Openbare Basisschool De Tuimelaar

Vlasven 94 5464 PN Veghel

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Tuimelaar
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Tuimelaar
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Tuimelaar

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Gesprekkencyclus 

In de onderwijsvisie van De Tuimelaar is het werken vanuit gedeelde verwachtingen één van de kernwaardes. We geven deze kernwaarde vorm door te werken met de gouden driehoek tussen kind, ouders en school. Uitgangspunt is dat we samen het kind met zijn/haar ontwikkeling in beeld hebben. Een goede samenwerking tussen ouders en leraren helpt het groeiproces van een kind te bevorderen en nog beter te begrijpen. Wij streven naar een open en duidelijke communicatie. We willen samen in gesprek over de ontwikkeling van de kinderen, waarbij het kind, de ouder(s) en de school alle drie een stem hebben. We hebben dan ook gekozen om voortaan alle kinderen aanwezig te laten zijn tijdens de gesprekken.       

Op minimaal drie momenten in het jaar zullen er ouder- kindgesprekken, de zogenoemde driehoekgesprekken plaatsvinden. Dit betekent dat zowel het kind als de ouder(s) voortaan bij de gesprekken aanwezig zijn, waarbij de leerkracht samen met het kind het gesprek voorbereid heeft.  

Omdat de kinderen bij de driehoekgesprekken aanwezig zullen zijn, zullen de gesprekken tot uiterlijk 18.00 uur ingepland worden. Vanzelfsprekend blijft ook de mogelijkheid bestaan zonder kinderen erbij een gesprek met de leerkracht te plannen, dit kan onderling afgestemd worden buiten de driehoekgesprekken om.   

We hanteren de volgende gesprekscylcus:

 • Intakegesprek groep 1/2: voorafgaand aan start kind op school 
 • Startgesprek in augustus/september       
 • Ouder-/informatieavond in november       
 • Voortgangsgesprek in maart *     
 • Eindgesprek in juni/juli **

* Voortgangsgesprek is voor groep 8 een gesprek met definitief advies voortgezet onderwijs 

** Het eindgesprek is voor groep 7 een gesprek met voorlopig advies voortgezet onderwijs            

Tijdens de startgesprekken, voortgangsgesprekken en eindgesprekken gaan we, vanuit onze kernwaarde gedeelde verwachtingen, samen in gesprek over de ontwikkeling van het kind. Zowel de sociaal-emotionele ontwikkeling als de cognitieve ontwikkeling van het kind zullen tijdens deze gesprekken aan bod komen. 

Gedeelde verwachtingen vragen ook om gedeelde voorbereiding. We starten de gesprekken altijd met een ingevuld vragenformulier. Wij verwachten van de ouders dan ook een bijdrage te leveren aan de voorbereiding van het gesprek door het ouderdeel samen met het kind op het vragenformulier in te vullen.    

De kinderen van groep 3 t/m 8 bereiden hun gesprek op school voor. Zij vullen hiervoor een RADAR in. Op dit formulier kunnen zij met behulp van kleuren aangeven hoe het met ze gaat op verschillende onderdelen van hun ontwikkeling. De kinderen van de groepen 7 en 8 vullen ook het ‘onderdeel kind’ op de vragenlijst in.    

Omdat we het goede gesprek met elkaar zo belangrijk vinden, willen we de ouders er nadrukkelijk op wijzen dat wanneer de gevraagde formulieren niet tijdig op school worden ingeleverd het geplande gesprek helaas geen doorgang kan vinden en er een nieuwe datum zal worden gepland.    

Doel van gesprekken 

 • Doel startgesprek met kind, ouders en leraar:

Kind met ouders en leraar leren elkaar beter kennen, wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken met betrekking tot de ontwikkeling van het kind met terugblik naar wat afgesproken is aan het einde van het vorige schooljaar. Tijdens dit gesprek wordt tevens afgestemd of de ouders voldoende denken te hebben aan de 3 opeenvolgende momenten in het schooljaar waarop er driehoeksgesprekken zijn of dat het nodig is dit aantal bij te stellen. De betreffende informatie m.b.t. het leerjaar van het kind krijgt men dan ook schriftelijk mee. 

 • Doel Ouder-/informatieavond:
  - Ouderbijeenkomst bij de leerkracht(en) van kind(eren).
  - Informatiebijeenkomst over nader te bepalen onderwerp(en), inhoudelijk in verbinding staan.

 • Doel voortgangsgesprek met kind, ouders en leraar:

Het welbevinden en de cognitieve ontwikkeling zijn uitgangspunt van het gesprek. Bij dit gesprek hoort een rapport met een overzicht van de resultaten van de gemaakte Cito-toetsen, weergegeven in een grafiek.

 • Doel eindgesprek met kind, ouders en leraar:

Terugblik op het schooljaar, eventuele afspraken voor het komende jaar worden vastgesteld. Bij dit gesprek hoort een rapport met een overzicht van de resultaten van de gemaakte Cito-toetsen, weergegeven in een grafiek.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eind groep 7 krijgen de kinderen een voorlopig schooladvies. We kijken voor het (voorlopig) advies niet alleen naar enkele toetsen maar ook naar de ontwikkelingen in de dagelijkse praktijk. Het totaalbeeld met in groep 8 extra focus op de laatste fase. Daarin zit ook de mate van zelfstandigheid, zin om te leren, voorkeur theorie/praktijk, doorzettingsvermogen, creativiteit, assertiviteit en sociaal-emotionele ontwikkeling.

In groep 8 zal er in januari gekeken worden of het voorlopig advies dat gegeven is in groep 7 nog van kracht is of zal worden bijgesteld. De kinderen krijgen in januari dus wederom een voorlopig advies op papier. Wanneer hier onduidelijkheden over zijn mag er een gesprek aangevraagd worden met de groepsleerkracht.
In februari zal de doorstroomtoets plaats vinden, deze wordt afgenomen op school. In de week van 18 t/m 22 maart vinden gesprekken over het eindadvies plaats. Daarna zal ook een gesprek plaatsvinden over juiste overdracht richting het VO.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Tuimelaar is een school waar de sociaal-emotionele ontwikkeling positief wordt gestimuleerd. Wij willen de kinderen binnen een sociaal veilige school met een positief pedagogisch klimaat begeleiden om hun sociaal-emotionele vaardigheden verder te ontwikkelen. Elk kind heeft eigen kwaliteiten en eigen sociale onderwijsbehoeften. Daar sluiten we bij aan zodat ieder kind de kans krijgt te groeien in sociale vaardigheden. School en ouders vullen elkaar hierbij aan en werken samen in het belang van het kind.  


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Vertrouwen
 • Gedeelde verwachtingen
 • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven