De Plataan

Wijkermeerweg 1 1951 AH Velsen-Noord

  • Schoolfoto van De Plataan
  • Schoolfoto van De Plataan
  • Schoolfoto van De Plataan
  • Schoolfoto van De Plataan
  • Schoolfoto van De Plataan

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool De Plataan. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Wilt u meer informatie over onze school? Kijk dan op onze website www.deplataanvelsen.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groeien doen we samen!
  • Groei en ontwikkeling
  • Vertrouwen & verbinding
  • Met en voor elkaar
  • Onderwijsbehoeften centraal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
331
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Vertrouwenspersonen

In hoofdstuk 4 staat de klachtenregeling beschreven. Echter, niet elk probleem is per definitie een klacht. Ouders/verzorgers kunnen ook behoefte voelen een probleem voor te leggen en advies te ontvangen van een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon adviseert over de stappen die ouders/verzorgerskunnen nemen om het probleem of de klacht op te lossen en ondersteunt ouders/verzorgers tijdens het proces. We kennen bij onze stichting een aantal niveaus. (Zie verder de klachtenregeling in deze gids.)

Vertrouwenspersoon intern 
De interne vertrouwenspersoon is een persoon bij wie ouders/verzorgers met vertrouwelijke zaken en problemen met betrekking tot de school terecht kunnen, als zij deze (nog) niet kunnen of willen aankaarten bij de leerkracht of directie of als zij er samen met de school niet uitkomen. De vertrouwenspersoon geeft ondersteuning en begeleiding aan de persoon met een probleem of klacht. De vertrouwenspersoon garandeert vertrouwelijkheid, maar heeft een meldplicht als er strafbare feiten aan het licht komen. De interne vertrouwenspersonen van Fedra zijn te bereiken via de eerder genoemde mailadressen.

Vertrouwenspersoon extern 
De GGD Midden-Kennemerland afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt ondersteuning als er op school sprake is van seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. Dit betreft niet alleen ervaringen van leerlingen, maar ook ervaringen van leerkrachten en andere personeelsleden van de school. Deze externe vertrouwenspersoon, een jeugdarts (niet van de eigen school), begeleidt en ondersteunt slachtoffers. Het is de taak van de vertrouwenspersoon om door bemiddeling een oplossing voor een klacht te bereiken. De vertrouwenspersoon van de GGD werkt volgens vastgestelde procedures. De externe contactpersoon is bereikbaar via telefoonnummer 0900 0400682. 

De vertrouwensinspecteur
Ouders/verzorgers, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:
- seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven);
- psychisch en fysiek geweld;
- discriminatie, radicalisering en extremisme.

Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. Meldingen worden geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. Bij een vermoeden van seksueel misbruik (zedenmisdrijf) geldt in een aantal gevallen de meld- en aangifteplicht.

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (8.00-17.00 uur) bereikbaar op telefoonnummer: 0900 1113111.

Terug naar boven