De Plataan

Heirweg 2 B 1951 CD Velsen-Noord

  • Schoolfoto van De Plataan
  • Schoolfoto van De Plataan
  • Schoolfoto van De Plataan
  • Schoolfoto van De Plataan
  • Schoolfoto van De Plataan

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Plataan bestaat uit 30 leerkrachten, vakleerkrachten bewegingsonderwijs, zes onderwijsassistenten, een conciërge, een administratief medewerker, een zorgcoördinator en twee directeuren.

Een aantal leerkrachten heeft een aanvullende opleiding gevolgd voor een specialisme, zoals: ICT, leescoördinator, rekenspecialist, taalondersteuner, specialist kanjertraining, coach.

Stagiair(e)s 
Stichting Fedra heeft een samenwerkingsovereenkomst met Pabo Inholland om jaarlijks 80 studenten op te leiden en te begeleiden. Wij hebben daarom regelmatig pabo studenten in de school die hun stages bij ons lopen. Wij hebben als school een belangrijke rol in het opleiden en begeleiden van de studenten. Zij leren het vak van leerkracht bij ons in de praktijk. Daarvoor nemen zij (delen van) lessen over van de groepsleerkracht en doen zij (observatie)opdrachten in de groep. Leerkrachten in Opleiding (LIO) mogen zelfstandig lesgeven, de groepsleerkracht krijgt dan andere taken buiten de klas. Naast de pabo stagiaires hebben wij stageplaatsen voor jongeren die een mbo opleiding doen. Deze stageplaatsen bieden wij op verzoek van de leerling of de mbo opleiding zelf aan, wanneer wij voldoende mogelijkheden zien om de leerling goed te begeleiden.

Zij-instromers
Naast studenten hebben wij ook zij-instromers in de school. Zij-instromers zijn mensen met een afgeronde hbo of wo studie, die de overstap willen maken naar het onderwijs. Binnen een periode van twee jaar worden zij voorbereid op een baan als leerkracht, onder begeleiding van een vaste mentor. Zij-instromers mogen na een half jaar zelfstandig voor de klas staan. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten zijn gedurende het schooljaar soms afwezig door ziekte, verlof of scholingsactiviteiten. Tijdens hun afwezigheid neemt een andere leerkracht de lessen over. In eerste instantie zijn dit de ‘extra handen’ in de school; iedere school heeft extra personeel om in vervanging te voorzien. Helaas lukt het ons niet altijd om een vervangende leerkracht in te zetten, het lerarentekort treft ons ook. Als er geen leerkracht beschikbaar is, volgen wij onderstaand stappenplan: 

  • De groep leerlingen wordt verdeeld over andere groepen;
  • Een leraarondersteuner of onderwijsassistent houdt toezicht, nadat een leerkracht van een andere groep de instructie heeft gegeven (twee groepen werken samen);
  • Een leraar in opleiding (LIO) neemt de groep over, de dag wordt met hem/haar voorbereid en nabesproken.

Als deze maatregelen ook niet (meer) voorhanden zijn, dan zullen wij u informeren dat u uw kind een of meerdere dagen niet naar school kunt brengen. Wij geven meer lessen dan het wettelijke minimum. Hierdoor is het zeer onwaarschijnlijk dat uw kind op jaarbasis te weinig onderwijs aangeboden krijgt en niet voldoet aan de leerplichtwet. Per schooljaar hebben wij een marge van 20 lesuren.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor het basisonderwijs geldt dat iedere school minimaal 7520 uren les moet geven, gerekend over acht schooljaren. De verdere inrichting van lestijd over de afzonderlijke leerjaren is door de wetgever vrijgelaten, de scholen kunnen hierover zelf beslissen. Alle scholen van Fedra geven 7680 uren les gedurende de acht schooljaren. In elk schooljaar, van groep 1 t/m 8, wordt 960 uur les gegeven. Over de totale schoolloopbaan worden op Fedra scholen 160 lesuren extra gegeven, bovenop het wettelijke minimum. Hiermee wordt een stevige impuls aan de kwaliteit van ons onderwijs gegeven. Per schoolweek zijn 25 lesuren ingeroosterd. Op onze school krijgen de leerlingen iedere dag 5 uur les. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1/2 krijgt uw kind de basisvaardigheden aangereikt om te leren lezen, schrijven en rekenen. Dit alles gebeurt op een speelse wijze door het activiteitenaanbod te koppelen aan thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. Op die manier worden er voor de kinderen betekenisvolle situaties gecreëerd die het spelenderwijs leren mogelijk maken. De kinderen leren zo steeds meer grip te krijgen op de wereld om hen heen. Om er zorg voor te dragen dat de thema´s aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen, maken de leerkrachten onder andere gebruik van: observaties; om te weten wat er leeft bij de kinderen; bronnenboeken; boeken met lessuggesties om leerlijnen uit te zetten.  

