Basisschool de Regenboog

Albert Verweystraat 4 5921 AZ Venlo

Schoolfoto van Basisschool de Regenboog

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het vervangen van leerkrachten bij verlof of ziekte kan ook voor onze scholen een groot probleem opleveren. Dit zal de komende jaren alleen maar toenemen. Kerobei heeft bijna geen vervangers meer in een aparte pool. De meeste korte vervangingen proberen wij op schoolniveau of binnen ons cluster Blerick op te lossen. Het kan voorkomen dat wij geen vervanger/ster kunnen vinden. We worden dan geconfronteerd met het feit dat we gedwongen worden de ouders te vragen hun kind een dag thuis te houden. Wij doen er alles om dit te voorkomen en verkennen daarbij de mogelijkheid om ze te verdelen over de groepen. We vinden dat we de kinderen maar hooguit één dag kunnen opvangen in andere groepen. We hanteren binnen de scholen van Kerobei het volgende protocol:

  1. Eerst wordt een vervanger gezocht via ons vervangerssysteem.
  2. Lukt dat niet dan wordt binnen school of cluster van samenwerkende scholen  naar een verantwoorde oplossing gezocht.
  3. Zijn er ook binnen de school of het cluster geen verantwoorde oplossingen, dan proberen we de kinderen een dag op te vangen binnen de school. We zullen hier dan vooral onderwijsassistenten voor inzetten. Hierover hebben wij afspraken gemaakt met de MR. Indien interne opvang niet mogelijk is proberen wij indien mogelijk afstandsonderwijs te verzorgen.
  4. Is te voorzien dat we de volgende dag geen oplossing hebben, dan hebben de kinderen van de betrokken groep die dag geen school.
  5. Wij delen dit tenminste de dag voorafgaand aan de ouders van die kinderen schriftelijk mede.
  6. Duurt dit probleem meerdere dagen, dan hebben telkens andere groepen kinderen geen school.

Dit protocol wordt gezien als een noodoplossing. Ook wij vinden de personeelssituatie (krapte) in het onderwijs een groot probleem, zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op basisschool de Regenboog bieden we onderwijs waarbij we rekening houden met de ontwikkelmogelijkheden van het kind,. Voor schooljaar 2022-2023 betekent dit dat we werken met vier groepen 1/2, die samenwerken met de groepen 3. De groepen 4 t/m 8 zijn vooralsnog homogeen gegroepeerd. Binnen deze groepen wordt op niveau onderwijs aangeboden, dit kan groepsdoorbrekend zijn. Bij voorkeur doen we dit tussen de parallelgroepen. 

Groep 1 en 2

In onze kleutergroepen zitten zowel jongste als oudste kleuters in dezelfde groep. Kinderen leren daardoor al veel van elkaar. De sprongsgewijze ontwikkeling van kinderen in de groepen 1/2 krijgt hierdoor alle ruimte en kinderen vinden gemakkelijk aansluiting bij de klasgenoten. In de groepen 1/2 zie je activiteiten als werklessen, kringactiviteiten, gymlessen en spelmomenten. In het kader van betekenisvol leren werken we binnen deze groepen thematisch. Voor ieder ontwikkelingsgebied bekijken we welke activiteit het beste bij onze werkwijze en de behoeftes van de kinderen past. In de kleutergroepen staat bij ons voorop dat de kinderen zich veilig en vertrouwd gaan voelen. We werken dan ook vooral aan het stimuleren en het verbeteren van het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van de kinderen. En dat doen we in allerlei uitdagende speel- en leersituaties, waarbij taal en communicatie een heel belangrijke rol spelen. In eerste instantie zal er meer nadruk liggen op het spel, om van daaruit de stap naar leren te gaan maken.

Groep 3

Vanaf schooljaar 2019-2020 zijn de groepen 3 meer gaan samenwerken met de groepen 1/2. In groep 3 wordt verder gebouwd op het aanbod van groep 1/2. Vanuit betekenisvol leren worden thema’s aangeboden waarin lezen, taal, spelling en begrijpend lezen aan bod komen. Het aanbod voor rekenen wordt uit een methode gehaald. 

Groep 4 t/m 8

De groepen 4 t/m 8 zijn homogeen gegroepeerd, er zijn van elk leerjaar (behalve groep 4) twee parallelgroepen. In de groepen 4 t/m 8 wordt er gedifferentieerd aanbod geboden. Dit gedifferentieerde aanbod bieden we daar waar mogelijk in de groep, echter daar waar nodig groepsdoorbrekend ( bij voorkeur met de parallelgroep). Door deze organisatievorm kunnen we nog beter aansluiten bij de ontwikkelbehoefte van de leerlingen. In het kader van betekenisvol leren werken de groepen 4 op het gebied van taal/lezen deels thematisch. Ook de wereldoriënterende vakken worden in groep 4 t/m 8 thematisch aangeboden. 

Overige info groepen 6, 7 en 8

In de groepen 6,7 en 8 besteden we veel aandacht aan digitale lesprogramma's Hiervoor gebruiken we onder andere het programma Gynzy. De digitale oefenstof sluit aan bij onze lesstof en bij de persoonlijke leerroutes.  Iedere leerling heeft daarom de beschikking over een Chromebook. Activiteiten als gymnastiek, expressieve vakken en sociale vorming doen de kinderen in hun eigen groep. De wereld oriënterende vakken worden thematisch aangeboden. Per week hebben de leerlingen van de groepen 7 en 8 ongeveer 45 minuten les in Engels.

Meer- en hoogbegaafde leerlingen

Op Bs de Regenboog is er een verbeterteam met aandachtsgebied meer- en hoogbegaafdheid. Doel van de werkgroep is het opstellen van een screeningsinstrument voor deze leerlingen en het ontwikkelen van een goed passend onderwijsaanbod. 

Verkeer

Een verkeerswerkgroep is bezig om de verkeersveiligheid rondom school te verbeteren. Hiervoor is uiteraard de hulp van ouders nodig. Onze aandacht gaat vooral uit naar het parkeergedrag. We proberen met verschillende acties ouders gedurende het schooljaar bewust te maken waar ze veilig kunnen parkeren. Kinderen maken we bewust waar ze op moeten letten tijdens het oversteken of het wegfietsen vanuit het schoolplein. Gedurende het schooljaar vinden er verschillende projecten plaats voor alle groepen van de school. Denk hierbij aan een fietslichtcontrole, bonbonactie, verkeerscircuit op het schoolplein en door middel van een voorstelling verkeerseducatie. 

Nieuw speelplein

De teams van Bs de Regenboog en SBO de Schans hebben in juni 2022 een prachtig nieuw school(speel)plein mogen openen. Het nieuwe plein  geeft ruimte voor sport en spel, avontuur en ontdekking, natuur en buitenles. Zo is er een podium en een buitenlesruimte. Kinderen kunnen hier optreden, presenteren of werken aan een opdracht. Er is een verkeersroute waar kinderen met de karren en fietsjes over het schoolplein kunnen rijden. Het voetbalveld en de fietsenstallingen zijn verplaatst, waardoor meer ruimte en overzicht is ontstaan. Aan leuke speeltoestellen is ook gedacht. Het extra groen op het plein geeft een mooiere uitstraling geven en zorgt ervoor dat er voldoende schaduwplekken zijn. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het schema hierboven is niet ingevuld omdat alle vakken die volgens de wet aan bod moeten komen, worden aangeboden. De school kan zelf bepalen hoe het aanbod verdeeld wordt over de schoolperiode en hoeveel tijd per week aan een vak wordt besteed. We zijn als school vrij in hoe en in welke groep bepaalde leerstof wordt aangeboden. Er zijn geen richtlijnen voor het vormgeven van een week- en jaarrooster. Helaas kunnen we het schema niet weghalen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school biedt onderwijs aan aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

TOEKOMSTIG:   

- Ondersteuning meer- en hoogbegaafde leerlingen

- Het versterken van de leerkrachtvaardigheden door middel van o.a. EDI ( Expliciete Directe Instructie)

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven