Al Andalous

Hulsterweg 1 5912 PL Venlo

Schoolfoto van Al Andalous

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2023-2024 starten wij met het leerlingvolgsysteem van IEP. 

Na de midden- en eindmeting worden de toetsen geanalyseerd en wordt er een plan van aanpak voor de komende periode geschreven. In dit plan staan ook het leerling overzicht en de bevorderende/ belemmerde factoren en de onderwijsbehoeften van de leerlingen beschreven.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op stichtingsniveau wordt er onderzocht welke methode het best passend is met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Totdat de methode gevonden is werken wij met GDO en Pedagogisch Tact. Dit komt op onze school tot uiting in:

-het pedagogisch klimaat (school, plein- en klassenafspraken)

-het respectvol omgaan met elkaar (leerlingen, leerkrachten en ouders)

-ons onderwijsaanbod.

Hierbij wordt de verbinding gemaakt met de Islam.

De school ziet de vormgeving van het actief burgerschap als belangrijke uitdaging en doet al veel aan dit onderwerp binnen de verschillende vakken, maar ook door onze manier van met elkaar omgaan.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Ik kan hulp bieden en vragen
  • Ik zeg wat ik voel en vind
  • Ik kan samenwerken met anderen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs heeft op 21 november 2022 een onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs op onze school uitgevoerd.

Het eindoordeel was voldoende. 

De verbeterpunten zijn beschreven in ons schoolplan en de daarbij behorende stukken. 

Het onderzoeksrapport is als bijlage toegevoegd.

Terug naar boven