Basisschool Edith Stein

Past. Clercxstraat 52 5465 RJ Veghel

 • Schoolfoto van Basisschool Edith Stein
 • Schoolfoto van Basisschool Edith Stein
 • Schoolfoto van Basisschool Edith Stein
 • Schoolfoto van Basisschool Edith Stein
 • Schoolfoto van Basisschool Edith Stein

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien er geen vervangers beschikbaar zijn bij afwezigheid van een leerkracht, dan treedt het ‘Opvangplan bij verlof of verzuim bij ziekte’ in werking. In dit plan staat beschreven welke stappen worden gezet:

 • Leraren die extra op school aanwezig zijn voor ondersteunende taken, worden ingezet. Voor de IB-er/locatiecoördinator kan dit slechts in beperkte mate en duur gezien de specifieke taak en verantwoordelijkheid.
 • De groep van de leerkracht die afwezig is, wordt verdeeld over andere groepen. Wanneer dit voor een langere periode nodig is, zal worden gekeken of er andere verdelingen nodig en/of mogelijk zijn.
 • In het uiterste geval kan er een groep naar huis worden gestuurd. Als dit noodzakelijk is, zal de beslissing hierover minimaal een dag van te voren genomen worden en wordt dit ook een dag van tevoren met ouders gecommuniceerd.
 • Als de situatie zich voordoet dat een groep naar huis gestuurd moet worden, waken we ervoor dat dit maximaal één dag duurt. Is vervanging binnen korte tijd niet te regelen, dan verdelen we de “pijn” over meerdere groepen. 

Het volledige opvangplan is te vinden op onze website bij ‘ouders/documenten’.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De sfeer waarin een kind opgroeit is van belang is voor zijn ontwikkeling. Een kind moet zich  “thuis voelen”. Dan kan het zich op een goede manier ontwikkelen. Niet alleen de vakken als rekenen, lezen en taal van groot belang, maar vooral een goede leerhouding. Dit om straks, zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te leven in een multiculturele samenleving. Kinderen ontwikkelen zich als persoon, leren hun eigen mogelijkheden te ontplooien, krijgen zelfvertrouwen en bewegen zich sociaal in een groep mensen.  

Leren is een sociaal gebeuren. Er is aandacht aan het samenwerkend leren m.b.v. verschillende  coöperatieve werkvormen. Wij streven naar een klimaat van veiligheid en geborgenheid, waarin vriendelijkheid, waardering en respect hebben voor elkaar voorop staan. We houden rekening met individuele verschillen en streven naar het maximaal haalbare door kennis en ervaringen aan te reiken die de kinderen kunnen bevatten. De wijze waarop leerlingen, leerkrachten en ouders met elkaar omgaan is van wezenlijk belang. In een sfeer met begrip voor elkaars standpunten en werkwijzen, met inachtneming van ieders verantwoordelijkheden.  

Klasindeling

 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op basisschool Edith Stein geldt voor de groepen 1-2 en 3-8 het continurooster volgens het ‘5 gelijke dagenmodel’. Hieronder leest u daar meer over. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het ‘5 gelijke dagenmodel’ betekent dat alle kinderen van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan. De kinderen lunchen gezamenlijk met hun klas, tijdens een pauze van een half uur.
Ter verantwoording van de wettelijke onderwijstijd maakt de school jaarlijks een urenberekening van het kindrooster. In dit rooster worden vakanties en vrije dagen opgenomen en wordt aangetoond en inzichtelijk gemaakt dat de kinderen in hun basisschooltijd minimaal 7520 lesuren hebben, hiervan zijn minimaal 3520 lesuren in de groepen 1 t/m 4.
Daarnaast bevat de berekening een zogenaamd cohortenoverzicht. Het cohortenoverzicht toont aan dat de kinderen gedurende de gehele basisschoolperiode voldoende les krijgen.
Het kindrooster wordt jaarlijks vastgesteld met instemming van de MR. Het kindrooster met urenberekening en een jaaroverzicht is te vinden op de website van de school (ouders/documenten algemeen).

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden en welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

We bieden specifieke ondersteuning aan leerlingen met dyslexie met behulp van het programma Textaid op een persoonlijk Chromebook voor deze leerlingen. De intern begeleider biedt ondersteuning aan leerkrachten in de zorg voor leerlingen en coacht de leerkrachten hierin

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven