Rooms-Katholieke Basisschool De Meerhoef

Raadhuisstraat 1 5503 CS Veldhoven

Schoolfoto van Rooms-Katholieke Basisschool De Meerhoef

In het kort

Toelichting van de school

Een schets van Basisschool De Meerhoef.

Basisschool De Meerhoef is één van de 17 scholen behorende bij de stichting Veldvest. De Meerhoef is een katholieke basisschool.
Op De Meerhoef zijn alle leerlingen welkom.

Pedagogische opdracht
De school beschouwt de onvoorwaardelijke acceptatie van kinderen als vanzelfsprekende maatschappelijke verantwoordelijkheid.
In de professionele zorg voor kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning van het opgroeiende kind in de basisschoolfase, vindt de school het bieden van sociale veiligheid als basis, van voorwaardelijk belang. Er wordt daarom een duidelijk accent gelegd op het ‘positief omgaan met elkaar’. De leerkrachten ondersteunen de leerlingen in de groei van hun waardenoriëntatie op weg naar hun “eigen in de wereld staan”.
De school als waardengemeenschap helpt de leerlingen zich te ontwikkelen tot compassievolle en verantwoordelijke medemensen en naar een waardevolle bijdrage aan de samenleving.

Leerresultaten
Er wordt veel zorg en aandacht besteed aan goede leerprestaties. De leerkrachten hebben hoge verwachtingen naar leerlingen en stellen daarom voldoende ambitieuze doelen. De leeropbrengsten zijn op orde.

Kernwaarden die de school belangrijk acht en als richtinggevers voor het handelen beschouwt, zijn:
* verantwoordelijkheid
* rechtvaardigheid
* tolerantie
* duurzaamheid, zorg voor milieu en gezonde voeding.

Via het onderwijs, de keuze van thema’s en projecten, wordt getracht deze waarden goed zichtbaar te maken en uit te dragen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Rechtvaardigheid
  • Tolerantie
  • Duurzaamheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2017 telt onze school 199 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 8 groepen. Het gemiddelde aantal leerlingen per groep is 25 en blijft daarmee nagenoeg gelijk aan dat van de afgelopen jaren. De komende jaren verwachten we een stabilisatie van het leerlingenaantal. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
225
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Alle scholen van Veldvest hebben een veiligheidsconvenant ondertekend waarin afspraken staan wie wat moet doen bij onveilige situaties op school. Het convenant is het resultaat van een steeds verdergaande samenwerking tussen gemeente, politie, het OM en de scholen.Om alle risico’s in en om de school te inventariseren en te evalueren maakt stichting Veldvest ten aanzien van de gebouwelijke zaken gebruik van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), met behulp van het digitaal instrument Arbomeester. Arbomeester is een branche-erkend risico-inventarisatie en evaluatie-instrument voor het primair onderwijs. Binnen Veldvest is wordt de RI&E jaarlijks afgenomen en gecontroleerd. Jaarlijks worden alle ruimtes waar kinderen zich kunnen bevinden op veiligheid beoordeeld. De RI&E wordt opgenomen in het veiligheidsplan van de school.Als extra check heeft stichting Veldvest een extern bedrijf ingeschakeld dat één keer per vier jaar de fysieke veiligheid op de scholen controleert. De school houdt minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening. Ook de klachtenregeling maakt onderdeel uit van het veiligheidsbeleid. De klachtenregeling van de Stichting en van Basisschool De Meerhoef voorziet onder meer in interne vertrouwenspersonen en een externe vertrouwenspersoon.

Terug naar boven