De Meule

Molenstraat 21 5914 XS Venlo

  • Schoolfoto van De Meule
  • Schoolfoto van De Meule
  • Schoolfoto van De Meule
  • Bijvoorbeeld de tafeltjes oefenen op de cijfertrap.
  • De computer is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De kinderen leren op jonge leeftijd omgaan met de computer.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Algemeen:

Onze school neemt de doorstroomtoets af als objectief meetinstrument van een aantal resultaten van het onderwijs op onze school. Het gaat om cognitieve (kennis) resultaten op een beperkt aantal vakken. Met name rekenen, taal en (begrijpend) lezen. Alle andere resultaten hebben we ook goed in beeld en zijn enorm belangrijk voor het schooladvies wat elke ouder ontvangt vóór de afname van de eindtoets. De eindtoets zien we dan ook als een objectieve bevestiging van ons schooladvies. Deels is het ook een meetinstrument voor de kwaliteit van de school, mits de gegevens goed worden geïnterpreteerd. De school scoort al jaren bovengemiddeld.

Specifiek:

Wij hebben sinds schooljaar 2018-2019 voor het eerst deelgenomen aan de AMN eindtoets. Voorheen maakten wij gebruik van de CITO eindtoets. De AMN toets levert meer informatie op over het kind, dan enkel cognitieve vaardigheden. Over het algemeen genomen geeft de eindtoets een reëel beeld. Het is een bevestiging van wat we in de meeste gevallen al wisten. Naast de eindtoets kijken wij ook naar de mogelijkheden/talenten van het kind. Dat geeft in relatie met de eindtoets een nog completer beeld. Tevens kijken we naar randvoorwaardelijke zaken, waarbij gedacht moet worden aan huiswerkattitude, zelfstandigheid, werkhouding etc. Vooral die laatste punten zijn een belangrijke voorwaarde voor succes in het voortgezet onderwijs.

Met dat totaal beeld van een kind zijn we in staat om een goed advies af te geven, waarbij een hoge mate van succes verzekerd is.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van de kinderen te volgen gebruiken we de tussenresultaten vanuit het volgsysteem van CITO. Dit levert een bijdrage aan het grotere geheel, om kinderen goed in kaart te brengen, hun ontwikkeling te volgen en het aanbod goed af te kunnen stemmen. Tevens gebruiken we methode gebonden toetsen en niet te vergeten de observatie van de leerkrachten. Juist de waarnemingen van de professional vormen een essentiële meerwaarde voor het kind. De leerkracht kent het kind goed en speelt in op individuele behoeften. De opbrengsten van CITO bieden ook de mogelijkheid om te monitoren op school- en groepsniveau.

Voor groep 7 maken we ook nog gebruik van de 'AMN Aansluiting'. Hierbij wordt naar de brede kind ontwikkeling gekeken, met het oog op het voortgezet onderwijs. Er wordt dus breder gekeken dan enkel naar de cognitieve vaardigheden.

De opbrengsten worden uitgebreid geanalyseerd en besproken met de betreffende leerkracht. Dat leidt dan weer tot een passend plan van aanpak voor de groep en de individuele kinderen, daar waar dat nodig is.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school probeert een zo goed mogelijk advies te geven dat bij het kind past. Daarbij wordt gekeken naar zijn/haar totale ontwikkeling. Uiteraard zijn cognitieve vaardigheden belangrijk om het advies op te baseren, maar er zijn ook veel andere ontwikkelingsgebieden en persoonlijkheidskenmerken die het advies mee bepalen en vaak zelfs voorwaardelijk zijn. Denk daarbij o.a. aan huiswerkattitude, werkhouding, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, etc.

Daarnaast zijn er een paar momenten die vastliggen en die we gebruiken om ouders te informeren. 

N.a.v. de AMN aansluiting (groep 7) zal er een voorlopig advies worden afgegeven op basis van de situatie op dat moment. In groep 8 zal er een voorlopig advies worden afgegeven in januari. De kinderen maken vervolgens de doorstroomtoets in februari, de uitslag volgt in maart, waarna het voorlopig advies wordt omgezet in een definitief advies, of wordt bijgesteld. Dat laatste kan en mag alleen als de doorstroomtoets een hogere score oplevert dan het advies. Uiteraard gaat één en ander in goed overleg met ouders en kind.

Het totale plaatje zorgt uiteindelijk voor een passend advies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We hebben met de Vreedzaam een goed, breed en passend basisaanbod voor het ontwikkelen van sociaal-emotionele competenties en burgerschapsontwikkeling (dit wordt aansluitend uitgebreider omschreven). In alle klassen wordt op dezelfde manier gewerkt, gelden dezelfde regels en worden leerlingen op dezelfde manier aangesproken. Ook wordt in alle groepen dagelijks coöperatief gewerkt. De school is als het ware een oefenplaats. We toetsen de effecten van ons aanbod in groep 1 tot en met 8 twee keer per jaar met de SEO module uit Leerling in Beeld. De uitkomsten daarvan worden geanalyseerd en met de leerkracht besproken door de teamleider. Bij de kleuters gebruiken we hiervoor ook twee keer per jaar- de observatielijsten van KIJK!

Daarnaast is er 1x in de 2 jaar een tevredenheidsonderzoek, waarbij ook gekeken wordt naar de sociaal-emotionele kenmerken. Dat doen we d.m.v. WMK.

Op dit moment zijn er geen specifieke aandachtspunten die uit de toetsen en/of onderzoeken naar voren zijn gekomen.

Burgerschap vormt een essentieel onderdeel van het onderwijs op basisschool de Meule. We geloven dat het ontwikkelen van sterke burgerschapsvaardigheden cruciaal is voor het creëren van een inclusieve en verantwoordelijke samenleving. Op onze school streven we ernaar om burgerschap op een brede manier vorm en inhoud te geven. Dit betekent dat we niet alleen de theoretische kennis over burgerschap aanbieden, maar ook actieve participatie en persoonlijke groei stimuleren. In de klas besteden we aandacht aan verschillende aspecten van burgerschap, zoals democratie, gelijkheid, diversiteit en sociale verantwoordelijkheid. Door middel van interactieve lessen en groepsdiscussies leren onze leerlingen om verschillende perspectieven te waarderen en respectvol met elkaar om te gaan. We moedigen hen aan om hun eigen stem te ontwikkelen en op te komen voor wat zij belangrijk vinden. Buiten het klaslokaal bieden we tal van mogelijkheden voor praktische toepassing van burgerschapsvaardigheden. Onze leerlingen nemen deel aan maatschappelijke projecten, zoals het helpen van lokale goede doelen en het organiseren van evenementen voor de gemeenschap. Op die manier leren ze de waarde van vrijwilligerswerk en het belang van actieve betrokkenheid bij de samenleving. Bij de Meule geloven we ook sterk in het bevorderen van een positief schoolklimaat, waarin iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. We hebben een anti-pestbeleid en organiseren regelmatig activiteiten die tolerantie, empathie en samenwerking bevorderen. Kinderen kunnen en mogen meebeslissen over bepaalde zaken die zich binnen de school afspelen. Daarvoor hebben we een leerlingenraad. Door onze brede benadering van burgerschap, hopen we onze leerlingen te inspireren om betrokken, verantwoordelijke en actieve burgers te worden. We willen dat ze de vaardigheden ontwikkelen om bij te dragen aan een rechtvaardige en inclusieve samenleving, zowel nu als in de toekomst. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Burgerschap
  • Waarden en normen
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie bezoekt met enige regelmaat het bestuur. Dat is in het nieuwe toezicht gebruikelijk, omdat ervan uitgegaan wort dat het bestuur voldoende zicht heeft op het niveau van haar scholen. In het verlengde van dat onderzoek kan ook de school bezocht worden, waarbij dan gekeken wordt naar specifieke kwaliteitsonderdelen. We zien de mening van de inspectie als een objectieve bijdrage aan de ontwikkeling van de school. Het levert bevestiging op wat goed gaat en het belicht aandachtspunten.

In de meeste gevallen ligt het beeld van de inspectie en van de school niet heel ver uit elkaar.

In schooljaar maart 2023 heeft het bestuursonderzoek plaatsgevonden, zijn gesprekken gevoerd met diverse geledingen binnen de stichting en zijn scholen bezocht. De inspectie heeft alle 3 de onderzochte onderdelen met 'goed' beoordeeld. Hier mogen we als stichting en school zeker trots op zijn. Op de site van de inspectie zijn de bevindingen van dit onderzoek terug te vinden.

Terug naar boven