St Martinus Basisschool

Prinses Beatrixstraat 2 5911 BM Venlo

Schoolfoto van St Martinus Basisschool

Het team

Toelichting van de school

Naast voornoemde personen werken op onze school:

Als groepsleerkrachten:

 • groep 12a Beyke van den Bercken (ma), Marij Konings  (di-wo) en Bianca van Tilborg (do-vr) 
 • groep 12b Ellen Titulaer (ma-di) en Karen Steeghs (wo, do, vr)
 • groep 3   Suzanne Gubbels (ma t/m wo & vr) en Katja Franck (do)
 • groep 4    Tamara Launy (ma, di) en Nicole Smits (do, vr) en de woensdag bij toerbeurt
 • groep 5    Jitka de Leeuw (ma t/m do) en Katja Franck (vr)
 • groep 6    Vivian van Dijk
 • groep 7    Siem Simons
 • groep 8    Luc Verschueren

Maartje Timmermann is de vakleerkracht bewegingsonderwijs (gymnastiek). Riëtta Peters en Miranda Beurskens werken als leraarondersteuner. Hugo Jacobs is onze onvolprezen conciërge en Mia Moors is onze administratieve duizendpoot. De IB-er van de bovenbouw is Wendy Goossens en Ronnie Smits is dat voor de onderbouw. Beyke van den Bercken is specialist meer- en hoogbegaafdheid. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij vervanging wegens ziekteverlof of ander verlof bekijkt de school eerst of er interne oplossingen mogelijk zijn. Dan gaat het om de inzet van duo-partners of andere leerkrachten die in deeltijd werken.

Als er intern geen oplossing voorhanden is, zoeken we vervanging van buitenaf. Om niet in de problemen te komen met de WWZ worden deze vervangingen ingepland via Clooser.nl dat ook de registratie van het aantal contracten en werkdagen bijhoudt.

Als er geen vervanging te krijgen is, worden de directie, interne begeleiders, leraarondersteuners en onderwijsassistenten ingezet. Het kan dan ook voorkomen dat een groep wordt verdeeld over de andere groepen en / groepsleerkrachten.  Als er echt geen andere mogelijkheid is worden de kinderen naar huis gestuurd. Dat is buiten de Coronatijd gelukkig nog maar heel zelden voorgekomen.  De krapte op de arbeidsmarkt wordt ook bij ons steeds meer voelbaar. Resultaten uit het verleden geven geen garanties voor de toekomst.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In de kleutergroepen (groep 1 en 2) zitten de kinderen gemengd: kinderen van groep 0, 1 en 2 zitten in één groep.

Vanaf groep 3 zitten de kinderen in homogene jaargroepen met kinderen van de dezelfde leeftijd. Bij enkele  vakken / onderdelen werken de kinderen in niveaugroepen.

De lessen voor begrijpend lezen (methode Nieuwsbegrip) worden groepsdoorbrekend gegeven. Op woensdag- en vrijdagochtend is daar een blokuur voor opgenomen in alle lesroosters vanaf groep 5. Kinderen werken dan in het lokaal  / de groep die het beste aansluit bij hun niveau.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Druppelgroep en aanpassing onderwijstijd

Als de kleutergroepen erg groot worden (gemiddeld over het jaar meer dan 28 kinderen) gaat onze school over tot de opzet van een druppelgroep. In de druppelgroep worden de kinderen opgenomen, die laat in het schooljaar vier jaar worden. Zij komen in een kleine groep die tot de zomervakantie gehandhaafd blijft. Aan de druppelgroep wordt elke ochtend van 8:30 uur tot 12:00 uur onderwijs aangeboden; zij hebben de middagen vrij.

Een druppelgroep kan alleen gerealiseerd worden als daar middelen (financieel en personeel) voor zijn.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bij het bewegingsonderwijs is er feitelijk anderhalf uur gymles. De buitenspeeltijd is bij deze tijd opgeteld.

Levensbeschouwing is de term die standaard door "Vensters" wordt gehanteerd. Voor ons dekt "burgerschap / mens en maatschappij" meer de lading. Ook de lessen van "de Vreedzame School" vallen hieronder. De lessen burgerschap zijn in de methode "de Vreedzame School" opgenomen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school is een reguliere basisschool in het hart van de stad Venlo.  We willen in de eerste plaats een wijkschool zijn en in principe onderwijs bieden aan alle kinderen uit de directe omgeving van de school.

Om (extra) zorg te kunnen bieden hebben we op school veel deskundigheid in huis: interne begeleiders, een gedragsspecialist, een specialist meer- en hoogbegaafdheid en een taalspecialist helpen kinderen en ondersteunen de leerkrachten voor de groep.

We participeren in de regio "passend onderwijs Noord-Limburg" en maken gebruik van een bovenschoolse ondersteuningscoördinator om daar waar we zelf niet kunnen voorzien in adequate zorg een beroep te kunnen doen op de deskundigheid en voorzieningen in de regio.

In ons zorgdocument vindt u zo goed als alle informatie over deze onderwerpen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

School is net begonnen aan de schoolplanperiode 2023-2027. Dit schoolplan is terug te vinden op deze website.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuteropvang Hertje Venlo (onderdeel van Van Harte) is in het schoolgebouw gevestigd.

De peuters en de kleutergroepen werken een aantal keer per jaar samen aan hetzelfde thema.  De peuters worden vaak betrokken bij de projecten en vieringen op school.

Terug naar boven