Groeneveldschool

Wethouder Receveurlaan 5 5913 SR Venlo

Schoolfoto van Groeneveldschool

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouder(s) en verzorger(s).

De school is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er de weg van huis naar school en weer terug. Verschillende jaren vertrouwt u uw kind vele uren toe aan de zorg van de leerkrachten van onze school. Dat vertrouwen willen we waarmaken.

In deze schoolgids treft u informatie aan over onze school, met als doel u zo volledig mogelijk te informeren. We willen u een goede indruk geven over hoe er op onze school met veel enthousiasme onderwijs wordt gegeven aan uw kinderen.

Ik hoop dat deze schoolgids u een eerste inzicht kan geven over het onderwijs op basisschool Groeneveld. Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt altijd contact met mij opnemen!

Veel leesplezier.

Namens het team van basisschool Groeneveld,

Pieter Classen

Onze school is onderdeel van stichting Fortior. Voor meer informatie lees hier.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leiderschap
  • Professionele Cultuur
  • Persoonlijke Ontwikkeling
  • Plezier
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
285
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheidsbeleid  

Het veiligheidsbeleid bestaat uit 4 aspecten: 

01. Beleidsaspecten (visie, doelen, middelen, afspraken) 

02. Sociale aspecten (omgang en gedrag van leerlingen en medewerkers) 

03. Grensoverschrijdende aspecten (afwijking, incidenten en delicten) 

04. Ruimtelijke aspecten ( de veiligheid in en om het schoolgebouw)   

01. Beleidsaspecten. BS Groeneveld beschikt over een actuele risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). In februari 2023 is de 4-jaarlijkse update van de RI&E voor onze school uitgevoerd door de preventiemedewerker, de directeur en een extern veiligheidskundige.  De aandachtspunten zijn verwerkt in een plan van aanpak

Onze school beschikt over een preventiemedewerker die zorg draagt voor de veiligheid en gezondheidszorg binnen de school. Voor BS Groeneveld is dat de directeur van de school: Pieter Classen. De school houdt zich aan verplichtingen in kader van Arbo, CAO en leerplicht. 

02. Sociale aspecten Onze school werkt intensief aan het verbeteren van het schoolklimaat d.m.v. het Pedagogisch principe van The Leader in Me. Daarnaast is op onze school een gedragsprotocol aanwezig. In dit protocol staan afspraken die een veilig pedagogisch klimaat bevorderen en ongewenst seksueel, agressief of gewelddadig gedrag voorkomen. Op school is een protocol aanwezig dat erin voorziet dat t.a.v. pesten stelling wordt genomen. In deze schoolgids vindt u ook het actuele pestprotocol.

03. Grensoverschrijdende aspecten. BS Groeneveld heeft een klachtenregeling en is aangesloten bij een landelijke onafhankelijke klachtencommissie. De school kent een regeling voor schorsing en verwijdering van leerlingen. De school houdt zich aan regels en wetten die inspectie voor het onderwijs en de arbeidsinspectie uitvaardigen. De arbo-wetgeving maakt hiervan deel uit. Onze school houdt een incidenten- en delictenregistratie bij.  De school heeft een interne contactpersoon voor leerlingen, ouders en personeel. De school heeft een externe vertrouwenspersoon. De werkgever, stichting Fortior, is verplicht aangifte te doen van misdrijven jegens kinderen en personeel.  Daarnaast geldt voor alle Fortiorscholen een meldcode m.b.t. kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze meldcode is te vinden op de website van Fortior via de volgende link: Meldcode   

04. Ruimtelijke aspecten. In het kader van de arbo en risico inventarisatie zal onze school zich ook in fysieke zin houden aan eisen en voorschriften. Onze school beschikt over een eigen BHV-organisatie van 9 hulpverleners. Dit aantal is gebaseerd op het leerlingaantal van de school. Jaarlijks wordt dit aantal gecontroleerd. Indien nodig worden er nieuwe BHV-ers opgeleid. De zittende BHV-ers volgen jaarlijks een herhalingscursus. Daarnaast wordt er op onze school ieder jaar een ontruimingsoefening gedaan.  Er zijn afspraken gemaakt m.b.t. toezicht/surveillance. De school tracht de omgevingsveiligheid (schoolomgeving, verkeersveiligheid) goed in te richten, verkeerseducatie draagt hieraan bij.        

procedure schorsing en verwijdering:

https://www.fortior.nl/Fortior-procedure-schorsing-en-verwijdering 

Terug naar boven