Protestantse Basisschool De Rank

Eikebeek 2 5501 CN Veldhoven

 • Hoe ben ik knap?
Taalknap, muziekknap, beeldknap, samenknap, zelfknap, rekenknap, beweegknap, natuurknap.
 • Het schoolgebouw heeft 14 groepslokalen, 1 handvaardigheidslokaal, 1 speellokaal en twee aula's. Het gebouw is via 3 entrees toegankelijk.
 • In alle lokalen wordt gewerkt met tafelgroepen, welke een aantal keren per jaar van samenstelling wisselen.
 • De leerkracht verzorgt instructie volgens een vast model, dat bestaat uit een basisinstructie en verlengde instructie.
 • Terwijl de leerkracht verlengde instructie aan een groepje leerlingen verzorgt, werken de andere leerlingen zelfstandig en samen.

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Rank is de enige protestants-christelijke school in Veldhoven. Dit betekent echter niet dat er alleen leerlingen van protestants-christelijke huize op school zijn. Ook leerlingen met een andere levensovertuiging bezoeken, om diverse redenen, onze school en zijn van harte welkom.

Het schoolgebouw ligt in het centrum van Veldhoven en is hiermee vanuit alle wijken in Veldhoven uitstekend te bereiken. De leerlingen komen dan ook uit heel Veldhoven en de rand van Eindhoven en zijn verdeeld over 8 groepen. De school biedt goede overblijffaciliteiten.

De Rank is een school waar zowel de kinderen als de ouders zich op hun plaats voelen. De kinderen moeten zich veilig voelen om zich te laten zien met hun eigen sterke en zwakke kanten. Ouders moeten hun stem kunnen laten horen.

Kinderen hebben van nature een drang om te leren en te ontdekken. Als school sluiten we daarbij aan. Dit betekent dat we:

 • ieder kind beschouwen als uniek en waardevol. Dit houdt in dat de kinderen kansen krijgen zich te ontwikkelen in een sfeer waarin hun mening, handelen en zijn, gerespecteerd worden. Er wordt ook aan sociaal-emotionele ontwikkeling gewerkt waardoor het kind de uitdaging aan kan gaan om te leren en zo het negatieve kan ombuigen naar het positieve.
 • het kind zien als een persoonlijkheid. We leren hen kritisch te zijn ten aanzien van zichzelf en de wereld om hen heen. Dit kritisch zijn mag zich uiten in het hebben van een eigen mening daarbij wel respecterend de mening van een ander en de door de school vastgestelde regels, normen en waarden.
 • het kind zien als een individu dat door de volwassenen begeleid moet worden naar volwassenheid. We leren de kinderen zelfstandig te werken en te handelen. We geven de kinderen handvatten die ze nodig hebben in de omgang met elkaar.
 • elk kind beschouwen als talentvol. We leren ze te waarderen dat een ieder weer andere talenten heeft. Hierdoor kunnen zij hun eigen uniek-zijn in een betere context zien. De één leert makkelijker door theorie, de ander door de praktijk. Wij geven dit vorm m.b.v. de theorie Meervoudige Intelligentie.
 • de ontwikkeling van een kind zien als iets heel persoonlijks. Dat betekent dat we kinderen met een leer- en/of ontwikkelingsachterstand zullen ondersteunen in hun werk door hen aangepaste oefeningen en/of opdrachten te geven en hen daardoor de gelegenheid geven om zich de leerstof in hun eigen tempo eigen te maken. Kinderen die meer begaafd zijn krijgen de gelegenheid de door hen opgedane kennis in velerlei zaken toe te passen.

Godsdienstige vorming heeft een duidelijke plaats in de lessen. Hierbij worden verschillende opvattingen over geloof en bijbel gerespecteerd. Er worden vieringen gehouden, waarin we uiting geven aan ons geloof (schoolvieringen, Kerst, Pasen en Pinksteren).

Een veilige schoolomgeving is enorm belangrijk. Op onze school is er daarom volop aandacht voor pesten en grof taalgebruik. Om sociale competenties en burgerschap bij kinderen te ontwikkelen gebruiken we het programma De Vreedzame School.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Gericht op brede ontwikkeling
 • Positieve sfeer
 • Heldere structuur
 • Uitgaan van talenten (MI)
 • Een vreedzame school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal basisschoolleerlingen in Veldhoven laat al een aantal jaren een daling zien. De Rank daarentegen heeft in die jaren een stabiel leerlingenaantal van rond de 200 leerlingen gehad. Per augustus 2015 heeft er een samenvoeging met een collega-school plaatsgevonden en zijn er een aantal jaren geweest dat de school door meer dan 200 leerlingen bezocht werd. De gemeentelijke prognoses laten voor De Rank de komende jaren een redelijk stabiel beeld zien.

De daling die in de lijngrafiek zichtbaar is, wordt veroorzaakt door de sterke leerlingendaling van de collega-school waarmee De Rank samengevoegd is.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
168
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven