St Martinus Basisschool

Prinses Beatrixstraat 2 5911 BM Venlo

Schoolfoto van St Martinus Basisschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school stapt met ingang van het schooljaar 2023-2024 over op de doorstroomtoets zoals die is ontwikkeld door CITO. Met Leerling in beeld en deze doorstroomtoets krijgen de kinderen bij alle toetsen een herkenbare opbouw en vraagstelling.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten spelen een belangrijke rol in twee opzichten:

  1. Om de individuele kinderen te volgen en extra begeleiding te bieden waar nodig
  2. Om de schoolopbrengsten te monitoren in de jaarlijkse trendanalyse

Vanaf schooljaar 2023-2024 gebruiken we de toetsen van CITO "Leerling in beeld".

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies voor het voortgezet onderwijs wordt in een zorgvuldig proces gevormd. In groep 7 wordt er door de intern begeleider, samen met de groepsleerkrachten van groep 7 en groep 8 nagedacht over een advies. Dit voorlopige advies wordt met de ouders en het kind gedeeld tijdens een gesprek.

In groep 8 wordt het voorlopige advies opnieuw bekeken en waar nodig bijgesteld. In maart worden de ouders (met hun kind) uitgenodigd voor een gesprek over het advies voor het voortgezet onderwijs. De ouders hebben het advies op die manier voor ze hun kinderen moeten aanmelden bij de scholen voor voortgezet onderwijs.

Ons advies is weloverwogen tot stand gekomen en zal niet worden aangepast. Wel wordt de wens van de ouders, indien deze niet overeenkomt met het advies, op het adviesformulier vermeld.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Uitgangspunt voor deze opbrengsten is datgene wat ook geleid heeft tot de keuze voor de methode "de Vreedzame School" en dat wat we in onze visie zeggen over welbevinden en betrokkenheid van kinderen en leerkrachten.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Geborgenheid
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Ten aanzien van de verbeteropdrachten die de inspectie heeft opgelegd, kunnen we het volgende zeggen:

  • per 1 juli 2019 is de scheiding van bestuur en toezicht geregeld. Aan het bestuur zijn drie toezichthouders toegevoegd.
  • In de schoolgids 2019-2020 is de passage over de vrijwillige ouderbijdrage aangepast.

Terug naar boven