De inrichting van de lokalen voor groep 1/2 verschilt wezenlijk van die van de hogere groepen. In een kleuterlokaal staan tafels met daarnaast verschillende hoeken en speelplekken waar de kinderen spelenderwijs hun omgeving kunnen ontdekken. Zo leren de kinderen in de bouwhoek niet alleen rekenbegrippen, maar komen tevens allerlei communicatievaardigheden aan bod. Samen spelen vraagt immers om overleggen met elkaar. Naast de hoeken neemt ook de kring een centrale plaats in binnen het onderwijs aan jonge kinderen. In de kring worden allerlei activiteiten opgestart en afgerond. Het is tevens de activiteit die de kinderen kennis laat nemen van elkaars interesses en ervaringen. De groepen bij de kleuters zijn heterogeen; dat wil zeggen dat er leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar in één groep zitten. Dit betekent dat de leerkrachten activiteiten op verschillende niveaus aanbieden. Dit zie je terug tijdens kringactiviteiten, werklessen en spelen. Een leerling van net 4 jaar maakt en doet andere dingen dan een leerling van bijna 6!

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Rekenen en Wiskunde.  Wij gebruiken De Wereld in Getallen. Deze rekenmethode voldoet aan alle kerndoelen en referentieniveaus. De Wereld in Getallen besteedt veel aandacht aan het verwerven van inzicht, maar ook aan het oefenen van vaardigheden. Er wordt geoefend, herhaald en er is veel tijd ingeruimd voor het automatiseren. 

Nederlandse Taal.  In de groepen 4 t/m 8 wordt taalonderwijs gegeven met behulp van de methoden Staal Taal en Staal Spelling. Tezamen komen alle onderdelen zoals spelling, werkwoordspelling, grammatica, taalbeschouwing en stellen in deze methodes aan de orde. 

Lezen.  Op De Plataan werken wij voor aanvankelijk technisch lezen met de methode Lijn 3, voor voortgezet technisch lezen met de methode Estafette en met begrijpend lezen Close Reading. 

Schrijven. De groepen 1/2 werken met de methode Schrijven zonder pen en Schrijfkriebels. Het accent wordt hierbij gelegd op het ontwikkelen en verfijnen van de motoriek. De groepen 3 tot en met 8 werken met de schrijfmethode Klinkers. 

Onderwijs in de Engelse Taal. In de groepen 5 t/m 8 leren de kinderen Engels met de methode Take it Easy. Deze methode is geheel opgezet voor gebruikers met een digibord. De methode maakt gebruik van filmpjes, ‘native speakers’ en animaties. De nadruk ligt op spreek- en luistervaardigheid maar ook het schrijven komt aan de orde.  

Wereldoriëntatie en Verkeer. Voor het vak aardrijkskunde gebruiken we Meander. Voor geschiedenis gebruiken we Brandaan. Naut is de methode die we gebruiken voor biologie/natuurkunde. 

De verkeersmethode heet Let’s go. Deze methode is praktijkgericht en door uitgeverij Malmberg ontwikkeld in samenwerking met de ANWB.  

Expressievakken. De groepen 1/2 sluiten met hun creatieve activiteiten aan bij de projecten. Methodes en boeken worden gebruikt als bronnen om ideeën uit te halen. De groepen 3 t/m 8 gebruiken de methode Moet je doen. Alle technieken komen aan bod en er is een doorgaande lijn in de lessen.  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend onderwijs op De Plataan. De school realiseert waar mogelijk thuis nabij onderwijs voor de kinderen uit de schoolomgeving. Uitgangspunt is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden. Daarbij is het van belang de ondersteuningsbehoeften van kinderen tijdig te signaleren en in kaart te brengen. De school doet dit in samenwerking met ouders en kinderen, waarbij de ouders gezien worden als ervaringsdeskundigen en pedagogische partners. Bij het realiseren van passend onderwijs wordt niet alleen gekeken naar de mogelijkheden van het kind, maar ook naar de mogelijkheden van de school zelf, zodat zo goed mogelijk kan worden aangesloten bij de ondersteuningsbehoeften van elk kind. Soms heeft een kind meer ondersteuning nodig dan de school vanuit de eigen middelen kan bieden. In dat geval zoekt de school, samen met de ouders, naar een passende oplossing. Deze oplossing kan bestaan uit extra ondersteuning op de eigen school met behulp van middelen of expertise vanuit het samenwerkingsverband. In een enkel geval zal samen met de ouders worden gezocht naar een plaats op een andere school met een beter passend aanbod. Hierin worden school en ouders ondersteund door het samenwerkingsverband en het schoolbestuur.

Samenwerken met ouders. Ouders en leerkrachten werken samen aan een gemeenschappelijk doel: de optimale ontwikkeling van het kind. Ouders zijn als ervaringsdeskundigen verantwoordelijk voor de opvoeding. Leerkrachten, intern begeleider en directie  zijn als onderwijsprofessionals verantwoordelijk voor het onderwijs op school. Ouders en school profiteren van elkaars deskundigheid en kennis als het gaat om de ontwikkeling van het kind.  

En wat wil de leerling zelf? Op De Plataan worden regelmatig kindgesprekken gevoerd. In deze gesprekken wordt met het kind gesproken over wat hij of zij leert, hoe hij of zij leert, wat kinderen nog meer willen leren en hoe zij daarin begeleid willen worden. Ook wordt er regelmatige gesproken met leerlingen over hoe zij zich voelen in de groep en waar zij mogelijk hun gedrag kunnen veranderen. In de hogere groepen worden deze gesprekken ook wel vastgelegd in het portfolio. 

Ondersteuning bij het leren
Onderwijsbehoeften. Het centrale uitgangspunt bij de 1-zorgroute is het denken en handelen vanuit onderwijsbehoeften. Een onderwijsbehoefte is dat wat een leerling nodig heeft om het volgende doel te bereiken. Het deficit denken maakt binnen de 1-zorgroute plaats voor pedagogisch optimisme: kijken naar kansen. Werken met 1-zorgroute betekent dus ook proactief handelen. Het team heeft vaardigheden ontwikkeld om op een werkbare manier om te gaan met de onderwijsbehoeften van ieder kind. Het team werkt handelingsgericht met pedagogische en didactische overzichten, groepsplannen en handelingsplannen. De zorgcoördinator ondersteunt leerkrachten hierbij.

Didactische en pedagogische overzichten en groepsplannen. In de groep werken de leerkrachten met didactische en pedagogische overzichten en groepsplannen (handelingsgericht werken); individuele handelingsplannen worden alleen incidenteel opgesteld. Werken met deze overzichten en groepsplannen betekent dat alle leerlingen aandacht verdienen, niet alleen de opvallende kinderen. Om de groepsplannen te borgen vinden er gesprekken plaats en klassenbezoeken (zo mogelijk wordt hierbij de gesprekkencyclus welke beschreven staat in het Integraal Personeelsbeleid betrokken). Tijdens deze klassenconsultaties wordt er gekeken naar de instructie, de groepsregistratie en de uitvoering van het groepsplan. Vijf keer per jaar vindt er een groepsbespreking plaats met de zorgcoördinator. De groepsleerkracht en de zorgcoördinator bespreken met elkaar de punten van het groepsbesprekingsformulier. Centraal in deze besprekingen staat de vraag: Hoe gaat het in de groep en waar heb je als leerkracht ondersteuningsbehoeften? Ter voorbereiding van deze besprekingen vult de groepsleerkracht een groepsbesprekingsformulier en de overzichten in. De ingevulde groepsbesprekingsformulieren zijn terug te vinden bij de groepsnotities in ParnasSys.    

Aansluiting. De 1-zorgroute houdt ook in: aansluiten op de diensten en producten van externe hulpverleningsinstellingen, zoals jeugdzorg en schoolmaatschappelijk werk, voor het onderwijs. De 1-zorgroute anticipeert hiermee op de onderwijs- en zorgarrangementen binnen het kader van passend onderwijs.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

VVE thuis is een programma voor ouders met kinderen van 3 tot 6 jaar die deelnemen aan Voor- en Vroegschoolse Educatie. Bij ons op school bieden wij VVE thuis bijeenkomsten aan.  De bijeenkomsten worden gegeven door een gespecialiseerde leerkracht. In de VVE thuis bijeenkomsten worden er verschillende thema’s besproken. Bij ieder thema op school is er een themaboekje van VVE thuis met daarin activiteiten die de ouders thuis met hun kind kunnen doen. Per thema wordt een ouderbijeenkomst georganiseerd.

Tijdens de bijeenkomsten nemen wij ook altijd de activiteiten door met de ouders en is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. In elke kleuterklas staat ook een VVE plek ingericht, hier verzamelen wij de werkjes van de kinderen.  

Terug naar boven