Nova Montessori

Molenstraat 21 5914 XS Venlo

  • Kinderen aan het werk met de roze toren. Er zijn diverse opdrachten mogelijk, ook in combinatie met andere materialen.
  • Taal beter begrijpen door het gebruik van symbolen!
  • Van groot naar klein, van hoog naar laag.
  • Aan de slag met dieren en hun afkomst. Biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, taal, samenwerken, etc., kortom alles bij elkaar!
  • Schoolfoto van Nova Montessori

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school bestaat pas sinds augustus 2015. Hierdoor is het nog lastig om de opbrengsten objectief in kaart te brengen en het is al helemaal lastig om ze met elkaar te vergelijken. We proberen de opbrengsten wel in beeld te brengen en dan te voorzien van de juiste context, waardoor ze in ieder geval beter op waarde geschat kunnen worden en voor ons bruikbaar zijn in het kader van de schoolontwikkeling. Wat is goed en wat kan beter?

Daar komt ook nog bij dat de resultaten van de kinderen nu niet alleen toe te wijzen zijn aan deze school, omdat ze een groot deel van hun schoolcarrière elders op school hebben gezeten. We proberen ons dus voortdurend een zo goed mogelijk beeld te vormen van het kind, om er op die manier uit te halen wat erin zit. Observatie is daarbij een belangrijk middel.

Gezien de populatie ligt het in lijn der verwachting dat de eindresultaten de komende jaren verder zullen stijgen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van de kinderen te volgen gebruiken we de tussenresultaten vanuit het volgsysteem van CITO. Dit levert een bijdrage aan het grotere geheel, om kinderen goed in kaart te brengen, hun ontwikkeling te volgen en het aanbod goed af te kunnen stemmen.

De opbrengsten van CITO bieden daarnaast ook nog de mogelijkheid om te monitoren op school niveau.

Tevens gebruiken we methode gebonden toetsen en niet te vergeten de observatie van de leerkrachten. Juist de waarnemingen van de professional vormen een essentiële meerwaarde voor het kind. De leerkracht kent het kind goed en speelt in op individuele behoeften.

In groep 7 maken we gebruik van AMN aansluiting. Dat is een toets die bredere vaardigheden in kaart brengt, ook met het oog op het advies voor het VO. Deze toets doet meer recht aan de vaardigheden van de kinderen. Onze eindtoets sluit hier dan weer bij aan.

De leerkracht begeleidt de kinderen vanuit de Montessori organisatie in principe 2 of 3 jaar achter elkaar, waardoor hij/zij het kind nog beter leert kennen en nog beter aan kan sluiten bij dat wat het kind echt nodig heeft.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school is in schooljaar 2015-2016 gestart. Hierdoor zijn deze gegevens lastig op de juiste waarde te schatten. Eigenlijk krijg je pas een goed beeld als een kind 8 jaar lang het aanbod op de school heeft gevolgd. Dat moet dan in principe ook nog worden afgezet tegen de mogelijkheden van het individuele kind.

De afgelopen jaren is er in ieder geval een bij het kind passend advies afgegeven, iets wat we ook vanuit VO terug krijgen. In principe wordt er gekeken naar waar de kinderen in het derde jaar VO terecht zijn gekomen. Dat wordt als indicator gebruikt om de adviezen op juistheid in te schatten.

Samengevat: Wat zit er in het kind en heeft de school er alles uitgehaald! Dat is uit deze gegevens nog moeilijk af te leiden.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het toezicht van de inspectie richt zich in eerste instantie op het bestuur. Er wordt vanuit gegaan dat het bestuur voldoende zicht heeft op het functioneren van zijn scholen. In het verlengde van dat toezicht kan het ook zijn dat scholen afzonderlijk bezocht worden. Meestal gaat het dan om een themaonderzoek, waarbij naar bepaalde onderdelen binnen de school gekeken wordt.

De inspectie heeft in september 2017 voor het laatst een bezoek gebracht aan de school. In het kader van het nieuwe toezicht zijn enkele onderdelen onder de loep genomen. Dat levert de bevestiging op van wat goed gaat en aandachtspunten waar verandering/verbetering gewenst is.

De inspectie heeft nadrukkelijk meegedacht over de invulling van het onderwijs en wat op korte termijn noodzakelijk is. 

Het zelfbeeld van de school kwam in grote lijnen overeen met het beeld van de inspectie. Er werd een enorme groei gezien, in een proces dat nog niet af is en alles te maken heeft met een startende school.

Terug naar boven