Prins Willem Alexanderschool

Knegselseweg 8 5504 NC Veldhoven

Samenwerken tijdens een les motorische vaardigheden en ordenen

In het kort

Toelichting van de school

Dit is het SchoolVenster van de Prins Willem-Alexanderschool (PWA) uit Veldhoven.

De PWA-school is een SO/VSO-school en biedt speciaal onderwijs in een SO, VSO en MG-afdeling. De school werkt met gesplitste afdelingen. De SO-afdeling (PWA-school) is gehuisvest in een modern Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Veldhoven-noord. De VSO-afdeling (PWA-College) is gehuisvest op de Kempen Campus in Veldhoven. Door deze situering is de samenwerking met overige (onderwijs)organisaties goed te organiseren.   

De school biedt momenteel onderwijs aan ongeveer 225 leerlingen. Op de SO-afdeling zijn ongeveer 85 leerlingen en op de VSO-afdeling ongeveer 140. De school bevindt zich momenteel in een groeisituatie. De doelgroep van leerlingen bestaat uit de traditionele ZML-leerlingen, maar ook uit leerlingen met een voormalige Cluster 4 beschikking (sociaal-emotionele ondersteuningsvragen en gedragsmatige ondersteuningsvragen.

De school biedt 5 leerroutes aan, die gekoppeld aan leerlijnen, elk een specifiek eindniveau kennen. In de visie van de school staan, werken op basis van gezamenlijke verantwoordelijkheid, afstemmen op leerbehoeften van elk kind, erkennen van individuele verschillen bij kinderen en de principes van "Adaptief onderwijs" centraal (Competentie, Relatie en Autonomie). Vanuit deze visie proberen we zo veel mogelijk een onderwijsaanbod op maat aan te bieden. Voor elk kind is er een beschreven plan in de vorm van het "ontwikkelingsperspectiefplan" (OPP). Aandacht voor instrumentele cognitieve vaardigheden (taal, lezen, spelling, rekenen) zijn naast de praktische vaardigheden belangrijk. In het onderwijsaanbod richten we ons naast de klassensituatie ook op het leren in de praktijk. Onze praktijklokalen (bij het vso) een kinderboerderij, leren op locatie en stages zijn faciliteiten die we daarbij doelbewust inzetten. Als school voor speciaal onderwijs besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling bij onze leerlingen. Het warme en veilige pedagogisch klimaat in de school en in de klas is daarbij een belangrijk element. De school werkt nauw samen met o.a. het regulier onderwijs, overige scholen voor speciaal onderwijs, Severinusstichting, Samenwerkingsverbanden PO en VO, onderwijsconsulenten, kindpartners en gemeenten.

Als slogan hanteert de school; "Op eigen wijze leren ontwikkelen".

Verdere actuele informatie, evenals de actuele schoolgids van de school is te vinden op de website www.pwaveldhoven.nl 

Gegevens die op deze website te vinden zijn, zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

U ziet hier het aantal SO-leerlingen van onze school. De Prins Willem-Alexanderschool is een SO/VSO school en heeft dus ook een voortgezet speciaal onderwijs afdeling. Omdat deze website op het primair onderwijs is gericht wordt daarom ook alleen het aantal SO leerlingen genoemd.

Dit betekent dan ook dat het aantal formatieplaatsen niet verdeeld wordt over 40 leerlingen maar over 150.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
97
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Indien leerlingen een toereikende zorgindicatie hebben kan gebruik worden gemaakt van de NSO (naschoolse opvang), welke een divers aanbod biedt na schooltijd, op zaterdag en in de schoolvakanties.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven