De Startbaan

Schandeloseweg 1C 5941 CP Velden

 • Schoolfoto van De Startbaan
 • Wij werken met PBS. Kinderen ontvangen bij positief gedrag een koffertje. 25 koffertjes = 1 passagier. Een vol vliegtuig: schoolbeloning.
 • Schoolfoto van De Startbaan
 • We beschikken over een zeer ruime speelplaats voorzien van kunstgras en enkele speeltoestellen, een tafeltennistafel en twee pannakooien.
 • In de pannakooien kunnen de leerlingen voetballen. We hebben een kleine pannakooi (groep 1 t/m 4) en een grote pannakooi (groep 5 t/m 8).

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffend vak in kaart brengen. Deze onafhankelijke toetsen hebben een landelijke normering en worden vaak twee keer per jaar afgenomen: in het midden van het schooljaar en aan het eind van het schooljaar.

Voor de tussentijdse toetsen maken wij gebruik van Cito Leerling in Beeld.

Voor de aansluitingstoets (groep 7) en de eindtoets, m.i.v. 2024 de doorstroomtoets (groep 8) maken wij gebruik van AMN.

De Onderwijsinspectie gebruikt de resultaten op de volgende tussentijdse toetsen als één van de onderdelen van haar toezicht op de kwaliteit van het onderwijs:

 • Technisch lezen groep 3
 • Technisch lezen groep 4
 • Rekenen en wiskunde groep 4
 • Rekenen en wiskunde groep 6
 • Begrijpend lezen groep 6

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Hoe komt het schooladvies in groep 8 tot stand?

1. Leerling-in-Beeld toetsen

Bij alle leerlingen wordt vanaf groep 3 gedurende het schooljaar de Cito midden en Cito eindtoets afgenomen. Dit zijn methode onafhankelijke toetsen. De gegevens worden gebruikt om de ontwikkeling van een leerling te volgen. Signalen in de ontwikkeling worden meegenomen in analyses, in het aanbod in de groep en de groepsplannen. De Cito gegevens worden gedeeld met ouders tijdens de 10-minuten-gesprekken.

2. Voorlichtingsavond VO

Kort na de herfstvakantie vindt er jaarlijks een voorlichtingsavond over het VO plaats. Tijdens deze bijeenkomst verzorgt een vertegenwoordiger van OGVO - de overkoepelende organisatie van het Valuascollege, College Den Hulster en het Blariacumcollege - een presentatie over het VO, de leerwegen, de verschillen tussen scholen e.d. Het eerste deel van de avond is voor de ouders én de leerlingen uit groep 8, het tweede deel is voor alleen de ouders van de leerlingen uit groep 7.  

3. Oriënteren op VO scholen

Elk jaar vanaf zijn er vanaf november t/m januari informatieavonden, open dagen of proeflessen op het VO. Ouders en/of kinderen kunnen hier aan deelnemen. U kunt zich op deze manier breed gaan oriënteren op een eventuele geschikte VO school. De proeflessen zijn in principe voor de kinderen van groep 8, de informatieavonden en open dagen, zijn voor iedereen toegankelijk.  

4. AMN-aansluitingstoets groep 7

De AMN-aansluitingstoets wordt gemaakt in april/mei in groep 7. Deze toets bestaat uit verschillende onderdelen. Het geeft inzicht in wat een leerling heeft geleerd met betrekking tot taal en rekenen: de vaardigheden. Daarnaast geeft het ook inzicht in welke aanleg de leerling van nature heeft: de capaciteiten. Om een zo objectief en betrouwbaar mogelijk beeld te geven wordt elke leerling vergeleken met een brede landelijke groep leeftijdsgenoten (de referentiegroep). Daarnaast vullen zowel kind, ouders en leerkracht een vragenlijst in die veel informatie geeft over de persoonlijkheid van het kind. De AMN-aansluitingstoets helpt bij het onderbouwen en objectiveren van een voorlopig en definitief schooladvies met behulp van inbreng van de leerling, leerkracht én ouders.  

5. Voorlopig advies

Aan het eind van het schooljaar krijgen alle kinderen van groep 7 een voorlopig advies. De groepsleerkracht heeft het voorlopig advies vooraf besproken met de teamleider en eventueel met leerkrachten van voorgaande jaren. Dit voorlopig advies wordt door de groepsleerkracht(en) van groep 7 toegelicht in een persoonlijk gesprek met ouder(s) en kind.  

De adviezen zijn in onze regio meestal dubbele adviezen, zoals bijvoorbeeld VMBO kader/theoretisch, VMBO theoretisch/HAVO of HAVO/VWO. Dit omdat de VO-scholen in onze regio vooral werken met brugklassen met een dubbel niveau.      

Bij de totstandkoming van het voorlopig advies zullen o.a. de volgende zaken worden meegenomen:

· Het algehele functioneren \ algemene beeld van de leerling

· Toetsresultaten van de methode-onafhankelijke Cito toetsen

· Toetsresultaten van methode toetsen (alleen van betreffende leerjaar)

· Overige zaken zoals taakgerichtheid, zelfstandigheid, leerhouding, huiswerkhouding, persoonlijkheidskenmerken, doorzettingsvermogen, Interesses, talenten, ondersteuningsbehoefte van de leerling, omgevingsfactoren, persoonlijke omstandigheden.    

6. Definitief advies

In groep 8 krijgen alle kinderen omstreeks januari een definitief advies.  Dit advies beschrijft op welk onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs uw kind volgens ons het beste kan aansluiten. U heeft het advies nodig om uw kind aan te melden op een school voor voortgezet onderwijs. Het schooladvies is een bindend advies en de school voor voortgezet onderwijs mag bij plaatsing van uw kind niet afwijken van dit advies.   Ook het definitief advies wordt in een persoonlijk gesprek tussen ouder(s), leerling en leerkracht van groep 8 toegelicht. Tijdens het advies krijgen de kinderen een onderwijskundig rapport uitgereikt, waarop alle informatie schriftelijk is vastgelegd.  

7. Doorstroomtoets

In de eerste 2 weken van februari wordt bij alle leerlingen van groep 8 een doorstroomtoets (voorheen: eindtoets) afgenomen. Op de Startbaan is dat de AMN-eindtoets. Deze toets is adaptief, hetgeen betekent dat de toets steeds gemakkelijker / moeilijker wordt, afhankelijk van het aantal foute / juiste antwoorden. De doorstroomtoets geeft een indicatie van het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs waarop uw  kind het best aan zal sluiten. Ondanks het feit dat het schooladvies al is gegeven, blijft deze toets een belangrijk meetmoment: de toets levert immers objectieve informatie over of uw kind inderdaad presteert op het door de school ingeschatte onderwijsniveau. In de meeste situaties komen de resultaten van de doorstroomtoets en het uitgebrachte schooladvies overeen. Als de resultaten op de doorstroomtoets lager uitvallen dan het basisschooladvies dan blijft het schooladvies staan. Als uw kind echter op de doorstroomtoets op een hoger onderwijsniveau uitkomt dan bij het schooladvies dan is de school verplicht het schooladvies te heroverwegen. Wij gaan dan met u in gesprek en brengen met u in kaart of er, naast het hogere resultaat op de doorstroomtoets, meer indicatoren zijn die een bijstelling van het schooladvies kunnen verantwoorden. Vervolgens wordt besloten of de bijstelling plaatsvindt. Bij een aangepast advies nemen wij contact op met de school voor voortgezet onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit vraagt vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Samenwerken
 • Veiligheid
 • Positiviteit

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven