Openbare Basisschool De Tuimelaar

Vlasven 94 5464 PN Veghel

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Tuimelaar
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Tuimelaar
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Tuimelaar

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Gesprekkencyclus 

In de onderwijsvisie van De Tuimelaar is het werken vanuit ‘gedeelde verwachtingen’ één van de kernwaardes. We geven deze kernwaarde vorm door te werken met de gouden driehoek tussen kind, ouder en school. Uitgangspunt is dat we samen het kind met zijn/haar ontwikkeling in beeld hebben. Een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten helpt het groeiproces van een kind te bevorderen en nog beter te begrijpen. Wij streven naar een open en duidelijke communicatie. We willen samen in gesprek over de ontwikkeling van de kinderen, waarbij het kind, de ouder(s) en de school alle drie een stem hebben. We hebben dan ook gekozen om voortaan alle kinderen aanwezig te laten zijn tijdens de gesprekken.       

Op minimaal drie momenten in het jaar zullen er ouder- kindgesprekken, de zogenoemde driehoekgesprekken plaatsvinden. Dit betekent dat zowel de leerling als de ouder(s) voortaan bij de gesprekken aanwezig zijn, waarbij de leerkracht samen met de leerling het gesprek voorbereid heeft.  

Omdat de leerlingen bij de driehoekgesprekken aanwezig zullen zijn, zullen de gesprekken tot uiterlijk 18.00 uur ingepland worden. Vanzelfsprekend blijft ook de mogelijkheid bestaan zonder kinderen erbij een gesprek met de leerkracht te plannen, dit kan onderling afgestemd worden buiten de driehoekgesprekken om.      

Voor de groepen 1/2 hanteren we de volgende gesprekscyclus:

 • Intakegesprek: voorafgaand aan start kind op school           
 • Startgesprek: ongeveer 6 à 8 weken na instroom
 • KIJK!-gesprek: 2x per jaar in groep 1 en 2 met tussenpozen van een half jaar         
 • Eindgesprek: ter afronding aan het einde van het schooljaar.

Wanneer het tweede KIJK!gesprek na de meivakantie plaatsvindt, dan is dit tevens het eindgesprek.    

Voor de groepen 3 t/m 8 hanteren we de volgende gesprekscyclus:       

 • Startgesprek           
 • Voortgangsgesprek 1          
 • Voortgangsgesprek 2 *        
 • Eindgesprek **   

* Voortgangsgesprek 2 is voor groep 8 een gesprek met definitief advies voortgezet onderwijs 

** Het eindgesprek is voor groep 7 een gesprek met voorlopig advies voortgezet onderwijs     

Tijdens de KIJK!-gesprekken, startgesprekken, voortgangsgesprekken en eindgesprekken gaan we, vanuit onze kernwaarde ‘gedeelde verwachtingen’, samen in gesprek over de ontwikkeling van uw kind. Zowel de sociaal-emotionele ontwikkeling als de cognitieve ontwikkeling van uw kind zullen tijdens deze gesprekken aan bod komen. 

Gedeelde verwachtingen vragen ook om gedeelde voorbereiding. We starten de gesprekken altijd met een ingevuld vragenformulier. Wij verwachten van u als ouders dan ook een bijdrage te leveren aan de voorbereiding van het gesprek door het ouderdeel samen met uw kind(eren) op het vragenformulier in te vullen.    

De kinderen van groep 3 t/m 8 bereiden hun gesprek op school voor. Zij vullen hiervoor een RADAR in. Op dit formulier kunnen zij met behulp van kleuren aangeven hoe het met ze gaat op verschillende onderdelen van hun ontwikkeling. De kinderen van de groepen 7 en 8 vullen ook het ‘onderdeel kind’ op de vragenlijst in.    

Omdat we het goede gesprek met elkaar zo belangrijk vinden, willen we u er nadrukkelijk op wijzen dat wanneer de gevraagde formulieren niet tijdig op school worden ingeleverd het geplande gesprek helaas geen doorgang kan vinden en er een nieuwe datum zal worden gepland.    

Doel van gesprekken 

 • Doel startgesprek in september met kind, ouders en leerkracht:

Kind met ouders en leerkracht leren elkaar beter kennen, wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken met betrekking tot de ontwikkeling van het kind met terugblik naar wat afgesproken is aan het einde van het vorige schooljaar. Tijdens dit gesprek wordt tevens afgestemd of u als ouders voldoende denkt te hebben aan de 3 opeenvolgende momenten in het schooljaar waarop er driehoeksgesprekken zijn of dat het nodig is dit aantal bij te stellen. De betreffende informatie mb.t. het leerjaar van uw kind krijgt u dan ook schriftelijk mee. 

 • Doel voortgangsgesprek 1 in november met kind, ouders en leerkracht:

Het welbevinden en de ontwikkeling van vaardigheden zijn beiden onderdeel van het gesprek. Didactische vorderingen worden besproken aan de hand van methode-gebonden toetsen.

 • Doel voortgangsgesprek 2 in maart met kind, ouders en leerkracht:

Het welbevinden en de cognitieve ontwikkeling zijn uitgangspunt van het gesprek. Bij dit gesprek hoort een rapport met een overzicht van de resultaten van de gemaakte Cito-toetsen, weergegeven in een grafiek.

 • Doel eindgesprek in juni met kind, ouders en leerkracht:

Terugblik op het schooljaar, eventuele afspraken voor het komende jaar worden vastgesteld. Bij dit gesprek hoort een rapport met een overzicht van de resultaten van de gemaakte Cito-toetsen, weergegeven in een grafiek.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven