St Martinus Basisschool

Prinses Beatrixstraat 2 5911 BM Venlo

Schoolfoto van St Martinus Basisschool

Het team

Toelichting van de school

Naast voornoemde personen werken op onze school:

Als groepsleerkrachten:

  • Marij Konings en Bianca van Tilborg in groep 1a2a
  • Ellen Titulaer en Karen Steeghs in groep 1b2b (tot aan de kerstvakantie wordt Karen vervangen door Astrid Janssen)
  • Suzanne Gubbels en Katja Franck in groep 3
  • Nicole Smits en Tamara Launy in groep 4
  • Beyke van den Bercken en Jitka de Leeuw in groep 5
  • Vivian van Dijk in groep 6
  • Ron Hermans in groep 7
  • Siem Simons in groep 8

Hans van Roij is de vakleerkracht bewegingsonderwijs (gymnastiek)

Riëtta Peters en Miranda Beurskens werken als leerkrachtondersteuner/onderwijsassistent. Hugo Jacobs is onze onvolprezen conciërge en Mia Moors is onze administratieve duizendpoot.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij vervanging wegens ziekteverlof of ander verloven bekijkt de school eerst of er interne oplossingen mogelijk zijn. Dan gaat het om de inzet van duo-partners of andere leerkrachten die in deeltijd werken.

Als er intern geen oplossing voorhanden is, zoeken we vervanging van buitenaf. Om niet in de problemen te komen met de WWZ worden deze vervangingen ingepland via een bureau dat ook de registratie van het aantal contracten en werkdagen bijhoudt.

Als er geen vervanging te krijgen is, worden de directie, interne begeleiders en onderwijsassistente ingezet. Het kan dan ook voorkomen dat een groep wordt verdeeld over de andere groepen en / groepsleerkrachten.  Als er echt geen andere mogelijkheid is worden de kinderen naar huis gestuurd. Gelukkig is dat nog NOOIT voorgekomen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In de kleutergroepen (groep 1 en 2) zitten de kinderen gemengd: kinderen van groep 0, 1 en 2 zitten in één klas.

Vanaf groep 3 zitten de kinderen in homogene jaargroepen met kinderen van de dezelfde leeftijd. Bij enkele  vakken / onderdelen zitten de kinderen in niveaugroepen.

Vanwege de renovatie zullen we tot de kerstvakantie zeker minder faciliteiten tot onze beschikking hebben. Het streven is om het gemis vann bibliotheek en eigen gymzaal (en dus minder gymlessen) zo goed mogelijk op te vangen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De roosters voor de onderbouwgroepen worden nog aangepast. We willen duidelijk krijgen met welke domeinen / doelen er in de werklessen en kringactiviteiten gewerkt wordt.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bij het bewegingsonderwijs is er feitelijk anderhalf uur gymles. De buitenspeeltijd is bij deze tijd opgeteld.

Levensbeschouwing is de term die standaard door venster wordt gehanteerd. Voor ons dekt "mens en maatschappij" meer de lading. Ook de lessen van "de vreedzame school" vallen hieronder.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school is een reguliere basisschool die onderwijs biedt aan kinderen van 4 tot 14 jaar.  We willen in de eerste plaats een wijkschool zijn en in principe onderwijs bieden aan alle kinderen uit de directe omgeving van de school.

Om (extra) zorg te kunnen bieden hebben we op school veel deskundigheid in huis: interne begeleiders, een gedragsspecialist en een taalspecialist helpen kinderen en ondersteunen de leerkrachten voor de groep.

We participeren in de regio "passend onderwijs Noord-Limburg" en maken gebruik van een bovenschoolse ondersteuningscoördinator om daar waar we zelf niet kunnen voorzien in adequate zorg een beroep te kunnen doen op de deskundigheid en voorzieningen in de regio.

In ons zorgdocument vindt u zo goed als alle informatie over deze onderwerpen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuteropvang Hertje Venlo is in het schoolgebouw gevestigd.

De peuters en de kleutergroepen werken een aantal keer per jaar samen aan hetzelfde thema.  De peuters worden vaak betrokken bij de projecten en vieringen op school. 

Samen met Hertje Venlo werken we ook gericht aan het vergroten van de ouderbetrokkenheid.

Terug naar boven