RK BS St Jozef

Beukenlaan 6 5363 RA Velp (Noord-Brabant)

Schoolfoto van RK BS St Jozef

In het kort

Toelichting van de school

DE ST. JOZEFSCHOOL: WAAR KINDEREN VEEL LEREN EN ELKE DAG MET PLEZIER NAAR TOE GAAN.

Velp is een kerkdorp van de gemeente Grave en heeft ongeveer 1600 inwoners. Kinderen uit het dorp zelf, maar ook uit Grave en Landerd bezoeken de St. Jozefschool. Het gebouw is al ouder; in 1979 werden er vier lokalen aangebouwd. Er zijn zes klassen, waar-van enkele gecombineerd. Omdat de school niet genoeg ruimte heeft, wordt er in het schooljaar 2007-2008 verhuisd naar een nog betrekkelijk nieuw gebouw aan de bosrand. Dit prachtige ruime pand, dat voor een deel verbouwd wordt, gaat straks ook nog huisvesting bieden aan speciaal onderwijs Trimaran, buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal en mogelijk een dependance van de Graafse bibliotheek.

Voor de St. Jozefschool is het erg belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en er een prettige sfeer in de klas hangt. De kleinere school maakt dat alles goed overzichtelijk is en dat de leerkrachten alle kinderen kennen. Dit wordt als een pré ervaren, omdat dit beduidend meehelpt aan het scheppen van een goed pedagogisch klimaat. Er wordt getracht de leerlingen zo zelfstandig mogelijk te laten werken aan de hand van weektaken. De kinderen nemen daarbij een stukje weekplanning voor hun rekening; vanaf groep 8 doen zij dit helemaal zelf. Dit wordt ondersteund door regelmatig huiswerk. Het gevolg hiervan is dat deze leerlingen al op een denkniveau en handelwijze zitten van leerlingen van een middelbare school. Geprobeerd wordt zo adaptief mogelijk onderwijs te geven: de verwerking van de stof gebeurt op verschillende niveaus. De school is heel tevreden over het niveau van de schoolverlaters; de scores van de Cito-toets zijn dan ook over het algemeen uitstekend.

De St. Jozefschool is een katholieke basisschool, die echter ook openstaat voor andere gezindten. Er worden catecheselessen gegeven, tevens worden er jaarlijks vier catecheseprojecten en een vastenproject uitgevoerd.

De oudervereniging is heel actief en organiseert o.a. evenementen. Een voorbeeld hiervan is de sfeervolle kerstmarkt. Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de school werd door alle leerlingen, in samenwerking met het Toverbal-theater, een geweldige theatervoorstelling opgevoerd. Enkele deelnemers van het Toverbaltheater waren mensen met een verstandelijke beperking; deze integratie werd als heel erg goed ervaren.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
95
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven