Speelleercentrum de Pionier

Lookveld 1 5467 KE Veghel

  • Schoolfoto van Speelleercentrum de Pionier
  • Schoolfoto van Speelleercentrum de Pionier
  • Schoolfoto van Speelleercentrum de Pionier
  • Schoolfoto van Speelleercentrum de Pionier
  • Schoolfoto van Speelleercentrum de Pionier

Het team

Toelichting van de school

Nadere toelichting over het team volgt.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verdi werkt met een vervangerspool. De medewerkers van de pool worden bij verzuim van medewerkers ingezet. Indien alle poolers ingezet zijn, doen we een beroep op onze eigen collega's van het speelleercentrum de Pionier. Wanneer er geen enkele mogelijkheid is om een medewerker in de groep te laten vervangen, zullen we groepen samenvoegen. De laatste maatregel (waarvan we hopen dat we deze niet hoeven uit te voeren) is het naar huis sturen van kinderen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kinderen van groep 1 en 2 worden gevolgd middels het Digikeuzebord, dat gebaseerd is op de SLO doelen. Dus deze leer- en ontwikkeldoelen zijn leidend bij de invulling van de leertijden en de inroostering.

Eén van onze "parels" is Mindfulness. In ons Speelleercentrum starten in de peutergroepen al met Mindfulness, kinderen leren van meet af aan om te gaan met gevoelens van zichzelf en van anderen. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij vinden het erg belangrijk dat de leertijd effectief wordt besteed. De leertijd is immers essentieel voor de ontwikkeling van onze leerlingen. We passen het lesrooster dan ook regelmatig aan op de behoefte van de groepen en de leerlingen. Dit geldt voor de cognitieve vakken, maar zeker ook voor de creatieve vakken en de talentontwikkeling van onze leerlingen. Bijvoorbeeld Engels, Mindfulness en Theater zijn daarom structureel ingeroosterd!

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De zorgroute is erop gericht om leerlingen te herkennen in wie ze zijn, wat ze kunnen en nodig hebben om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Het is een werkwijze die de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle kinderen beoogt te verbeteren. Het maakt passend onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding compleet.

Wij bieden leerlingen die zorg nodig hebben ondersteuning. Dit geldt voor leerlingen die boven de norm presteren en leerlingen die onder de norm presteren. Binnen onze school werken wij met verrijkingsgroepen, waarin kinderen cognitief uitgedaagd worden om te ‘leren leren’.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In ontwikkeling: aanbod voor hoogbegaafde leerlingen (Denk hierbij aan doelen als ontmoeting met gelijkgestemden om in ontwikkeling te komen en te blijven) > Flexklas. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op peuterspeelzaal de Pionier. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Binnen ons speelleercentrum hebben we beschikking over onze eigen tutor. Een tutor biedt ondersteuning in taal en andere ontwikkelingsgebieden in groep 1 en 2.  Met als doel om net dat beetje extra zodat vroegtijdige achterstand wordt voorkomen of gewoon om extra te ondersteunen.  Op een interactieve manier “samen spelend leren”. In kleine groepjes leren we samen en van elkaar! Wij vinden ouderbetrokkenheid belangrijk binnen ons speelleercentrum daarom  betrekken wij  u graag bij het leerproces van uw zoon of dochter.
Wij werken intensief samen met kinderopvang Partou en Peuterspeelzaal de Pionier. Beiden zijn gehuisvest in ons gebouw !

Terug naar boven