Openbare Basisschool Dick Bruna

Roek 19 5508 KE Veldhoven

Schoolfoto van Openbare Basisschool Dick Bruna

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van leerkrachten of afwezigheid om andere redenen doen wij ons uiterste best om zo spoedig mogelijk een geschikte, vervangende leerkracht voor de groep te vinden. Dat kan een leerkracht zijn van onze eigen school, van een collega-school of een leerkracht die als vervanger op meer scholen werkt. Het kan voorkomen dat er niet tijdig een vervangende leerkracht beschikbaar is, bijvoorbeeld wanneer er een griepgolf heerst. In dergelijke gevallen zijn we genoodzaakt om andere maatregelen te nemen. U kunt hierbij denken aan het opvangen van de groep door een onderwijsassistent, het tijdelijk samenvoegen of splitsen van groepen of leerlingen vrij te geven.

Een leven lang leren is ook van toepassing op onze leerkrachten. Ook moeten zij regelmatig nieuwe opleidingen, cursussen en workshops volgen om bij te blijven of om zich verder te specialiseren. Deze cursussen vinden vaak plaats in de avonduren of op woensdagmiddag. Een enkele keer vindt scholing plaats onder schooltijd, dan proberen we natuurlijk voor vervanging te zorgen.                

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school


OBS Dick Bruna is een openbare school die onderwijs biedt aan alle kinderen, ongeacht hun religie of achtergrond. Wij kiezen voor methoden en onderwijsleermiddelen die tegemoetkomen aan de verschillen tussen leerlingen en die ook zelfstandig en samenwerkend leren mogelijk maken. Naast onze locaties, waar een regulier onderwijsaanbod wordt aangeboden, beschikt OBS Dick Bruna over een locatie waar sprake is van gepersonaliseerd leren. Op deze locatie is ook onze taalklas (NT2) gevestigd. Op al onze locaties is aanbod voor anderstalige kinderen. OBS Dick Bruna beschikt ook over een plusklas, waar kinderen, naast uitdaging en verdieping in de eigen groep, worden uitgedaagd op een hoger niveau.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Naast het basisaanbod heeft de school de volgende ambities:

-   De school biedt ondersteuning aan leerlingen met rekenhulpvragen (dyscalculie) d.m.v. het nog gerichter inzetten van leermiddelen en het op   sporen van eventuele hiaten.

-   De school biedt ondersteuning aan leerlingen met leeshulpvragen (dyslexie).

-   De school biedt ondersteuning aan meer- en hoogbegaafde leerlingen (plusklas) d.m.v. het nog gerichter inzetten van leermiddelen en het aanleren van executieve functies, passend bij het ontwikkelingsniveau van de leerling.

-   De school biedt ondersteuning ten aanzien van de spraak/ taalontwikkeling van NT2 kinderen (taalklas en NT2-begeleiding).

-   De school biedt ondersteuning ten aanzien van kinderen met een lage tot zeer lage intelligentie (eigen leerlijn).

-   De school biedt ondersteuning ten aanzien van sociale veiligheid en het omgaan met verschillen in gedrag.  Deze ambities bereiken we door een intense samenwerking met ouders en leerling en door de inzet van de expertise binnen de school.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven