Openbare Basisschool De Tuimelaar

Vlasven 94 5464 PN Veghel

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Tuimelaar
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Tuimelaar
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Tuimelaar

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Tuimelaar bestaat uit 18 professionals:  1 directeur, 1 intern begeleider, 11 leraren, 1 onderwijsondersteuner, 1 vakdocent gym, 1 vakdocent kunsteducatie en 1 administratieve kracht. Twee medewerkers dragen zorg voor de schoonmaak en conciërge-gerelateerde werkzaamheden. 

De muzieklessen voor de groepen 3 t/m 7 worden wekelijks verzorgd door een vakdocent die verbonden is aan CHV Academy. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een collega afwezig is vanwege bijvoorbeeld ziekte of professionalisering willen we het onderwijs natuurlijk zoveel mogelijk door laten gaan. We kunnen in zulke gevallen een beroep doen op collega’s die flexibel inzetbaar zijn. Het kan echter voorkomen dat, in verband met het landelijke lerarentekort, de beschikbaarheid niet altijd overeenkomt met de vraag. In dat geval gaat de school op zoek naar een passende oplossing. Zij zijn ook verbonden aan onze school (of één van de andere scholen in het cluster waar onze school bij hoort) en zijn dus bekend met hoe wij werken.

Wanneer een collega afwezig is vanwege bijvoorbeeld ziekte of professionalisering willen we het onderwijs natuurlijk zoveel mogelijk door laten gaan. We kunnen in zulke gevallen een beroep doen op collega’s die flexibel inzetbaar zijn. Zij zijn ook verbonden aan onze school (of één van de andere scholen in het cluster waar onze school bij hoort) en zijn dus bekend met hoe wij werken.

We streven naar stabiliteit en continuïteit in ons onderwijs. Echter zetten we bij voorkeur niet onze intern begeleider of directeur in ter vervanging. De procedure is als volgt:  De eerste dag is er altijd opvang voor jullie kind. In het uiterste geval dat er geen vervanging gevonden wordt krijgt het kind schriftelijk bericht mee dat het de volgende dag(en) vrij is. Jullie zijn als ouders dan zelf verantwoordelijk voor de opvang van jullie kind(eren). Zodra er vervanging is gevonden of de leraar weer aanwezig is, wordt men daarover gebeld of gemaild. Bij verlof van een leraar wordt er altijd vooraf vervanging geregeld.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Als uitgangspunt werken wij in homogene groepen. Echter door het schommelen van het aantal aanmeldingen van nieuwe kinderen per leerjaar kan het voorkomen dat we combinatiegroepen moeten samenstellen. Elke groep stellen wij zorgvuldig samen. Ter verduidelijking staan hieronder een aantal aspecten die we uitvoerig met elkaar bespreken en die wezenlijk zijn voor onze besluitvorming om te bepalen welke kinderen in welke groep zitten:     

 1. De ondersteuning en de begeleiding die nodig is voor de kinderen.
 2. Broertjes en zusjes: juist wèl of juist niet bij elkaar.
 3. De invloed die kinderen op elkaar kunnen hebben: zowel positief als negatief.
 4. De sociale structuur binnen de groep.
 5. Vriendschappen en mogelijke vriendschappen.
 6. Individuele omstandigheden.
 7. Behoeften en mogelijkheden van de organisatie zelf.   

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

  Continurooster

  De groepen 1 tot en met 8 hebben tegelijkertijd pauze. Concreet ziet de lunch met pauze er als volgt uit: 

  12.00-12.30 uur Groepen 1 t/m 8 pauze 

  12.30-12.45 uur Groepen 1 t/m 8 lunch in de eigen groep bij de eigen leraar

  Lunch

  Een, bij voorkeur gezonde lunch is met de eigen leraar samen in het eigen klaslokaal. De eerste 5 minuten van de lunchtijd zullen in stilte zijn. Tijdens de 10 minuten daaropvolgend zal er voorgelezen worden en/of een educatief programma opgezet worden. De kinderen die nog niet klaar zijn krijgen tijdens de pauze ruimte om de lunch nog op eigen tempo verder te nuttigen.     

  Aanbod tijdens pauze

  Het aanbod tijdens de pauze zal plaatsvinden onder begeleiding van onderwijsprofessionals. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 blijven op het schoolplein. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan afwisselend ook naar de speeltuin/voetbalveld. Bij regen wordt ook het digibord aangeboden als alternatief en wordt er zo mogelijk een bewegingsactiviteit in de speelzaal georganiseerd.  

Tijdens het schooljaar is het mogelijk dat schooltijden veranderen als gevolg van regelgeving vanuit RIVM i.v.m. het coronavirus of andere door de overheid opgelegde maatregelen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school en passend onderwijs 

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar als een kind – om welke reden dan ook – meer ondersteuning nodig heeft, dan gaat de leraar uiteraard in overleg met ouders, of andersom. Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen.   

Onze school in het samenwerkingsverband 

De Tuimelaar is ingedeeld in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs, regio 30 06  (https://www.swvpo3006.nl/ouders/zo-werkt-passend-onderwijs/)   

Passend onderwijs: hoe en wat 

Passend onderwijs is onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen, ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Vaak kan de leraar extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van de intern begeleider die onderwijsondersteuning coördineert op school. Is meer nodig, dan kan de school een beroep doen op de bovenschools deskundige van SAAM*. Deze is de schakel naar extra ondersteuning van het samenwerkingsverband.  Extra ondersteuning is mogelijk in 3 arrangementen; tijdelijke extra ondersteuning op de basisschool, een (tijdelijke) plaatsing op een school voor speciaal onderwijs of een (tijdelijke) plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs. In de wet passend onderwijs hebben schoolbesturen zorgplicht gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek, dat kan op de eigen school zijn, of op een andere (basis)school. Samen zorgen de schoolbesturen ervoor dat voor ieder kind een passende onderwijsplek is. Alleen voor zéér specialistische onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind niet in onze regio terecht kan. Meer over de wet: www.passendonderwijs.nl.       

Ondersteuningsteam (OT) op school

Elke school heeft een ondersteuningsteam. Daarin zitten de leraar, de intern begeleider een jeugdprofessional van Basisteam Jeugd en Gezin of een andere externe deskundige (gedragsexpert, psycholoog, (ortho)pedagoog). Het ondersteuningsteam maakt een plan dat op school wordt uitgevoerd. Wanneer blijkt dat ondanks de extra hulp het kind nog niet voldoende ontwikkelt, dan wordt een MDO (multidisciplinair overleg) gepland. Het MDO stelt vast welke ondersteuning het kind nodig heeft. Een arrangement, dat wil zeggen een passend onderwijsaanbod met de juiste begeleiding.  Vanaf het moment dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, stelt school een ontwikkelingsperspectief op. Hierin staat wat de onderwijsbehoeften van het kind zijn, wat het uitstroomperspectief is en welk aanbod daarbij realistisch en passend is.   

Visie op passend onderwijs 

De basis voor passend onderwijs is wat een kind nodig heeft om tot leren te komen en zich goed te ontwikkelen. Daarbij past een positieve grondhouding naar kinderen. Over wat elke school minimaal moet bieden aan ondersteuning, hebben de schoolbesturen afspraken gemaakt. Zij zien een sterke ‘basisondersteuning’ als basis voor passend onderwijs. Oftewel: passend onderwijs gebeurt vooral in de eigen klas, bij de eigen leerkracht en op de eigen school. Ook zijn afspraken gemaakt waaraan extra onderwijsondersteuning moet voldoen: zo snel mogelijk, zo licht mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis, op de meest adequate manier, samen met ouders en ketenpartners in (jeugd)hulp.   

Schoolondersteuningsprofiel biedt duidelijkheid

Ouders kunnen zich oriënteren op wat de school te bieden heeft op het gebied van onderwijsondersteuning. Dit staat beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel.

Ouders (en leraren) denken mee 

Ouders en medewerkers zijn vertegenwoordigd in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband. De OPR heeft medezeggenschap door het instemmen met het Ondersteuningsplan en is gesprekspartner van het bestuur van het samenwerkingsverband.   

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ons netwerk ten behoeve van inclusie verder versterken door intensivering samenwerking met Basisteam Jeugd & Gezin, GGD, ondersteuningsspecialisten Samenwerkingsverband, trajectbegeleiders SAAM* en externe professionals.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Dat houdt in dat we niet zijn aangesloten bij een kinderopvangorganisatie in de buurt. We zitten met kinderopvangorganisatie Human Kind onder 1 dak in een MFA. 

We hebben een Specialist Jonge kind in school, waarmee we extra expertise hebben voor de groepen 1 en 2.  Het aanbod wordt aangepast op de behoeften, ontwikkeling en belevingswereld van de kinderen.
We volgen per kind de ontwikkelingslijnen van KIJK! Extra ondersteuningsaanbod organiseren we in samenwerking met o.a. logopedie, ondersteuningsspecialisten SAAM*, Basisteam Jeugd en Gezin, en andere externe specialisten. Ook werken wij in goede verbinding samen met verschillende kinderopvangorganisaties.

Terug naar boven