Basisschool De Bunders

De Langedonk 1 5467 CV Veghel

  • Schoolfoto van Basisschool De Bunders
  • Schoolfoto van Basisschool De Bunders
  • Schoolfoto van Basisschool De Bunders

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Basisschool De Bunders is onderdeel van Skipov basisonderwijs. Skipov werkt met een vaste groep leerkrachten en zij nemen de vervangingen op zich. Vanuit P&O wordt dat gecoördineerd. Deze groep leerkrachten verricht dus invalwerk op de 14 basisscholen van Skipov in groep 1 tot en met 8. Deze leerkrachten hebben een vast dienstverband bij Skipov en werken vanuit de zogeheten vervangerspool. Op deze manier maken de (nieuwe) leerkrachten kennis met de totale organisatie, kunnen ze zich verder ontwikkelen en doorstromen naar een structurele werkplek. Verlof en vervangingen worden dus goed opgevangen!  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken met een heterogene samenstelling van onze groepen, ook wel combinatiegroepen genoemd. Onze leerkrachten zijn allround en geven les in alle vakken. Met betrekking tot de algehele ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat de leerkracht de leerling kan observeren in uiteenlopende vakgebieden. Ieder kind mag haar/zijn eigen talenten ontwikkelen en daarbij uniek en zichzelf blijven.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onder zorgbreedte verstaan we het geheel aan maatregelen dat genomen wordt om kinderen te helpen die boven of beneden de norm zitten. Er wordt gewerkt met de 1-zorgroute, wat betekent een instructie in 3 niveaus, aangepast aan de instructiebehoefte van het kind. De zorg wordt gecoördineerd door de intern begeleider. 

De voortgang van elk kind wordt vastgelegd in een persoonlijk digitaal dossier en vastgelegd in het administratiesysteem ParnasSys. Twee keer per jaar vinden schriftelijke rapportages plaats, gekoppeld aan een oudergesprek. Naast deze ingeplande rapportages is het ook mogelijk om extra afspraken te maken met de leerkracht. Niet alle kinderen kunnen presteren op hetzelfde niveau. Wij spelen daar als school op in, door zoveel mogelijk aan de verschillen tussen kinderen tegemoet te komen. De interne begeleider (ook ib-er genoemd) heeft de verantwoordelijkheid voor de zorgbreedte in onderbouw en bovenbouw. Regelmatig houdt deze ib-er groeps- en leerlingbesprekingen met de leerkrachten om inzicht te krijgen welke kinderen extra aandacht nodig hebben. Ook is er regelmatig overleg met het zorgteam van Skipov dat adviserend is. Het is van groot belang eventuele problemen bij de kinderen zo snel mogelijk te onderkennen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven