Openbare Basisschool De Tuimelaar

Vlasven 94 5464 PN Veghel

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Tuimelaar
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Tuimelaar
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Tuimelaar

Het team

Toelichting van de school

Het team van OBS de Tuimelaar bestaat uit 19 professionals:  1 directeur, 1 intern begeleider, 14 leerkrachten, 1 onderwijsondersteuner, 1 vakdocent gym en 1 administratieve kracht. Twee medewerkers van IBN dragen zorg voor de schoonmaak en conciërge-gerelateerde werkzaamheden. 

De muzieklessen voor de groepen 3 t/m 6 worden wekelijks verzorgd door een vakdocent die verbonden is aan CHV Academy. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Iedereen kan ziek worden en zo ook een leerkracht. Als een leerkracht ziek is, meldt hij of zij dit zo snel mogelijk aan de directie. Die gaat op zoek naar vervanging. Wij doen ons uiterste best om vervanging te regelen. De eerste dag wordt uw kind altijd opgevangen. Dit kan betekenen dat de kinderen van de betreffende leerkracht verdeeld worden over de andere groepen, als er geen vervanging beschikbaar is. Als team kiezen wij er niet voor om groepen na de eerste dag over andere groepen te verdelen of om de zorgcoördinator of de directie voor de klas te zetten. Dit brengt de kwaliteit van het onderwijs en de doorlopende lijn in gevaar. De procedure is als volgt:  De eerste dag is er altijd opvang voor uw kind. In het uiterste geval dat er geen vervanging gevonden wordt krijgt uw kind schriftelijk bericht mee dat het de volgende dag(en) vrij is. U bent als ouder dan zelf verantwoordelijk voor de opvang van uw kind(eren). Zo snel als er vervanging is gevonden of de leerkracht weer aanwezig is wordt u daarover gebeld of gemaild. Bij verlof van een leerkracht wordt er altijd vooraf vervanging geregeld.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Als uitgangspunt hanteren wij zoveel mogelijk homogene groepen. Echter door het schommelen van het aantal aanmeldingen van nieuwe kinderen per leerjaar kan dit invloed hebben op de samenstelling van de groepen.   Elke groep stellen wij zorgvuldig samen. Ter verduidelijking staan hieronder een aantal aspecten die we uitvoerig met elkaar bespreken en die wezenlijk zijn voor onze besluitvorming om te bepalen welke kinderen in welke groep zitten:     

 1. De ondersteuning en de begeleiding die nodig is voor de kinderen.
 2. Broertjes en zusjes: juist wèl of juist niet bij elkaar.
 3. De invloed die kinderen op elkaar kunnen hebben: zowel positief als negatief.
 4. De sociale structuur binnen de groep.
 5. Vriendschappen en mogelijke vriendschappen.
 6. Individuele omstandigheden.
 7. Behoeften en mogelijkheden van de organisatie zelf.   

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We kiezen er bewust voor om niet, zoals momenteel de trend in Nederland is, over te gaan op een vijf gelijke dagen model of een continurooster. Wij willen dat ouders de keuzevrijheid behouden om te kiezen tussen thuis lunchen of overblijven. Op dit punt volgen we hiermee het Fins/Zweeds onderwijsmodel (Hoorns model): prestaties van kinderen en leerkrachten zijn creatiever en productiever na een goed ontspanmoment, thuis of binnen een schoolomgeving, passend bij het kind. Het Hoorns model scoort hoog op de world-ranking-list van goed onderwijs en oudertevredenheid.   

Een ander aspect is dat Nederlandse basisscholen sinds 2006 vrij zijn om hun schooltijden zelf vast te stellen. Ook het wettelijk voorschrift dat scholen niet langer dan 5,5 uur per dag les mogen geven, is op 1 augustus 2006 komen te vervallen. Daarom zijn sinds schooljaar 2019-2020 voor de groepen 1 t/m 8 de lestijden aangepast naar:  

 • Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 -12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur
 • Woensdag en vrijdag : 8.30 - 12.30 uur

Tijdens het schooljaar is het mogelijk dat schooltijden veranderen op basis van regelgeving RIVM i.v.m. het coronavirus

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school en passend onderwijs 

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar als een kind – om welke reden dan ook – meer ondersteuning nodig heeft, dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met ouders, of andersom. Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen.   

Onze school in het samenwerkingsverband 

De Tuimelaar  is ingedeeld in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs, regio 30 06  (https://www.swvpo3006.nl/ouders/zo-werkt-passend-onderwijs/)   

Passend onderwijs: hoe en wat 

Passend onderwijs is onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen, ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Vaak kan de leerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van de intern begeleider die onderwijsondersteuning coördineert op school. Is meer nodig, dan kan de school een beroep doen op de bovenschools deskundige van SAAM*. Deze is de schakel naar extra ondersteuning van het samenwerkingsverband.  Extra ondersteuning is mogelijk in 3 arrangementen; tijdelijke extra ondersteuning op de basisschool, een (tijdelijke) plaatsing op een school voor speciaal onderwijs of een (tijdelijke) plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs. In de wet passend onderwijs hebben schoolbesturen zorgplicht gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek, dat kan op de eigen school zijn, of op een andere (basis)school. Samen zorgen de schoolbesturen ervoor dat voor ieder kind een passende onderwijsplek is. Alleen voor zéér specialistische onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind niet in onze regio terecht kan. Meer over de wet: www.passendonderwijs.nl.       

Ondersteuningsteam (OT) op school

Elke school heeft een ondersteuningsteam. Daarin zitten de leerkracht, de intern begeleider een jeugdprofessional van Basisteam Jeugd en Gezin of een andere externe deskundige (gedragsexpert, psycholoog, (ortho)pedagoog). Het ondersteuningsteam maakt een plan dat op school wordt uitgevoerd. Wanneer blijkt dat ondanks de extra hulp het kind nog niet voldoende ontwikkelt, dan wordt een MDO (multidisciplinair overleg) gepland. Het MDO stelt vast welke ondersteuning het kind nodig heeft. Een arrangement, dat wil zeggen een passend onderwijsaanbod met de juiste begeleiding.  Vanaf het moment dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, stelt school een ontwikkelingsperspectief op. Hierin staat wat de onderwijsbehoeften van het kind zijn, wat het uitstroomperspectief is en welk aanbod daarbij realistisch en passend is.   

Visie op passend onderwijs 

De basis voor passend onderwijs is wat een kind nodig heeft om tot leren te komen en zich goed te ontwikkelen. Daarbij past een positieve grondhouding naar kinderen. Over wat elke school minimaal moet bieden aan ondersteuning, hebben de schoolbesturen afspraken gemaakt. Zij zien een sterke ‘basisondersteuning’ als basis voor passend onderwijs. Oftewel: passend onderwijs gebeurt vooral in de eigen klas, bij de eigen leerkracht en op de eigen school. Ook zijn afspraken gemaakt waaraan extra onderwijsondersteuning moet voldoen: zo snel mogelijk, zo licht mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis, op de meest adequate manier, samen met ouders en ketenpartners in (jeugd)hulp.   

Schoolondersteuningsprofiel biedt duidelijkheid

Ouders kunnen zich oriënteren op wat de school te bieden heeft op het gebied van onderwijsondersteuning. Dit staat beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel. Elke school heeft zo’n profiel gemaakt. Ouders kunnen dit inzien of bekijken op de website.   

Ouders (en leerkrachten) denken mee 

Ouders en medewerkers zijn vertegenwoordigd in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband. De OPR heeft medezeggenschap door het instemmen met het Ondersteuningsplan en is gesprekspartner van het bestuur van het samenwerkingsverband.   

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het aanbod voor het jonge kind organiseren we zelf, waarbij we per kind de leerlijn van KIJK! volgen. Extra ondersteuningsaanbod organiseren we in samenwerking met o.a. logopedie, ondersteuningsspecialisten SAAM*, Basisteam Jeugd en Gezin, en andere externe specialisten. Ook werken wij in goede verbinding samen met verschillende kinderopvangorganisaties.

Terug naar boven