Nova Montessori

Molenstraat 21 5914 XS Venlo

  • Kinderen aan het werk met de roze toren. Er zijn diverse opdrachten mogelijk, ook in combinatie met andere materialen.
  • Taal beter begrijpen door het gebruik van symbolen!
  • Van groot naar klein, van hoog naar laag.
  • Aan de slag met dieren en hun afkomst. Biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, taal, samenwerken, etc., kortom alles bij elkaar!
  • Schoolfoto van Nova Montessori

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school bestaat pas sinds augustus 2015. Hierdoor is het nog lastig om de opbrengsten objectief in kaart te brengen en het is al helemaal lastig om ze met elkaar te vergelijken. We brengen de opbrengsten wel in beeld en proberen ze dan te voorzien van de juiste context, waardoor ze in ieder geval beter op waarde geschat kunnen worden en voor ons bruikbaar zijn in het kader van de schoolontwikkeling. Wat is goed en wat kan beter?

Daar komt ook nog bij dat de resultaten van de kinderen nu niet alleen toe te wijzen zijn aan deze school, omdat ze een deel van hun schoolcarrière elders op school hebben gezeten. We proberen ons dus voortdurend een zo goed mogelijk beeld te vormen van het kind, om er op die manier uit te halen wat erin zit. Observatie is daarbij een belangrijk middel.

Gezien de populatie ligt het in lijn der verwachting dat de eindresultaten de komende jaren verder zullen stijgen.

Aan de hand van alle gegevens die we voorhanden hebben krijgt het kind een advies op maat voor het voortgezet onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van de kinderen te volgen gebruiken we de tussenresultaten vanuit het volgsysteem van CITO. Dit levert een bijdrage aan het grotere geheel, om kinderen goed in kaart te brengen, hun ontwikkeling te volgen en het aanbod goed af te kunnen stemmen.

De opbrengsten van CITO bieden daarnaast ook nog de mogelijkheid om te monitoren op school niveau.

Tevens gebruiken we methode gebonden toetsen en niet te vergeten de observatie van de leerkrachten. Juist de waarnemingen van de professional vormen een essentiële meerwaarde voor het kind. De leerkracht kent het kind goed en speelt in op individuele behoeften.

In groep 7 maken we gebruik van AMN aansluiting. Dat is een toets die bredere vaardigheden in kaart brengt, ook met het oog op het advies voor het VO. Deze toets doet meer recht aan de vaardigheden van de kinderen. Onze eindtoets sluit hier dan weer bij aan.

De leerkracht begeleidt de kinderen vanuit de Montessori organisatie in principe 2 of 3 jaar achter elkaar, waardoor hij/zij het kind nog beter leert kennen en nog beter aan kan sluiten bij dat wat het kind echt nodig heeft.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school is in schooljaar 2015-2016 gestart. Hierdoor zijn de gegevens uit het verleden lastig op de juiste waarde te schatten. Je krijgt pas een objectief beeld als een kind 8 jaar lang het aanbod op de school heeft gevolgd. Daarnaast moet dat dan in principe ook nog worden afgezet tegen de mogelijkheden van het individuele kind.

De afgelopen jaren is er in ieder geval een bij het kind passend advies afgegeven, iets wat we ook vanuit VO terug krijgen. In principe wordt er gekeken naar waar de kinderen in het derde jaar VO terecht zijn gekomen. Dat wordt als indicator gebruikt om de adviezen op juistheid in te schatten. Dat is een indicator, waarbij ook veel kan gebeuren, waar de basisschool geen invloed op heeft (in positieve en negatieve zin). In het kader van de AVG krijgen we geen persoonsgegevens meer terug, waardoor het lastig is om de cijfers op de juiste waarde te kunnen schatten.  

We kijken naar de totale ontwikkeling van het kind en bepalen op die manier het juiste advies. Dus ook niet cognitieve vaardigheden worden nadrukkelijk meegenomen. Die zijn vaak zelfs voorwaardelijk voor een succesvolle overstap naar het voortgezet onderwijs.

Samengevat: Wat zit er in het kind en heeft de school er alles uitgehaald! Dat is de kern.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Het is als het ware een oefenplaats. Om een goed aanbod te kunnen bieden gebruiken we de methode Vreedzaam.

Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.  

Ieder schooljaar worden er kinderen tot mediator opgeleid, vanuit de vreedzame school. Vanuit de vreedzame school worden diverse vaardigheden getraind. De 'opleiding' wordt formeel afgesloten met een certificaat.

Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?

Sociale opbrengsten en burgerschap (dit wordt nader toegelicht in het tweede stuk)  vinden wij van essentieel belang. Ze omvatten zaken die een leven lang meegaan en bruikbaar zijn, in de meest uiteenlopen situaties. Denk daarbij o.a. aan zelfredzaamheid, samenwerken, initiatief nemen, kritisch zijn, probleemoplossend vermogen, etc. Deze vaardigheden vormen in onze ogen dan ook een belangrijke basis voor leren en ontwikkelen in z'n algemeenheid. 

Burgerschap op basisschool Nova Montessori 

Bij basisschool Nova Montessori geloven we sterk in het belang van burgerschapsonderwijs. We streven ernaar om onze kinderen niet alleen academisch te vormen, maar ook als verantwoordelijke en betrokken burgers in de samenleving. Burgerschap op Nova Montessori betekent het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om actief deel te nemen aan de maatschappij. Ons onderwijsprogramma is gericht op het stimuleren van sociale verantwoordelijkheid, respect voor diversiteit, democratisch denken en handelen, en het bevorderen van actief burgerschap. We bieden onze kinderen talloze mogelijkheden om hun stem te laten horen, hun mening te uiten en deel te nemen aan besluitvormingsprocessen op school (o.a. door een nog op te richten leerlingenraad). Door middel van projecten, discussies en buitenschoolse activiteiten moedigen we hen aan om actieve betrokkenheid te tonen bij lokale en mondiale kwesties. Binnen onze schoolgemeenschap creëren we een veilige en inclusieve omgeving waarin iedereen wordt gewaardeerd en gerespecteerd. We leren onze kinderen om open te staan voor verschillende culturen, tradities en achtergronden, en we moedigen hen aan om vooroordelen en discriminatie te bestrijden. Door middel van interactieve lessen en activiteiten leren we hen hoe ze conflicten kunnen oplossen, samenwerken en empathie kunnen tonen voor anderen. Op Nova Montessori geloven we dat burgerschap niet alleen iets is dat op school plaatsvindt, maar ook buiten de schoolmuren. We stimuleren onze kinderen om actief deel te nemen aan maatschappelijke initiatieven en vrijwilligerswerk. We moedigen hen aan om zich bewust te zijn van hun rechten en plichten als burger, en hen te inspireren om positieve veranderingen in hun gemeenschap te bewerkstelligen. Burgerschap is een integraal onderdeel van het onderwijs op onze school. We streven ernaar om onze kinderen te begeleiden bij het ontwikkelen van een sterke basis van waarden en vaardigheden die hen in staat stellen om betrokken, verantwoordelijke en actieve burgers te worden. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Burgerschap
  • Samenwerken
  • Waarden en normen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie bezoekt met enige regelmaat het bestuur. Dat is in het nieuwe toezicht gebruikelijk, omdat ervan uitgegaan wort dat het bestuur voldoende zicht heeft op het niveau van haar scholen. In het verlengde van dat onderzoek kan ook de school bezocht worden, waarbij dan gekeken wordt naar specifieke kwaliteitsonderdelen. We zien de mening van de inspectie als een objectieve bijdrage aan de ontwikkeling van de school. Het levert bevestiging op wat goed gaat en het belicht aandachtspunten.In de meeste gevallen ligt het beeld van de inspectie en van de school niet heel ver uit elkaar.In schooljaar maart 2023 heeft het bestuursonderzoek plaatsgevonden, zijn gesprekken gevoerd met diverse geledingen binnen de stichting en zijn scholen bezocht. De inspectie heeft alle 3 de onderzochte onderdelen met 'goed' beoordeeld. Hier mogen we als stichting en school zeker trots op zijn. Op de site van de inspectie zijn de bevindingen van dit onderzoek terug te vinden.

Audit Nederlandse Montessori Vereniging (NMV)

Ieder Montessorischool wordt iedere 4 jaar geauditeerd. Doel is de kwaliteit te monitoren en de scholen te voorzien van een certificering. In november 2022 heeft de school een audit gehad en de certificering ontvangen.

Terug naar boven