't Padland

Padland 2 1606 NL Venhuizen

Schoolfoto van 't Padland

In het kort

Toelichting van de school

Geachte lezer / lezeres van de PO vensters,

Het team van o.b.s. t Padland stelt uw belangstelling zeer op prijs, welkom op de pagina van o.b.s. 't Padland - Venhuizen.

Onze visie: “Op ’t Padland, samen op pad” vindt u terug in alles wat wij doen.

obs ‘t Padland gaat uit van verschillen tussen mensen en doet daar iets mee door samen met de leerlingen die verschillen aan de orde te stellen. Daardoor krijgen zij de kans zich een mening te vormen over opvattingen en gewoonten van anderen, over medeleerlingen met een andere achtergrond dan zijzelf. Onze school is een ontmoetingsplaats: kinderen leren er met, van en over elkaar, met respect voor de ander, als voorbereiding op hun latere deelname aan de samenleving. OBS 't Padland

De visie van ’t Padland kun je ophangen aan het volgende gedicht:

Je bent zo  
mooi anders dan ik,
natuurlijk
niet meer
of minder mooi
zo mooi anders,
ik zou je nooit anders
dan anders willen
Hans Andreus.

Dit gedicht symboliseert de wijze waarop wij op ’t Padland naar anderen (leerlingen, ouders) kijken en hoe wij die ander ervaren. Ieder kind – ieder mens – heeft recht op speciale aandacht. Van zijn ouders, de omgeving, vriendjes, de school. Steeds meer mensen worden geïndiceerd / getoetst en daarna “gelabeld” als zijnde dyslectisch, ADHD,hoogbegaafd, rekenblind, slechthorend, autistisch, partieel begaafd, en ga zo maar verder. Als een toets duidelijkheid schept en handvatten biedt voor goede, zorgzame en adequate begeleiding thuis, in de zorg en op school is dat heel goed, maar eigenlijk – en dat vinden wij op ’t Padland – verdient iedereen een beetje extra aandacht en zorg. Dat is dan ook de reden dat wij leerlingen zo lang mogelijk bij ons op school willen begeleiden en verder willen helpen. De regel”zo lang een kind gelukkig is kan hij of zij zich ontwikkelen” vinden wij zeer belangrijk. Daarbij zijn wij zeker niet blind voor onze beperkingen en zijn wij ons ook bewust dat er op bepaalde andere scholen of instellingen meer bereikt kan worden.

Een school bestaat uit heel veel onderdelen: leerlingen, leerkrachten, de lesmethodes, werkwijzen, de lokalen en ruimtes en daarbij natuurlijk direct u ‘de ouder / verzorger’. Allemaal zichtbare onderdelen. Minstens even belangrijk vinden wij de sfeer en het omgaan met elkaar. Bij een rondleiding door de school wordt u veel verteld over wat we doen en waarom wij dit doen. Achter onze keuzes en werkwijzen zit een duidelijke visie, maar – belangrijker en (bijna) niet meetbaar – is datgene wat u voelt of voelde op het moment dat u onze school binnenstapt(e). Dat gevoel is voor iedereen anders en voor iedereen uniek. Deze gezamenlijkheid, dit gevoel, en deze zorg voor elkaar maakt dat kinderen (en ouders) zich veilig kunnen en mogen voelen op onze school. O.i. is dit een van de belangrijkste voorwaarde om te groeien en om (verder) te ontwikkelen.

Voor meer informatie, praktische achtergronden, onze visie op onderwijs, prachtige foto's en leuke verhalen verwijzen wij graag naar onze site: www.padland.nl.

met vriendelijke groet,

team obs 't Padland - Venhuizen

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • lef
  • open
  • samen
  • veilig
  • dynamisch

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
155
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school heeft een convenant gesloten met diverse partijen voor voor- en naschoolse opvang.

De schooldeuren gaan tien  minuten voor aanvang van de lessen open en de leerkrachten zijn dan in de groep.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven