Nova Montessori

Molenstraat 21 5914 XS Venlo

  • Kinderen aan het werk met de roze toren. Er zijn diverse opdrachten mogelijk, ook in combinatie met andere materialen.
  • Taal beter begrijpen door het gebruik van symbolen!
  • Van groot naar klein, van hoog naar laag.
  • Aan de slag met dieren en hun afkomst. Biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, taal, samenwerken, etc., kortom alles bij elkaar!
  • Schoolfoto van Nova Montessori

Het team

Toelichting van de school

Vanuit de NPO middelen maakten we gebruik van een vakdocent gymnastiek, met als doel ons onderwijs zo een extra impuls te geven. Dat is in principe zo goed bevallen dat we de inzet voort zullen zetten.

Personeel is het kapitaal van de organisatie. Nova Montessori werkt met leerkrachten, die de aanvullende Montessoriopleiding hebben gevolgd. Het team is betrokken en staat samen voor goed en aantrekkelijk Montessori onderwijs, waarbij het kind centraal staat.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We maken als school gebruik van een vervangerspool. Na een verlofaanvraag of ziekmelding wordt via de pool een vervanger gezocht.

Helaas komt het steeds vaker voor dat er een gebrek aan vervangers is. Gelukkig kunnen we dan af en toe gebruik maken van ouders die een bevoegdheid hebben en uit willen helpen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Zoals al eerder aangegeven maken we momenteel gebruik van een vakleerkracht gym.


Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Zie de toelichting hierboven.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd wordt zoveel als mogelijk afgestemd op de individuele behoefte van het kind. Dat betekent dus concreet dat niet alle kinderen evenveel tijd besteden aan de verschillende vakgebieden. Het basisaanbod is het uitgangspunt, van daaruit vindt de differentiatie plaats. Dat kan zijn in tijd, hoeveelheid stof of moeilijkheidsgraad. Daarom is het moeilijk om precies aan te geven hoeveel minuten er voor elk afzonderlijk vak staat.

Het kind staat centraal.

Daarnaast besteden we in alle groepen aandacht aan de Duitse taal en cultuur. De groepen 1 t/m 6 hebben regelmatig contact met een Duitse partnerschool. Dat leidt ook af en toe tot een uitwisseling of een gezamenlijke activiteit. De groep 7/8 krijgt enkele lessen in de Duitse taal en cultuur, in samenwerking met het Valuascollege. Enkele leerlingen verzorgen met twee docenten het aanbod hiervoor.

Bij het onderdeel Duits maken we ook regelmatig gebruik van de subsidie van 'Interreg Euregio Maas-Rijn', waardoor onderdelen gemakkelijker realiseerbaar zijn.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De school biedt onderwijs aan die kinderen, waarvan de school overtuigd is dat ze de zorg kan bieden die het kind nodig heeft. Daarnaast moet het passen binnen de groep en moet de leerkracht in de gelegenheid zijn om de zorg te kunnen bieden.

Al die aspecten samen maken het of de school dat kan bieden wat het kind nodig heeft.

De school geeft dan ook nadrukkelijk haar grenzen aan, daar waar de zorg van het kind, groep of leerkracht in het gedrang komt. In die gevallen wordt doorverwezen naar een andere school, regulier of speciaal (basis)onderwijs.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ieder kind heeft zijn eigen ondersteuningsbehoefte, waarmee de leerkracht rekening moet houden. Vaardigheden en expertise bij leerkrachten is dus van essentieel belang. Door de ontwikkeling per kind goed te volgen kun je het kind ok die begeleiding geven die het nodig heeft. Daarnaast proberen we kinderen steeds meer eigenaar te maken van zijn eigen leerproces en daarmee ook leerbehoefte. Zo kan de leerkracht nu beter inspelen op de leerbehoefte van een kind, vanuit de intrinsieke motivatie van het kind.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Nova Montessori heeft een eigen KDV groep voor 0-4 jarigen. Deze groep is in ontwikkeling en kan zorgen voor een doorgaande lijn voor kinderen van 0-13 jaar vanuit de Montessori visie

Terug naar boven