake van is, dan wordt dit tijdig met ouder(s)/verzorger(s) gecommuniceerd.

In het schooljaar 2021-2022 hebben we 9 groepen op school: 3 kleutergroepen (1-2), groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8. Er zijn geen combinatieklassen. De gemiddelde groepsgrootte is 26 leerlingen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt bij alle activiteiten veel aandacht aan de taal- en rekenontwikkeling besteed. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Door inzet van weektaken met zelfstandig werk kan er verschil optreden tussen de vermelde uren en de daadwerkelijke inzet voor bepaalde vakgebieden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In beginsel bieden we aan alle kinderen van 4 tot 13 jaar basisonderwijs aan; uitgezonderd blinde en ernstig lichamelijk gehandicapte kinderen. Per individuele leerling wordt bekeken of we een verantwoord aanbod kunnen realiseren op de hulpvraag van het betreffende kind. Waar nodig wordt ambulante begeleiding vanuit een vorm van S.O. (Speciaal Onderwijs) ingezet, of vindt een verwijzing naar S.(B.)O. (Speciaal basisonderwijs) plaats.

De volledige tekst van het SOP (School Ondersteuningsprofiel) vindt u als bijlage bij dit document. Verder staat het SOP op de website van onze school onder het kopje "De school".

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er is frequent overleg tussen basisschool, peuterspeelzaal en kinderdagverblijf over de gezamenlijke planning, aanpak en uitvoering van de jaarlijks vastgestelde thema's. Vanuit onze basisschool nemen 2 leerkrachten en de teamleider Onderbouw hieraan deel.

Terug naar boven