St Martinus Basisschool

Prinses Beatrixstraat 2 5911 BM Venlo

Schoolfoto van St Martinus Basisschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij vervanging wegens ziekteverlof of ander verloven bekijkt de school eerst of er interne oplossingen mogelijk zijn. Dan gaat het om de inzet van duo-partners of andere leerkrachten die in deeltijd werken.

Als er intern geen oplossing voorhanden is, zoeken we vervanging van buitenaf. Om niet in de problemen te komen met de WWZ worden deze vervangingen ingepland via een bureau dat ook de registratie van het aantal contracten en werkdagen bijhoudt.

In het zeldzame geval dat er geen vervanging te krijgen is, worden de directie, interne begeleiders en onderwijsassistente ingezet. Het kan dan ook voorkomen dat een groep wordt verdeeld over de andere groepen en / groepsleerkrachten.  Als er echt geen andere mogelijkheid is worden de kinderen naar huis gestuurd. Gelukkig is dat nog NOOIT voorgekomen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In de kleutergroepen (groep 1 en 2) zitten de kinderen gemengd: kinderen van groep 0, 1 en 2 zitten in één klas.

Vanaf groep 3 zitten de kinderen in homogene jaargroepen met kinderen van de dezelfde leeftijd.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De roosters voor de onderbouwgroepen worden nog aangepast. We willen duidelijk krijgen met welke domeinen / doelen er in de werklessen en kringactiviteiten gewerkt wordt.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school is een reguliere basisschool die onderwijs biedt aan kinderen van 4 tot 14 jaar.  We willen in de eerste plaats een wijkschool zijn en in principe onderwijs bieden aan alle kinderen uit de directe omgeving van de school.

Om (extra) zorg te kunnen bieden hebben we op school veel deskundigheid in huis: interne begeleiders, een gedragsspecialist en een taalspecialist helpen kinderen en ondersteunen de leerkrachten voor de groep.

We participeren in de regio "passend onderwijs Noord-Limburg" en maken gebruik van een bovenschoolse ondersteuningscoördinator om daar waar we zelf niet kunnen voorzien in adequate zorg een beroep te kunnen doen op de deskundigheid en voorzieningen in de regio.

In ons zorgdocument vindt u zo goed als alle informatie over deze onderwerpen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven