Rooms-Katholieke Basisschool De Meerhoef

Raadhuisstraat 1 5503 CS Veldhoven

Schoolfoto van Rooms-Katholieke Basisschool De Meerhoef

In het kort

Toelichting van de school

Een schets van Basisschool De Meerhoef.

Van waarde naar meerwaarde

r.-k. Basisschool De Meerhoef is een fijne, warme en sociale school waar kinderen de ruimte hebben om zichzelf te zijn. Sterker nog, daar sturen we op. We hechten erg aan zelfstandigheid, eigenheid en richten ons samen met ouder en kind op optimale talentontwikkeling. We hebben dan ook hoge verwachtingen van elke leerling, want elk kind heeft talenten. We begeleiden onze leerlingen om die optimaal te benutten voor later. We stemmen de leerstof en instructies af op hun capaciteiten en doen samen wat samen kan, zodat onze leerlingen met en van elkaar leren. Daarbinnen ondersteunen we leerlingen in het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Om dit te bereiken bieden we een veilige en rustige leeromgeving waarin kinderen binnen de groep zichzelf kunnen en mogen zijn. We vinden het ontzettend belangrijk dat iedereen op De Meerhoef zich lekker in z’n vel voelt. In de klas, op het schoolplein en in de bredere sociale omgeving. Dit geldt ook binnen ons team. En dat merk je op school.

De Meerhoef is een van de oudere scholen in de kern van Veldhoven. Die stevige basis nemen we al tientallen jaren mee in ons onderwijs en in de ontwikkeling van onze leerlingen. We zijn diepgeworteld in het dorp, maar wel van deze tijd; we maken gebruik van actuele lesmethoden en middelen, natuurlijk ondersteund met de steeds groeiende digitale mogelijkheden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid; Met elkaar, voor elkaar.
  • Eigenheid
  • Veiligheid
  • Transparantie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Er zijn 9 groepen geformeerd op De Meerhoef. We werken vanaf  Er zijn in ieder cluster leerkrachten die in de ondersteuning werkzaam zijn.groep 3 met homogene groepen. De groepen zijn verdeeld in twee clusters: onderbouw (groep 1 t/m 4) en bovenbouw (groep 5 t/m 8). De leerkrachten werken in deze clusters samen om zo de gezamenlijke kijk op leerlingen en leerstofinhoud af te stemmen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
240
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Alle scholen van Veldvest hebben een veiligheidsconvenant ondertekend waarin afspraken staan wie wat moet doen bij onveilige situaties op school. Het convenant is het resultaat van een steeds verdergaande samenwerking tussen gemeente, politie, het OM en de scholen.Om alle risico’s in en om de school te inventariseren en te evalueren maakt stichting Veldvest ten aanzien van de gebouwelijke zaken gebruik van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), met behulp van het digitaal instrument Arbomeester. Arbomeester is een branche-erkend risico-inventarisatie en evaluatie-instrument voor het primair onderwijs. Binnen Veldvest is wordt de RI&E jaarlijks afgenomen en gecontroleerd. Jaarlijks worden alle ruimtes waar kinderen zich kunnen bevinden op veiligheid beoordeeld. De RI&E wordt opgenomen in het veiligheidsplan van de school.Als extra check heeft stichting Veldvest een extern bedrijf ingeschakeld dat één keer per vier jaar de fysieke veiligheid op de scholen controleert. De school houdt minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening. Ook de klachtenregeling maakt onderdeel uit van het veiligheidsbeleid. De klachtenregeling van de Stichting en van Basisschool De Meerhoef voorziet onder meer in interne vertrouwenspersonen en een externe vertrouwenspersoon.

Terug naar boven