De Meule

Molenstraat 21 5914 XS Venlo

  • Schoolfoto van De Meule
  • Schoolfoto van De Meule
  • Schoolfoto van De Meule
  • Bijvoorbeeld de tafeltjes oefenen op de cijfertrap.
  • De computer is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De kinderen leren op jonge leeftijd omgaan met de computer.

Het team

Toelichting van de school

Personeel is het kapitaal van een organisatie. Dat geldt uiteraard ook voor onderwijs. Tevens bepaalt de kwaliteit van de leerkracht ook voor een belangrijk deel de kwaliteit van de school. Op de Meule werkt een team van leerkrachten die zeer betrokken zijn. Er is weinig verloop, waardoor er een stabiele organisatie staat. De basis is daarmee als vanzelfsprekend op orde en is er tijd en ruimte om extra zaken aan te pakken om het onderwijs verder te verfijnen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We maken als school gebruik van een vervangerspool. Binnen de pool is het de bedoeling dat er leerkrachten zijn, in dienst zijn van de stichting, om vervangingen in te kunnen vullen. Helaas moeten we constateren dat er geen leerkrachten meer beschikbaar zijn binnen deze pool. Dat heeft te maken met de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor al het beschikbare personeel ingezet wordt op scholen. Bij verlof of ziekte worden de vervangingen nu in principe intern opgelost. 

Daarnaast kunnen we nog gebruik maken van een externe vervangerspool, maar ook daarvoor geldt momenteel dat er geen mensen beschikbaar zijn.

Door bovenstaande ontwikkelingen en krapte lukt het niet meer om iedere ziekte of verlof ingevuld te krijgen. Het komt dus helaas ook voor dat er groepen kinderen naar huis gestuurd moeten worden. Uiteraard zien we dit als laatste middel en het echt niet lukt om het anders te organiseren. Denk daarbij aan: Groepen samenvoegen, parttimer die extra komt werken, onderwijsassistent voor de groep, teamleider voor de groep, kinderen verdelen over andere groepen. Allemaal maatregelen die verre van ideaal zijn, maar helaas wel de realiteit.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Meule beschikt over een vakleerkracht gym. Zij geeft les in alle groepen. Tevens heeft zij de opleiding Motorisch Remedial Teaching gevolgd. Hierdoor kan zij op tijd ingrijpen als kinderen opvallen in de gymles. In kleine groepjes wordt met deze kinderen extra geoefend.  

De vakleerkracht stimuleert ook buitenschoolse activiteiten en regelt daar vaak een centrale aanmelding of inschrijving. Zo wordt deelname voor kinderen (en hun ouders) laagdrempelig gemaakt. Denk hierbij aan activiteiten als de wandelvierdaagse, de Venloop, VenloStormt, kampioenschap stoepranden, etc. We merken dat hierdoor veel kinderen meedoen aan deze activiteiten. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Er is veel aandacht voor de taalontwikkeling. Kinderen hebben hier behoefte aan en in de groepen is daar de hele dag door aandacht voor. De rijke taalomgeving helpt kinderen om zich de taal eigen te maken. Het ligt ook wel in lijn met de aandacht die de regio, die als taalzwak wordt aangeduid, krijgt.  

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De school heeft een gedegen aanbod voor de basisvakken en gaat effectief om met de onderwijstijd. De verdeling in tijd is ook mede afhankelijk van de vraag van de kinderen. De vraag bepaalt het aanbod en dus de tijd per onderdeel. Daarnaast besteedt de school veel aandacht aan sport een beweging. Veelal is dat integraal opgenomen in het lesprogramma. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 'bewegend leren'.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De school biedt onderwijs aan die kinderen, waarvan de school overtuigd is dat ze de zorg kan bieden die het kind nodig heeft. Daarnaast moet het passen binnen de groep en moet de leerkracht in de gelegenheid zijn om de zorg te kunnen bieden. Al die aspecten samen maken het of de school dat kan bieden wat het kind nodig heeft. De school geeft dan ook nadrukkelijk haar grenzen aan, daar waar de zorg van het kind, groep of leerkracht in het gedrang komt. In die gevallen wordt doorverwezen naar een andere school, regulier of speciaal (basis)onderwijs.

De school heeft veel expertise op het gebied van anderstaligen en is goed in staat deze kinderen op te vangen en te begeleiden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De leerkrachten scholen en ontwikkelen zich, waardoor zorg steeds beter op maat kan worden gegeven. Daarnaast hebben we een begin gemaakt, met als doel dat kinderen steeds beter zelf aan kunnen geven wat ze willen leren, wat ze daar voor nodig hebben en hoe ze dat willen doen. Dat samen maakt dat kinderen steeds gerichter en beter begeleid kunnen worden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het gros van de kinderen maakt gebruik van de opvang van de Herberg (Spring), die in hetzelfde gebouw zitten. Daarnaast maken kinderen ook gebruik van de opvang van 'van Harte', 'Villa Kabelbont', 'Opvang Rudolf Steiner'. 

Terug naar boven