De Plataan

Heirweg 2 B 1951 CD Velsen-Noord

  • Schoolfoto van De Plataan
  • Schoolfoto van De Plataan
  • Schoolfoto van De Plataan
  • Schoolfoto van De Plataan
  • Schoolfoto van De Plataan

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Om te komen tot een gefundeerd advies bij de verwijzing naar het voortgezet onderwijs hanteert De Plataan de volgende toetsingsprocedure.  Een onafhankelijk bureau neemt in groep 8 drie toetsen bij de kinderen af: de NIO (een intelligentietest), de LMT (Leer Motivatie Test) en ‘Drempeltoetsen’ (begrijpend lezen, lezen, spelling en rekenen). Twee keer per jaar meten we hoe de leerlingen presteren in verhouding tot het landelijk gemiddelde. We gebruiken hiervoor toetsen van het CITO LOVS (Leerling en Onderwijs Volg Systeem). Met dit systeem kunnen we de ontwikkeling van de kinderen over een langere periode volgen en toetsen we het niveau van de individuele leerling aan objectieve normen. We gebruiken het CITO LOVS ook om in groep 8 het advies te onderbouwen voor een school voor Voortgezet Onderwijs. Daarbij wordt ook het advies van de IEP eindtoets betrokken.

De inspectie ziet toe op de kwaliteit van de scholen. De inspectie beoordeelt of de eindopbrengsten van de school voldoende zijn. Onze school verantwoordt de eindopbrengsten met de resultaten van groep 8 met de IEP toets. Op grond van deze resultaten heeft De Plataan een basisarrangement (een voldoende beoordeling) van de inspectie.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We werken voortdurend aan de kwaliteit van ons onderwijs. Een belangrijk onderdeel hiervan is het gebruik van de resultaten van zowel toetsen die horen bij de lessen uit de methodes (methodegebonden toetsen), als die van onafhankelijke toetsen zoals CITO. De resultaten uit deze toetsen verzamelen we in ons leerlingvolgsysteem. Zo volgen we, gedurende de hele basisschoolperiode, de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling op de voet. De resultaten van de toetsen worden besproken door directie, leerkrachten en de zorgcoördinator. De grafieken worden gevoegd bij het rapport en bij de oudergesprekken worden de resultaten van ieder kind besproken. 

De resultaten van het CITO leerlingvolgsysteem worden ook op groeps- en schoolniveau geanalyseerd. De leerkrachten verwerken de gegevens vanuit de toetsen en observaties in een didactisch groepsoverzicht. In een didactisch groepsoverzicht (DGO) worden de ondersteuningsbehoeften van alle kinderen per vak in kaart gebracht.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij het schooladvies voor het vervolgonderwijs, nodigen wij zowel de ouders als het betreffende kind uit om met elkaar het schooladvies te bespreken. Onze ervaring is dat een zorgvuldige procedure tot een goed advies leidt. Met het Voortgezet onderwijs worden alle individuele leerlingen persoonlijk doorgesproken. Dit noemen wij een warme overdracht. In de praktijk blijkt dat de adviezen zorgvuldig onderbouwd zijn en ook na een aantal jaar blijkt dat de kinderen op het juiste niveau zijn aangemeld.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven