Rooms Katholieke Basisschool Zeelsterhof

Blaarthemseweg 24 5502 JV Veldhoven

 • Zeelsterhof biedt een aantrekkelijke, uitdagende en veilige speelplek.
 • De leerkracht investeert in het vergroten van de kennis en vaardigheden van leerlingen.
 • Er is een doorgaande lijn in het kunst-en cultuuronderwijs. Deze social sofa is ontworpen en gemaakt door de leerlingen.
 • Spelenderwijs leren deze kleuters de verkeersregels kennen.
 • Techniek is verweven in de vakken rekenen/wiskunde, natuur en wereldoriëntatie.

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Zeelsterhof (RK) is de Brede School voor Veldhoven-Oost (Zeelst) die gedurende de dag voorziet in onderwijs en opvang.

De school biedt leerlingen een krachtige, veilige en ontspannen leeromgeving. Een omgeving waarin kinderen zich gerespecteerd voelen, uitgedaagd worden, van en met elkaar leren en leren in passende zelfstandigheid te werken.

De focus ligt op het onderwijsleerproces van alle leerlingen, ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ieder kind krijgt zo de kans zich maximaal te ontwikkelen: persoonlijk en in de relatie met anderen. De leerstof, vaardigheden en houdingen die de kinderen leren, sluiten daar op aan. Kinderen worden bekend gemaakt met de maatschappij. De school schenkt aandacht aan identiteitsontwikkeling en waardenoriëntatie en draagt hiermee bij aan de opvoeding van kinderen tot verantwoordelijke burgers.

Zeelsterhof investeert continu in het versterken en verdiepen van de deskundigheid van leerkrachten. De leerkrachten werken opbrengstgericht en worden hierbij ondersteund door een zorgteam. Zij zijn alert op gedrag en prestaties die kinderen laten zien, stimuleren creativiteit en sturen op het boeken van successen.

Meer informatie is te vinden op www.zeelsterhof.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Uitstekende instructie
 • Hechte leergemeenschap
 • Passend onderwijs
 • Uitdaging voor iedereen
 • Prettige sfeer

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Zeelsterhof ligt in de wijk Zeelst, een wijk van de gemeente Veldhoven. Zeelsterhof heeft de komende jaren te maken met een terugloop van het aantal leerlingen, dat in de komende jaren zal aanhouden binnen de gemeente Veldhoven.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
317
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Zeelsterhof beschikt over een veiligheidsplan dat voor alle scholen van de Stichting geldt. Er heerst op school een veilig klimaat waar weinig incidenten gebeuren. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt voor in de school en op het schoolplein, die met regelmaat worden herhaald.

Terug naar boven