KC Het Veldboeket

Schoolweg 19 7924 PL Veeningen

  • Dit kunstwerk bestaat uit drie panelen die onder begeleiding door de leerlingen zijn gemaakt.
  • Thematafel bij groep 1/2
  • Onze heem- en groentetuin
  • Doorkijk door beeld "moeder en kind" in Veeningen
  • Bloemen in de heemtuin.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom ouders,

De schoolkeuze voor uw kind is een belangrijke keuze. In onze schoolgids beschrijven wij op welke manier het onderwijs en de zorg binnen school rondom uw kind vorm krijgt. De schoolgids is bedoeld voor (toekomstige) ouders en verzorgers. Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar de website van onze school www.hetveldboeket.info

De schoolgids komt tot stand in overleg tussen directie en het team met daarnaast de oudergeleding van de medezeggenschapraad (MR). De schoolgids wordt conform de visie van de school digitaal opgemaakt en aan de start van het schooljaar aan de ouders verzonden. Wijzigingen worden in de versie van de website aangebracht.

Lisette Brandsma

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Eigenaarschap
  • Talentontwikkeling
  • Natuurlijke leeromgeving
  • Lerende organisatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is aangesloten bij Stichting Wolderwijs. Onze school heeft al een aantal jaren ongeveer 90 leerlingen die worden verdeeld over 4 combinatiegroepen. Daarnaast is er een peuterspeelzaal en een VSO/ BSO die vallen onder Kindcentra Wolderwijs.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
78
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven