Speelleercentrum de Pionier

Lookveld 1 5467 KE Veghel

  • Schoolfoto van Speelleercentrum de Pionier
  • Schoolfoto van Speelleercentrum de Pionier
  • Schoolfoto van Speelleercentrum de Pionier
  • Schoolfoto van Speelleercentrum de Pionier
  • Schoolfoto van Speelleercentrum de Pionier

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle individuele leerlingen hebben naar verwachting gescoord en zijn uitgestroomd naar een vorm van voortgezet onderwijs dat bij het kind past en in overeenstemming is met de keuze van de ouders/ verzorgers. Voor uitgebreidere informatie gaat u naar schoolplan van onze school. Deze is te vinden op onze website: www.heibosch.nl 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We streven naar een zo hoog mogelijke opbrengst m.b.t. lezen, taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs.

Op onze school gebruiken we het leerlingvolgsysteem ParnasSys om de ontwikkeling van onze leerlingen te monitoren. We monitoren of de leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen tijdens de groepsbesprekingen. Dan bespreken we of de groep zich ontwikkelt conform de verwachtingen en of dat ook geldt voor de individuele leerlingen. 

In groep 1/2 wordt gestart met het volgen van de leerlijnen van het Digikeuzebord en het daarop afgestemde aanbod. 
Vanaf groep 3 worden de resultaten van de methode gebonden toetsen geanalyseerd om een aankomende periode vorm te geven.
Vanaf groep 5 komen daar de resultaten uit Snappet bij. We geven de leerlingen inzicht in hun eigen ontwikkeling door de resultaten met hen op niveau te bespreken. We laten hen zo groeien in eigenaarschap en maken daardoor leren zichtbaar!

Twee keer per jaar maken de leerkrachten gezamenlijk een analyse van de behaalde Cito-resultaten (data duiden, doelen, doen). Naast de Cito-resultaten wordt gebruik gemaakt van actuele data.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij ons op school krijgen de leerlingen twee keer een schooladvies. In groep 7 is dit een voorlopig advies, waarbij er een grove inschatting wordt gemaakt over het niveau van de leerling. In groep 8 wordt er een definitief schooladvies gegeven dat bindend is voor mogelijke plaatsing in het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt ondertekend door de groepsleerkracht, intern begeleider en directie. De precieze opbouw en onderbouwing van de adviesprocedure is vastgelegd in het beleidsplan advisering (zie bijlage). Na drie jaar uitstroom volgt het merendeel van onze leerlingen nog steeds het opleidingsniveau conform het gegeven schooladvies.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kiva

-Verbetert het school en leerklimaat

-Verhoogt de leeropbrengsten en prestaties

-Verhoogt het welbevinden van leerlingen

-Effectief in het tegengaan van pesten

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Avontuur
  • Ervaren
  • Zien en gezien worden!

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven