Speelleercentrum 't Heibosch

Lookveld 1 5467 KE Veghel

  • Schoolfoto van Speelleercentrum 't Heibosch
  • Schoolfoto van Speelleercentrum 't Heibosch
  • Schoolfoto van Speelleercentrum 't Heibosch
  • Schoolfoto van Speelleercentrum 't Heibosch
  • Schoolfoto van Speelleercentrum 't Heibosch

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle individuele leerlingen hebben naar verwachting gescoord en zijn uitgestroomd naar een vorm van voortgezet onderwijs dat bij het kind past en in overeenstemming is met de keuze van de ouders/ verzorgers. Voor uitgebreidere informatie gaat u naar schoolplan van onze school. Deze is te vinden op onze website: www.heibosch.nl 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We streven naar een zo hoog mogelijke opbrengst m.b.t. lezen, taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs.

Op onze school gebruiken we het leerlingvolgsysteem ParnasSys om de ontwikkeling van onze leerlingen te monitoren. We monitoren of de leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen tijdens de groepsbesprekingen. Dan bespreken we of de groep zich ontwikkelt conform de verwachtingen en of dat ook geldt voor de individuele leerlingen. 

In groep 1/2 wordt gestart met het volgen van de leerlijnen van het Digikeuzebord en het daarop afgestemde aanbod. 
Vanaf groep 3 worden de resultaten van de methode gebonden toetsen geanalyseerd om een aankomende periode vorm te geven.
Vanaf groep 5 komen daar de resultaten uit Snappet bij. We geven de leerlingen inzicht in hun eigen ontwikkeling door de resultaten met hen op niveau te bespreken. We laten hen zo groeien in eigenaarschap en maken daardoor leren zichtbaar!

Twee keer per jaar maken de leerkrachten gezamenlijk een analyse van de behaalde Cito-resultaten (data duiden, doelen, doen). Naast de Cito-resultaten wordt gebruik gemaakt van actuele data.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij ons op school krijgen de leerlingen twee keer een schooladvies. In groep 7 is dit een voorlopig advies, waarbij er een grove inschatting wordt gemaakt over het niveau van de leerling. In groep 8 wordt er een definitief schooladvies gegeven dat bindend is voor mogelijke plaatsing in het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt ondertekend door de groepsleerkracht, intern begeleider en directie. De precieze opbouw en onderbouwing van de adviesprocedure is vastgelegd in het beleidsplan advisering (zie bijlage). Na drie jaar uitstroom volgt het merendeel van onze leerlingen nog steeds het opleidingsniveau conform het gegeven schooladvies.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven